Projekty


Plik pdf Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024
20‑02‑2024 08:35:44

 

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

 

Gmina Sławków otrzymała dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego na realizację resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pt. “Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 505 000 000 zł.

Dofinansowanie „Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej” wynosi 763 215  zł i stanowi to jednocześnie całkowitą wartość zadania, z czego :

 • 748 250,00 zł na realizację zadania
 •   14 965,00 zł na  obsługę Programu

Data podpisania umowy pomiędzy  Gminą Sławków a Wojewodą Śląskim - luty 2024 rok.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla:

- dzieci do 16. roku życia posiadających  orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt.7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności - konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

- osób z  niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:

o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

traktowane na równi z wymienionymi orzeczeniami, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2023r. poz.100 z poźn.zm.). 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
323KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wieloletni rządowy program "Posiłek w szkloe i w domu" na lata 2019-2023
10‑07‑2023 08:42:05

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

 

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Głównym celem Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych o niskich dochodach. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzielaniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Program jest finansowany z środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa otrzymanej w ramach dofinansowania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023. Dotacja z budżetu państwa przeznaczona jest na dofinansowanie zadania własnego polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym, spełniającym warunki do jej otrzymania. Gmina Sławków otrzymuje dotację na realizację w ramach Programu modułu 1 "Moduł dla dzieci i młodzieży" oraz modułu 2 "Moduł dla osób dorosłych". Zakres osobowy: • dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej • uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły wyższej • osoby i rodziny znajdujące się w trudnych sytuacjach, w szczególności osoby samotne, w podeszłym wieku, chore i niepełnosprawne.

Całkowita wartość programu na rok 2023 – 160 414,00zł

Dofinansowanie – 96 248,00zł

Środki własne przeznaczone na realizacje programu – 64 166,00zł

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
320KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
24‑03‑2023 12:30:58

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

Wieloletni rządowy program „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Głównym celem Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych o niskich dochodach. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzielaniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Program jest finansowany z środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa otrzymanej w ramach dofinansowania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023. Dotacja z budżetu państwa przeznaczona jest na dofinansowanie zadania własnego polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym, spełniającym warunki do jej otrzymania. Gmina Sławków otrzymuje dotację na realizację w ramach Programu modułu 1 "Moduł dla dzieci i młodzieży" oraz modułu 2 "Moduł dla osób dorosłych".

Zakres osobowy:

 • dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej
 •  uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły wyższej
 • osoby i rodziny znajdujące się w trudnych sytuacjach, w szczególności osoby samotne, w podeszłym wieku, chore i niepełnosprawne.

Całkowita wartość programu na rok 2023 – 125 347,00zł

Dofinansowanie – 75 208,00zł

Środki własne przeznaczone na realizacje programu – 50 139,00zł

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
320KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
27‑04‑2022 15:00:20

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Głównym celem Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych o niskich dochodach. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzielaniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
Pomoc udzielana jest w szczególności z powodu ubóstwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych.


Kwota dofinansowania w 2022 roku: 94 112,00 zł
Z czego gmina otrzyma dotację z budżetu Państwa na kwotę – 53 112,00 zł, środki własne gminy przewidziane na realizację programu – 41 000,00 zł


Program jest realizowany w formie:
W ramach Programu w MOPS Sławków realizowane są 2 moduły:

1.  MODUŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY w formie posiłków dla dzieci w przedszkolu i szkole lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności  (w sytuacji braku możliwości realizacji świadczenia w formie posiłku dla dziecka w przedszkolu/szkole z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty związanego z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, zgodnie z wytycznymi Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w postaci świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności).


2. MODUŁ DLA OSÓB DOROSŁYCH w formie posiłku w Miejski Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławkowie  lub  świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

Adresaci programu:

MODUŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY:

Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy:
1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
2) uczniom do czasu ukończenia szkoły podstawowej i ponadpodstawowej - tj. rodzinom, których dochód nie przekracza kwoty 792,00 zł. na osobę w rodzinie.


MODUŁ DLA OSÓB DOROSŁYCH:
Ze środków przekazywanych w ramach Programu gmina udziela wsparcia w postaci posiłku w szczególności  osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy (tj. osobom samotnym , których dochód nie przekracza kwoty 1164,00 zł. /rodzinom, których dochód nie przekracza kwoty 900,00 zł. na osobę w rodzinie).


Efekty:
Zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
320KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022
11‑03‑2022 14:25:41

 

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAaEAAACRCAYAAABqpQfbAAAgAElEQVR4nO2dbYwc5ZXv6+vl80rLRyQk2FzGaBR5g+OV5diYF1tkiZeIOEEhRI5ZRLhLHCFiFAvhy4sUvBgBV5A4irEJhJc4AmEcLQQs2cHYGDv2wAye957u6anu6u7qmurqeu+q//1w6nmm2tNjj91td2POTzoKnpee6qlR/XPO8z/nKGAYhmGYLqF0+wIYhmGYry8sQgzDMEzXYBFiGIZhugaLEMMwDNM1WIQYhmGYrsEixDAMw3QNFiGGYRima7AIMQzDMF2DRYhhGIbpGixCDMMwTNdgEWIYhmG6BosQwzAM0zVYhBiGYZiuwSLEMAzDdA0WIYZhGKZrsAgxDMMwXYNFiGEYhukaLEIMwzBM12ARYhiGYboGixDDMAzTNViEGIZhmK7BIsQwDMN0jctChN7Z+ycMfX6Cg6PtOPjhX1HVy93+k/5qsuNl2Mp1HBcxHKWv23e541wWIjT0+YluXwJzmaDmsyxCFwqL0CUQof5u3+WOwyLEMClYhNrgt3/q+kP6cg8WoR6FRYjpFCxCbcAidNHDVf6123e547AIMUwKFqE22PXnrj+kzyeild9EvGlF16/j/ERoebfvcsdhEWKYFCxCbdCjIuQpffM+Fm9aAfzPzcCntwL/czPcM77GV66Hr1zf9Wuf/16+0+273HFYhBgmBYtQG7yxr+sP6VaBB28AnllFwnLNEkQrv4no0C3AiTXAsdXA5+uAB2+gj6/8JrBtRUth6oVgEepRWISYTsEi1AY9KkK+cj1w8hbKej5fRxnQ5+tIgNJx8hYZ8Q9v6Pp1t4pAuanbd7njsAgxTAoWoTboURGyleuAZ1ZR5iPEJ/nfxsffJuERInRsNaJDt/RkFsQi1MOwCDGdgkWoDd77sOsP6dbRR2W2Y6tJiITonFgzV5JL/rvx8beBbb1pVnCUPhahXoVFiOkULEJt0LMidB1cpY/KcUn20/j4200ilP5YtPKbXb/ehcK/al2373LHYRFimBQsQm3QwyJkK6mSnMh4krMgIUCNj78N/28rerYUxyLUw7AIMZ2CRagNDhy+oAero/QjXncvGkvvhKusgH2RRCDetALRF/cDgz8Bjn53LhMSJbljq4FXbgS2PA3/yrVdF5xWEX7je92+yx2HRYhhUrAItcEFipCt9AEDQ3DrNnzXBTI5YPdeROvvh6Ms7YwAbX4SJbWAYk6FrpVgmRbge4D1JeLy34H8y0D+ZYS5fcgOjSJaf3+HhKMP/pVrEW/YDPzmd8Db7yPYs/eChZZFqEdhEWI6BYtQG3zy2QU/rPHANpiGAaNcgV2rw3MchEEAVKrAC3vaykx85XoEn76LQjaP6bEMxk8OYXpkArpWQhgE8D0PNd2ArpVRzKnAl6PwlTWIbt54wcITLrkD2LELGMugEYaIoghRFKMRhqjt/suFZ0L93+/2Xe44LEIMk4JFqA3aECFH6adsyLbh2Y58cAe+j0YYAkEAvPYOvCtuXfRrukofnQN9vo7i01sR5vbBMkzkRqYw+MkJDH5yAoVsHsWcirJahGWYKKtFZE+PI3t6HI7Sf17vIVp/P3D8FOIYaIQhGmGIOAaiKEIYBHBtG+6GX7AIpWARYpgULEJt8I8vFv0wDZbfBTywDbjvUTRW/QSusgzhkjsQVqqIogi+61JpDqAHeiOin+G4wGPPLapMF//whjkBOrEG9Zf/Cf5f/wV19RQ8x8FMJofM4CiyQ6Moq0U0GhHiGPBsB5WiBjz+/KLfT2Pl3cDAEAASnzAIgJguOQwCBL6POAZmPz0JR1kKV1mG4NrbEd288bxKjo1vbejGnb2osAgxTAoWoTY4DxFyt2yHZZhw6zYC30dYqQKvvQM89RJiy0IcA77nwTLM1j9rYAjBtbefXYQ2rQBOrIH/13+R0fj422ROyL9MZ0G+hzie//LFnIp43b2LyLaWAS++CkSxzNyiaO4FfddF4PsAgJpu0LnQgcPy59byKlxl2SIzrT4WoV6FRYjpFCxCbXAeIuRdfRtMvYowCODZDgAk5yYREARSGMIgQKWozWVCaRwX+PFDC/4M/5olwIM3wL9mCfxrlqD+8j8hOnQLoi/uJyE6+l1yyllfyjMbUf7LjUyd8+zGv3KtzH5EtpPGrtXlx9y6Dadeh3hjge8j8H3U3j0/W3vjxnsuzr3rIixCDJOCRagNRsbP+RD1r1w7d+D//CsIgwBRFKGmG/Me4oJGGGImkyNHW4o4BhDFwNZnW5bHHGUpndOs3QS8/T5qeRX5ySwKg/thfPzfKAzuRzD0BFmzrS/hex5814XnOMiNTKF6+PjCYrD0TkArASBB8T1v7nobEUzDoJIcSIBc25af92wHlmEi8H24925FcO3tCJfcwSL0VYZFiOkULEJtsAgRaqy+B6FpIt6wGa6yAvhyVGY9Nd2gklULoijG9MgEjHJFPtybso+nXkLa9hxvfhKhacJRNZTVIgqZHMwDh2F8/N+IDt0C4/3vwf/bCsqGjq1GMPQElQWDALMVHaW8Cv3UUMv3EC65A5idBQApXHSNdJZl1+ooqQXEMWDXrCaBskwLeiJetbwK7+rbgEwO7v/9f4sSoWjdpotx57oKixDDpGARaoNFiJCnrEZoUhaAF/bQA32mIIXIrdso5lQpNGl8z4NlWrBrdSrbJV/v2Q4Qx4g3P5n6WX2Urfz4IUTr74evrEl+Pn3c2fk6CoPDMD7+b9T+fi9yAx+jEYbyHKpS1FpmQt4Vt8oMyPc8uHUbUZQYGhyHMinbQfb0OOyaRc6+hJpuoDCVn/veLduBgSH4rgt3y3YWoa8yLEJMp2ARaoOpHJxFNGFixy449TplCGMZcsnNFKTwNMIQ+cksZiv6vB9hmRZ810UYBPLrTb1KQhSG59Xbgxf2YPzkEEzDwPCxAfieB89xYJQrKKvFeec1jrIUOH4KAGVhorlWZECNRoSqVpHXn0bXysieHpdOv/rgMJDLo9GIoKtFeFfftjgRWv/zi3sPuwCLEMOkYBFqg7OIkLBgN1bejejmjcDxU0npyqIeoKMnEFaqsnwVx0Apr2J6ZKKpnCWyDeFC8z0PURRB10r0dTOFZPTPuR/o/pVrMT2WQU2fEyEql1HTqrPz9WbR+s3vAFDZza3bcOs2GmEIz3YQRREKmRwaYQjLMFHMqfAcR2ZCQiijiM6LROOqrpUWXYpjEephWISYTsEi1AZFbZ4IucoKKThOvd4kIqIvx65ZsMya7KVxbRuWacGt23Q+oxZQ0w1pgQYoIxJuujAI4LsuKkWNynQvvrqoB7qrrEBxdBKe42D85BAC38dsRcdsRUd+MtskDuGSO0gskz4iYS0X15gZHIVdqwPAPBOFXatjemQClmHCMmvSfk7TISzKrjI5ygoPHQEef37BJln86JfduLMXFRYhhknBItQGLUTIVq4Ddr5B5arkzCV9TiKIogiWWUOlqMEya3J8jzjot2t1WKaFMAjk68xWdMQxZFlutqKTscH3FjXmJ1q7SQqKZVoIfJ8MCVoZmcHR1DlNH4kDIIVHiKmulVFSC8hPZpE9PQ7LMOX1xDFQVovwXTc5I6qTyCbfjzP6k0STK5UBW2eULEI9CosQ0ylYhNqghQh5yioayfP2+9JF5ruunNVGGc3c0ziKIrIwJ5lOpaihphty9I0QgUpRQymvYiaTkyW5MAhQUpOzpR27zpEFLQMGhtAIw6Q8FsEyLZQSG3dmcBS471HYCjn6AMgsza3bsn/JNAxMDgyjMEVz6bJDo8ieHkcxR68jSnbTIxPUE+U485pjPYfebyMMpWNuwXMsFqHehEWI6RQsQhdIHAOz5rwyEt77CLjvUTrUFxlR0ngax4BlmChkcshPZpvs140whFun3prZio7s0CiMcgW+56GsFlFSCyREagHTYxl5GbMVHaZhADOFBUtavrIGOHQEvufJ7CTw/WTCdhm5kSkUpvIyE8IHBwHMmRGECJXVIqIoQn4yK2fQldUiWcKn8sieHgcAmV2dmQF6joOyWpRlPLtmwd3wC1ptsWFzy2wIP/v1Rb2N3YBFiGFSsAi1QSsReuw5yoAOHaF5cRsfQVipSleZoBGGqBQ1ZAZHUcypcqRPMafCrdsyc9K1EipFDYHvIz+ZRSmvUtaS4DnJ3DegZUYRXHs7wkpVZiXCYl3TDVS1CgpTeeRGpjCTyQFHT9CZlk/GCN91pSPOtW2U1aIsrw1+cgKZQep50rWyvC6jXEF+MovA9+E5DoXtSCFN90i5926lvqEDh2HXLHjKKhahrwosQkynYBFqgxYi5CmrAa1ED1XbAY6eAJ56CThwGKFpkikhERzPpge0WOMgSnAi4ynlVZTyqhSw4WMDKEzlkZ/MIj+ZpfOiRiQzlMaqn8x7iHvKamCmgNmKTmdOngff81ApavBdF5nBUeRGppA9PQ7vilvJkJDg2Y509E2PZZrMCJnBUZkNDR8bQEktIDs0ivxkVhowAMj3ND0yASTnWbMTGfjbXgB27wV8D3bNSgadzs/kWIR6FBYhplOwCLWB57V8cDZW3g1Uqgh8H5ZZg2kYsGsWlZ9sO/lvMh6cOSMuiiKUVBKNYk7F8LEBGvypG/TQn8rLZXX5yaw0AzTCsOUonHDJHYDjwvc8uU/IKFdojptuSBEqDA7DUZZSw6t4e7aDwPehJ6JayqsoZKn5VNfKcjXE5MAwSmqhSaTiGLK/SWRKTr0Op15HaJqIohie40DXyjAPHF7QWIEHH7909/MSwSLEMClYhNqghQg5ylI62N+9F0jORNK7dkSZKvB9eLYDp17HbEVHWS1itqLLB7NoXBXW5+mxDAY/OYHA92GUK3Q2lBz+V4oaUKnOW5HgK2uoQTQp/bm2LW3Zrm2jqlWQGRzFTCYnpyX4yhqaTwfIrMkoV6BrZWkpB5Kzram8FKLM4ChKeRWTA8OwaxacOp09WaaF/GSWMrVGJIVZ10owDxyWZ0ILGhNYhHoTFiGmU7AIXTiNRkM+QF1lGfDYc8BMAb7nyUGlZ0PYngGaFVfTDVSKWtPhPUAZyfjJIQwfG8D0yAQNJZ3K06gdjazdwh0n1iQE194OJM2kulZCTTdg1+owDUOeBxllEqHCVB6mXFXeJydli2xGWLNNw5DXPXxsQIpKIZPD4CcnMJPJYXJgWL4nXSuhkMm1/j3EMY0Deu8jYOMjC653YBHqUViEmE7BItQGcSxFCA9sm2tKTTKexQiRmMfWCENpMhAPe7du08bToVHMVnSZcQjDgGggxfFT8iGOF/bAP3Q0OX+qQ9dKMhsRw0pzI1OoFDV4Nk3Pnh7LoDA4LOfNxevuldlQ8jZlo2wURRg/OYTBT07A1KuwTEu67cpqEZMDw6hqFUyPZVApai13F7VkdhbY8vS8bA5bd1zo3elZWIQYJgWLUHu4yr/OZRBbn016eGL5YHbrNizDxGxFl2cjM4lFu5DNy6ZRu1aHqVdRUguwDFOW3wY/OQFdo/uTPT2O8ZNDcz985xvAjx9qenDHm5+EZztJ5mNJl50QxGKOXGxiUoJdqyM/maVy4EQmsUonQnTgMDCWkQLZCEN5XaZeRU2nniHPof1IlmGSwSFpTBVbW/OTWUyPTGAmk0Mxp6JS1DBb0aVBQ/Q9VYravFXgLEI9CosQ0ylYhNrDVZY3mxJW/QQYGDpnFiQEKp0p+K6LklrATCaH7OlxGiqaiIj4nuFjA9R/E8ctZ8bF6+6lJtbEWSemEkyPZRBFkXTCTY9MwDLp7KasFlHMqcDxU/MyEVdZBjiu3AlUyObl9lenXk/MCDTZYXJguOWOpCiKW04JF5DNuwTt4e3zLe8sQr0JixDTKViE2mNOhPqSPpc+mpjw44eAoydkWU7sAhK9M6JfR5Aux5XUghQecf5ilCsA0NQE2lh65/wzlKMnEMcgC3YyCLWUV+U5kBinMz2WkT0/Nd2QvT2iJCct3lfcCiRjg0QJUGyGtWt1ZIfmHHHZoVFYBpUBPceRZ2PCsi0MGkKATb2KQjaPws43YS/9QeszIRah3oRFiOkULELt4SnfSVxx/cBMAd74JB22v/gq9Qft3gvk8uQOSxxysxVdlumE062QzdOEaduWFm1gToRKeXX+D/9ytMmW7SrLAH9u548wCBRzqnzwi4+lVy/4rgvLtGCUK2isvLvJ6Ye39stpDk3nUKBJ2dnT4/Lf02MZeb7VCEM0GuIcKYZlWhg/OYRiTpXTH2Y/PQlsfRbY+Aiw5Wlg9955e4bw1EsX8/Z1BRYhhknBItQeQoRshVYf0PmOBdMwYOpVzFZ0GOUKjdfRq/LjRrkyrxwHzPUJiW2kURQhMzgqM5d5RDG52XbsQrz5yeR76EyqqlH2JPqCPMeRfT413ZBDVoWDrawWgcefR7xhM/D488CXo00ZkBSxGEAMFLJ5mrSQIARJZD1RFMGp11HI5jE5MAxdKzdlSYHvU/aVNMTqanFeRsQi1KOwCDGdgkWoPQLlptRDsw/R+vuBt/bTmoJKlVxfs7PzJkj7rotiTsX4ySHZ7Ck2qOpaSQ4mjWMSkezpceha+ZxuMzFtu6wW5UI8MfmgmKOynGkYCINAngeZelWaJ8SU7TPDs52mcx1RwhN9TJZpIXt6XE5QGD42gMzgKMpqUe4V8l0XpmHMTYQQkVdRe/dDBMvvml+O2/FyZ29YD8AixDApWITao1mEmsNR+hGt3UT7c1qIh+95ybDPknzAi8nYZbUop12LXp+ZTE5aq1uJUaMRNVm8AcimWMswpaEgiiJ4jiOzM8+ea5A9U3jEKor0GB7RqCrOrWq6IfcTiX8PHxvA+MkhWaJLE8cAxjKINz+J4NrbF+wRYhHqYViEmE7BItQe/lXrWj48PWU18No7MptJI2zL2dPjMPWqNBrYtTomB4YxfnIIM5mcnKAgTA2WaaFS1KTFWewfaoShLMG1FKfEIQfMfV5MQxBbU8VUbdHn1MrZ57suqlpFGh3Ea4lp3On3Yhkm8pNZ2DXqUZoeyzQtvpMX895H88wQLEJfAViEmE7BItQerUQounkjMFNoWmUgMgjRJyPOTsS+HV0ry02pjTBEdmgUVa3S5CgTpTXLpDMnsY2VVn+TaKRn0RVzqmygdep1KRZibp2ulWWvUmGK1jKkEdZq4WQT2VJ6/ThAw0yF2Dr1uvx8MadKgwVlc2UUpvJNAgYA0EotS3G2ch3w2z918nb1BCxCDJOCRag9zhQhPLCtyX4dRRHsWl0aAQSNMKSROJ4nF7wBlCWJdQ5iAKggiiJpFLBMmsYtzngs05JTsgFyrgkRE0aAM5fppUts4yeHYNfqc/PtbIfEKinjiZ1CacIgkI23acRrRFEkdwylces2dK3cJEaxZbU+E2IR6k1YhJhOwSLUHuE3vjf3wNz4iBQgmb2ksoYoiuHWaS9PbmSKduzkKTMSU7GnRybkGm+7VpfnMmciRMyp0zw4MZHBNKgfSKzZrukGSmpBGg7s2tzAVHFWJH6+uG7R1yTKfGdilCuYHBiW+4N8z0Mxp84rBcYxMD0ygezQKEzDaOkEFCsvoigCtBK8K25tFqFdf+7IfeolWIQYJgWLUHuE/d+XTZ2hacI0DNknEwaBnEJdmMojOzSKQiYHyzDRCENa7ZDaXBr4PiYHhmXGMVvRaYX26XFkT4+jphsLXoewRDfCEEa5ctbzobSwWKYlN6Oe7bUFYkqCWAkhMr5CMry0qlWaypBu3UZhcBjqvo8wfGyAFvgl8+bOvK5GGAIfHGyamsAi1KOwCDGdgkWoPYQI+VeuBV7YAxw6Qm6446do9truvdS/8+OH6N+AHCQaBoF0zcUx9dkIgQKo+VMIkq6VkD09LicnnA0xfaGqVWTprqYbKOVVVLWKnNhQ06lnqZDJNZ0HpTMvz3YwPTIBXSvJTE247BphKP/bcxxkBkeRHaLeInEGJgaZlvIq7OdfgfEfP4f28HZk39qPyc8+l1PBs0OjyL61H/o9v2oWoTf2tX+TegwWIYZJwSLUHo1vbVjQ2SWnDjz2HODQeZBdq0tjQtqBJtZfp/cOibXdQjAajQj5yay0Povp2q0Qq7iFoKXPgMS/PdvBTCaH4WMDqBQ1WIYph4x6NolKZpBExTQMOai0MJWXr5UuOU4ODMtSHwAgEdaabsAyTGrCPTUE67v3yd+Nq6xIYoFVDixCvQmLENMpWITaY2ER6qPJAzkqc4lxPWW1KGeqCcQsNwDScm3qVURRLA/3RQ+OWMsgNqVOj2UwPTJBMZaRDrbpsQw820Ehk4Ndq1PfT5IBia2tpmHIZlkx4duuzdmo01mPZztwber3mR7LoJDJySyOBDVGdmgUjTDETCYnTRiixCjKk1WNxhR5b+5DcO3tZxVwFqEeZv9P/xOn/s8WDo62Y/9P/5NFqA0aN94zT3xkgyoo47DMGspqEfqpIbhlvWnSdCMMkT09Ls9qijlVmg6iiDIfMVwUgHSVAZBZkRh/I5x4pl6FW9bh7Hy9+Wc1oqbG05JawPTBI3Ce+QOQyc0tmUtGBoleJZFRiUGlIntKL94T44VEn1F6nI9RrpCDLoqBZGiqKNHVdv8Fzk0/hassg6P0z8uI8N6HF+GudZfLQoSOK9ec8/9BcHAsJiaV/80i1AZChDxlNQ0rHcug0ZgbUSP29LhbtiPe/KQ8LxHkJ7NyKnVZLULXysmKb8pyPMdBdmhUiolYzyAe+sICPX3wCBor7wbuexR4YQ+i9ffDVVZgdiJDDrRkQoJRrsiznJJagHvvVjqv+s3vgI2P0CDW5OxKlOjE9YnJB6L5VFjAxQy8wlS+qVk1XSrMDo3Sz3prP+B7sqdI18ooq0WU1SIcVUO0/v6mv08WoR6FRYijU8Ei1B5NmdCDT9Aen2Qe2uynJ+Fu2Q5PWU3uuUq1yTmma2VpNPA9D9mhUbI1j2VkBhL4PgY/OSHPXcRQUmGrLqkFIAbUP76NxtI7ZfkPAJDJwRuflJOsBZSdJQ61SrX5De3eSwYLkJCIfiQAssE2e3pc/nxxLaW8Kq9ZUFaL8v36rovsW/vhKP3wlTU0NfvQEZqr57iUiT2wDbbS1/T3ySLUo7AIcXQqWITaI1q3qen36SmrESy/C/6VazH3QO0DPjjY1KwqmlIByAN80SA6nWwzBRKb9shE0n8Uy96h6bEMHfibtFBOffr3sozWRJJxOHUqndm1OnIjU8iNTDVdz9wbiqUIhUEgh51SL0+Mmm7IZtrpkQkAlAlNj2XorMeZm2sntqUKCtk8jP/4+Rl/g33zFumlQ2RllxMsQhwcqWARao8zRahVxBs2w3fdpofzTCYn/y1364BKWunGT3EuI0phsxWdbNDJHLcoimhFxAIPa7HTR2QzAOQm1VZbUAHQgz8pmYl5b2KG3fjJoeS8KsbkwLB8P9nT43IPUtriLfqggOT8K8mGFvv3ySLUo7AIcXQqWITaI1r/87P+fh2lHxjLND3wS/k5AXDrNtQ/vg1kcvA9D5nBUVlyAyCdZVEUoaYbMgMS0xAAoDA4LI0QZyJceJZZkx8T8+sWXAvhuMAHBwFAGiSmxzJ0jpRXZQaVHRqVZb78ZBazFR0ltYDAdqSdG6ARQuJnFbJ5mKnFeecKfPLZYm/FVwYWIQ6OVLAItce5RAgbH2kqe4kSGkACMX3wiFxGV1aLcv22+Hx69loxp8oFecJu7XsetIe3N58FJYgzJTGdQVBWiwv2F0le2AP4NG9OTM7Onh5HLa829QuJrGcmk0Pg+yipBdQHhxGaphRa0bgKkKipT/9+0X+fLEI9CosQR6eCRahNfvTLs/x++4Djp+SD2vc8meVEUYzpk4Owl/4AGBiaK2mlenXE5GrB5MAwwkqVmkmT8lhhcBjB8rvoLOcM7FqdBpgmZ00Co1xpKs8BaDJMACDTwNZnYRmmtJDnRqZQPXxcitBsRZevU8ypdIakV2kV+c435D4k8d7lGvCTg2c9B0oH/vHFBd+aXoVFiIMjFSxCbXIWEfKvXCst2XEMeUgvBnuaK++mniLQAz0zOIqa3jyZQDy4hbsMYYjJgWF4joNSXoXxs1/TRIYUjUbUNNfNMi1pTBD/PlOE3LoNo1yZa6KNYjSW3gn33q3yGvOTWZRef09atn3Xle9J18py+2pJLcDZ+Tqwe2+TY068r1JenbfGe6FgEepRWIQ4OhUsQm3ys18v+LvFfY/KUpzoz4ljoDg6Ceemn8JW+oBDRxDHQG5kCuq+jxLxoKd2uuFTzF6LohjDxwZQyqtQn/49zaybnQVAQpKfzMqJ2ACAmGzdYtoBQJnRmcNQ08NPda1E33/oCIR7DQ6tBy8+twdumUp5cUwNrwBlbW6GVjqIOXXBtbcD731Epb+YriUMAliGCf2eXy3q75NFqEdhEeLoVLAItcnZROjFV+G7LtmqHQeNRoTpk4PyYL6x6idAHMMyTGQGR+Fu2S7PasIgaLI3T372OfD48/A9D4OfnIC58m54yipgYAgAZSW6VpKi59ZtOXmhrBabjAKB7887EwqDQJ5XxTHkvDfsfINE6NAR6FqJTBSHjsgMTVyjZZjUkGvRbqSyWoSz83X63rf2J2OIaH6d77rQHt6+qL9PjMzfR/RVh0WIgyMVLEJtcjYReu8j2DVLLpxT930E7+rb5j6fyoIKO98ENj4iz4zSZTnLtKgP6LV3UNMNTLx/kCY0DAzJba013ZC7isRGVYDKZLNFbV7/jn5qqOXbceu2XEfh2Q7s51+BrfQBD2yDZVqYPngEeOolWZITzbaWaVFpcMvTAADTMGTZzVH6gadealqOt1hzAotQj8IixNGpYBFqgzgGHnx8wd8tDh2RS920h7c3HcbH6+4FQGdB4yeH4F19G/DYc9KIkDYkTI9MkIEhk0Mhm09eqx+1dz9EWS3KEpepV6VwCVfc7KcngR27mjajhkGA2u6/SBs2kEzVdhxpyRYrvU29injDZrjKMmCmgOzpcaoTYpUAABCeSURBVPp30vtjGSaiKJYi5Cj90mhRKWowDxyWfUGN1fcAX46ScD63Z1F/n5iaK0leLrAIcXCkgkWoTc4iQs4zf4D28PZ520IdZansHcqeHof94BOwFSrfifKWqdM4Hd91of7xbTr7CUMMHxugsTdbn6UZcKYFo1xB4PsIgwB2jeax+Z6Hslok59yOXajphhShmm6g9u6HCJfcMc9VZ9fq0ukGJPPi7nsUtkLCWUvMEG4mKwebeo4D0zDkOU+45A7A9+C7Ls2n27I99d77EW/YLN/zuYJFqEdhEeLoVLAItclZRGihwI5diKJYus1EpoDX3kGlqMlSGECONDMZTFpWi8lZSh+cna9jJpOTPUe+66KUV6FrZbkXyNn5Or3uW/ubTA7FnIr64DB97u33W74tcZYlepFortt18JU1ZDh48VWZDXmOQ7bvZE+QrZApAzGtMy+pBbgbfnFBf58sQj0KixBHp4JFqE3OU4TiDZvRCEMUpvJ0RqSskp/D2++TicB25HTqws43YSt98N7cB/Xp39NZ0GvvyB8vRut4joNGGELXysgMjiI3MoVwyR30ugNDVPJLJhkUsnmU8ipcZQWVyBLCIJCvIxATvcXZkLjWxtI7pc1b2LKbJyH0AVufBaJYGiHSGdFiAylzxuUCixAHRypYhNpk645F/66x8RGEpon8ZBbqH99uEiBbIREq5VXZWzR9clAaGVxlhfxf88BhEhK1gKpGvT2i9FUpajT65/BxkL26H3BcDB8bQDGnYnoskzjpygiW30WfnyGbtTA36FpJjgZKL9/Dex9Jo4Gt0Fw3scZheizTZLoQ0Vh9D01f2PjIohtURThKH4tQr8IixNGpYBFqk0WKUHTzRtTe/RDF5/bA+u59LYd44q39KGTziKJINqKmP+8pq4G39iOKYul0E3boSlFDSS2gphvU9Lr7L7CV62iit0si5NZt2ogKEhx5FrV7LwDqS4oianSdHsvQSomJDNR9H0Hd9xGKz+2Bfs+vpJg0Vt5Na8fDEJOffX7eInOuYBHqYViEODoVLEJtch6Z0LkCL76KQiYHo1xB8bk984SqsfoeGqeTlN1mMjnMZHLQtTJ0rURnL3UbmcFROM/8gV7zqZdosnVi2RbrI1zbhnngMGylj2bXJUv0AJotJza0Tn72OaKbNy58zbv3wihXoP7x7Y7/bTpKPzBrLvSb/8rCIsTBkQoWoTZ56qWO3Yt485Mo5lQUdr45b811OlxlGeINm2Xz5/RYRi7Tm63oqGqVpFGUJnj7rivPeSpFDb7rIvB9cs9dezuitZsQrb8fQWKGKGRy8F0XTp2ECLOzCJbfteC14PipRbvdzidYhHoYFiGOTgWLUJt0UISCa2+H/fwr5yxrBdfeDuRorlxVq2D42ADtJKroMA2Dpig89hyi9feTy873ZP9QTTfgex4ZE+q2LNuFS+4AkIz42fALIJeHW7fp+2LQeocWm09thc6pxJlVJ4NFqIdhEeLoVLAItUkHRWgx0Vh5N8JKFb7nzc2ACwJg4yPAC3uo7JbL0wP86AngvY+AHbvkZG67Zsn+JBw/hdA0aUDpzjeosfSmn9LPWXon4LhwbRtOvQ67ZsF7c98lfa+u8q8sQr0KixBHp4JFqE12vHxJ71e8YTPcso7A9+V8ONHDYyt9NInhtXcQXHt7kp2QvVtkQmIPUX4yi2j9/XCVZUnmNT/DwQPbgJhWivueR2K3Y9e85tuLFSxCPQyLEEengkWoTS6RCLnKCmDnG0AYysGkYSIKZ/s+T1kFtzy3HjwMAlS1Coo5VTazLhx9wGvvyKGjtJfIQrz5yUv0npcDqVXhlwssQhwcqWARapPf/umS3CdfWQNvfJKyEtelzOSDgy2t3unAi6/C9zyYehWB78tJDW7dhq4WW/b2pMNVlslZcKKJFpkcfGXNRX/PLEI9DIsQR6eCRahNLrIIOcpS4McPyYbSRhiSAI1lWpoBxMccpR/Y+iyiKCIRMgzZ0zM9MkFbUA0D9cFh6Y7Da++0vAbvilsBrSTHCXmOAzeTPaeAtRssQj0MixBHp4JFqE12/fmi3h8hJk6ddhL5nkeW6Wtvb/n1eO0d4MtRIJcHQOU317ZRyqsw9SoKmRwNTU1Wf1tmDZZZo7Mlx0WrsyFboaZXOJSB+a5LGdHb7yNYfteCdvJo7SY4z/xhQXv32d93H1xlORqNRnfv70WARYiDIxUsQm1ygSLkKP005PM3v1v4Ib30Bwj27CUHWxST8y0MEa+7d8HXxQcHyaad0AhDmr5QriCOqRHVMi0UsnmEQSAnLwAA3n7/rNccb9gMhCFc207Oh+qoDw7L8UOesgrxunup+XXHLswWNbKOT2QQbfqv8/4decp3WIR6FRYhjk4Fi1CbvHH+tmVH6SeTAWgA6WxRg/38K8Bvfkfz5ZbcAVdZhmD5XQgrVTkbLooiYMvTZ33teN29CE1TrunWTw3JNQ9xDLm6Oz+ZxWxRA158laYwvLCnqbzXWHpny3If7nsUCMO5mXJxTDbwA4dpfYPnwa6RpVsMYS2pBQRDTyD+9/Mb6+Mp30GzSl4esAhxcKSCRahNLkCEsOVpBL5PO3iScTvif0XTaWBTk2gjDBHHZK2mM5vmcpl39W0I9uyl4aLJ5/wr1yLesJlKaMnEbbtWBzC3LK+QzdNW1I2PtL7G194BcvmW5z7YsavlryKKYsD3gLf20wTtt/aj9u6HqA8OA4M/AbadX0Orp3znktzCSw2LEAdHKliE2uS8RagPOPpdhLl9mC1qtLrhzX0I9uzF7EQGpl6VWYtdq5OBQK9SFvTANnhX3wZPWQ1boYGmjqrBMmstS2nxunuBMIRdq9PXYG5ZXiGbh2c7cMs6Gk0rGJqX7gV79sJWriNzxNETJDADtBo8iiISnoQwCBBWqsALe+BdcSs8ZRVdo9KP+Ic3IP7hDef1uwqUmy79/bwEsAhxcKSCRahN3vvwPH/nfcCntwKv3Aj/qjXwlTVkg969l0bjgDIKyzARBgENH00cYrSCoQRdLZIoPLANnuPQaJ5cvulsBo89B/geAt+nTaq6gSiK5HlRfjIL3/NInET28sA2iuOnAFAWVh8cJlFyaJZcpajB1Ku0Tjx19gStBPie3LQ6O5HMs8urco7dQqaHhYJFqIdhEeLoVLAItcl5i9B1iDetgH/NEjpL8T2gUkUUxWiEIdy6DcswEUURjeT5cpQE4rV3AN9DTTdogdyBwzS9wHbmzmccF8jkgGRYqe95cOp1FLJ52LU6At+XZbmZTE5mWnbNklO20/ieB//QUTrDyuTg2Q7KahH+oaPAb35HmZbYzOp7ZEjY+Ahw4DA825FrIUpqAY3V95z378m/at0luYWXGhYhDo5UsAi1yQWIkK3QgjtxiK9rJcxOZOhsZ+cbZJWuWfDGJ+FfuRa2kgwtReJ2Uwv0tfc92lI8GmEozQi6VpIC5LuuHN8zPTIBVKpwyzo8x5FbVX2PshkhiHLn0H2PIvB91NVTTYYFR+knMUUyEmjLdvjKGtrqWrNQVoskXBfQ3Moi1MOwCHF0KliE2uTA4Qv6vWPL03IRna4W0Vh5NwmNGE46PnlGL1Af8MIeRHaRGkWVVVTGG8s0reMWeI5DhoBDR6gfyDBl1iQaVgPbIdv1Bwfh2Q4C35fNsLpWRm33X+REb1+5Hjj6XeDzdYg30Uw6cW2OslSW8FzbxuxEBt4VtyLa9F9A/mUEQ09c0FZVFqEehkWIo1PBItQm//jign7v0fr7EZf/jjC3jx7WSVmrppNjrqUr7ZlVKRGgj8UbNiM0TWBgCKFpwi3rVC7b8jRNx3Yo+9G1Mty6Lct8xZyKwPeB46fgKsvgXX0b2a8ffx72g09QRvbBwaYV5L5yPeIf3oBo5Tdx5vmOsJwHvk/L9Tb8gkqOZ1zv+UTjWxu6eWcvGixCHBypYBFqgzgGZs1zzm9rFa7SB/zPzfSQ/velQKWKRiNCpahB10qyDJf++viHNyS9NiQA4ZI7UMurwNETydfNCUNw7e2AVpJTEaZHJuTMObG6O47J0YYDh5vExlZo5pxds4CjJxb1/qKbNwKOi9mKjpJagH/lWvjXLGm63vMN/OzX3b7DFwUWIQ6OVLAItUkcI/zG9y7od+8qfYg3rUC8aQXw4qvQtbK0bC/mwY+330dJLSA0TVm6c5R+MgfMzgKg8lhVq0A/RbbqSlFD9vQ4skOjAOj8KIoioFKlZtkfP0QNrFEMy7Rg6lW5Y+ic1/P486irpxB8+u4FCfO819v1567d1osJixAHRypYhDrA1h1t34dwyR2Iy38H8i8vunzlZrIoqQXKWHyPnHQV6gMSU6/duo3pg0fIyADIspz6x7eBsYz82laDCcSIH3fDL855LZ7SB7xyI/DprUm5rr3fh6P0A0XtUt3BSwqLEAdHKliEOsDIOJwLLDmlI960gnqITt6yqAc53tqPqlaBXbPg2rYUk8D3ydzgOJg+OUiruz84CIDG9jQaEUqvvydLdmnEpGyjXIFdq2N2IrNoZ5uvXA+3A78HW7kO0bpN3biTlwQWIQ6OVLAIdYZo3aYO3I8+uEofvEU+yL0rbgUyOSqnpRBnS9MHj8Be+gPYynU07QDAbEUHAJRefw+2kpwdfTkqdw3FyaigMAhQyquLyoI6HY7SR7PoLlNYhDg4UsEi1CH+8UVHzkHONzxlFfDCHmCmAMswMT0ygemDR+Bu2d7sbDt0VJoUAKCw8035OUdZCtz3KGrvfgj91BD0U0Oo7f7LBa1g6ERE6zZdloNLBSxCHBypYBHqIB04G7rQcJR+2r6qrEYrNxpee4fccUloD29f4LX6Wn7/pQpXWQ5M5bp9Jy8qLEIcHKlgEeognofGtzZ0/Z62CjywDZZpodGIUFaLMM8YWtoL4Sh9wBv7un0XLzosQhwcqWAR6jBFDf5V67p+X88MMXE7iiJMvH+wK6XDcwW27uj23bsksAhxcKSCRegiUNQuuHfoYgZe2IP8ZBb6Pb/q+rWkw1H6gKdeuqzPgdKwCHFwpIJF6CIxayJa//Ou3990eMoq1N798LznuF3McJXlX4sSXBoWIQ6OVLAIXUTiGNj1Z3jKd7p+n0X0ShnOUfrIBXeZmxBawSLEwZEKFqFLwKwJ7HgZYf/3O9LU+lUOV1kO/OiXwCeffW3Kb2dyWYjQ3/753/DF/1rJwdF2/O2f/w1GtdLtP+mvD0WNyk9bdwA/+iUaN96DsP/7CL/xvbno//7ZI/213/ge/KvWIVBugqssb1skHKUfgXIT/KvWwb9q3fld1xnX1vjWBsp2fvZrYMfLJDzJltivM5eFCDUaDQ6OjgVzGRDH9ICfygG//RMaN96zqKzLUfoQ9n+fROIfX5DNnP8mLiqXhQgxDMOck398cdZxQo1vbfhal8W6BYsQwzBfH+IY+O2f5hkS8ODjnPF0CRYhhmG+fryxT5bnovU/5+yni7AIMQzz9eRHv6Q9PV9DW3QvwSLEMMzXkwOH6RyI6SosQgzDMEzXYBFiGIZhugaLEMMwDNM1WIQYhmGYrsEixDAMw3QNFiGGYRima7AIMQzDMF2DRYhhGIbpGixCDMMwTNdgEWIYhmG6BosQwzAM0zVYhBiGYZiuwSLEMAzDdA0WIYZhGKZrsAgxDMMwXYNFiGEYhukaLEIMwzBM1/j/RGn3RGhnlvYAAAAASUVORK5CYII=

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami posiadającymi:
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)
  – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 60 000 000,00 zł.

Z czego gmina Sławków otrzymała dotację z budżetu Państwa na kwotę 29 376,00 zł.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
314KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022
11‑03‑2022 14:16:54

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAaEAAACRCAYAAABqpQfbAAAgAElEQVR4nO2dbYwc5ZXv6+vl80rLRyQk2FzGaBR5g+OV5diYF1tkiZeIOEEhRI5ZRLhLHCFiFAvhy4sUvBgBV5A4irEJhJc4AmEcLQQs2cHYGDv2wAye957u6anu6u7qmurqeu+q//1w6nmm2tNjj91td2POTzoKnpee6qlR/XPO8z/nKGAYhmGYLqF0+wIYhmGYry8sQgzDMEzXYBFiGIZhugaLEMMwDNM1WIQYhmGYrsEixDAMw3QNFiGGYRima7AIMQzDMF2DRYhhGIbpGixCDMMwTNdgEWIYhmG6BosQwzAM0zVYhBiGYZiuwSLEMAzDdA0WIYZhGKZrsAgxDMMwXYNFiGEYhukaLEIMwzBM12ARYhiGYboGixDDMAzTNViEGIZhmK7BIsQwDMN0jctChN7Z+ycMfX6Cg6PtOPjhX1HVy93+k/5qsuNl2Mp1HBcxHKWv23e541wWIjT0+YluXwJzmaDmsyxCFwqL0CUQof5u3+WOwyLEMClYhNrgt3/q+kP6cg8WoR6FRYjpFCxCbcAidNHDVf6123e547AIMUwKFqE22PXnrj+kzyeild9EvGlF16/j/ERoebfvcsdhEWKYFCxCbdCjIuQpffM+Fm9aAfzPzcCntwL/czPcM77GV66Hr1zf9Wuf/16+0+273HFYhBgmBYtQG7yxr+sP6VaBB28AnllFwnLNEkQrv4no0C3AiTXAsdXA5+uAB2+gj6/8JrBtRUth6oVgEepRWISYTsEi1AY9KkK+cj1w8hbKej5fRxnQ5+tIgNJx8hYZ8Q9v6Pp1t4pAuanbd7njsAgxTAoWoTboURGyleuAZ1ZR5iPEJ/nfxsffJuERInRsNaJDt/RkFsQi1MOwCDGdgkWoDd77sOsP6dbRR2W2Y6tJiITonFgzV5JL/rvx8beBbb1pVnCUPhahXoVFiOkULEJt0LMidB1cpY/KcUn20/j4200ilP5YtPKbXb/ehcK/al2373LHYRFimBQsQm3QwyJkK6mSnMh4krMgIUCNj78N/28rerYUxyLUw7AIMZ2CRagNDhy+oAero/QjXncvGkvvhKusgH2RRCDetALRF/cDgz8Bjn53LhMSJbljq4FXbgS2PA3/yrVdF5xWEX7je92+yx2HRYhhUrAItcEFipCt9AEDQ3DrNnzXBTI5YPdeROvvh6Ms7YwAbX4SJbWAYk6FrpVgmRbge4D1JeLy34H8y0D+ZYS5fcgOjSJaf3+HhKMP/pVrEW/YDPzmd8Db7yPYs/eChZZFqEdhEWI6BYtQG3zy2QU/rPHANpiGAaNcgV2rw3MchEEAVKrAC3vaykx85XoEn76LQjaP6bEMxk8OYXpkArpWQhgE8D0PNd2ArpVRzKnAl6PwlTWIbt54wcITLrkD2LELGMugEYaIoghRFKMRhqjt/suFZ0L93+/2Xe44LEIMk4JFqA3aECFH6adsyLbh2Y58cAe+j0YYAkEAvPYOvCtuXfRrukofnQN9vo7i01sR5vbBMkzkRqYw+MkJDH5yAoVsHsWcirJahGWYKKtFZE+PI3t6HI7Sf17vIVp/P3D8FOIYaIQhGmGIOAaiKEIYBHBtG+6GX7AIpWARYpgULEJt8I8vFv0wDZbfBTywDbjvUTRW/QSusgzhkjsQVqqIogi+61JpDqAHeiOin+G4wGPPLapMF//whjkBOrEG9Zf/Cf5f/wV19RQ8x8FMJofM4CiyQ6Moq0U0GhHiGPBsB5WiBjz+/KLfT2Pl3cDAEAASnzAIgJguOQwCBL6POAZmPz0JR1kKV1mG4NrbEd288bxKjo1vbejGnb2osAgxTAoWoTY4DxFyt2yHZZhw6zYC30dYqQKvvQM89RJiy0IcA77nwTLM1j9rYAjBtbefXYQ2rQBOrIH/13+R0fj422ROyL9MZ0G+hzie//LFnIp43b2LyLaWAS++CkSxzNyiaO4FfddF4PsAgJpu0LnQgcPy59byKlxl2SIzrT4WoV6FRYjpFCxCbXAeIuRdfRtMvYowCODZDgAk5yYREARSGMIgQKWozWVCaRwX+PFDC/4M/5olwIM3wL9mCfxrlqD+8j8hOnQLoi/uJyE6+l1yyllfyjMbUf7LjUyd8+zGv3KtzH5EtpPGrtXlx9y6Dadeh3hjge8j8H3U3j0/W3vjxnsuzr3rIixCDJOCRagNRsbP+RD1r1w7d+D//CsIgwBRFKGmG/Me4oJGGGImkyNHW4o4BhDFwNZnW5bHHGUpndOs3QS8/T5qeRX5ySwKg/thfPzfKAzuRzD0BFmzrS/hex5814XnOMiNTKF6+PjCYrD0TkArASBB8T1v7nobEUzDoJIcSIBc25af92wHlmEi8H24925FcO3tCJfcwSL0VYZFiOkULEJtsAgRaqy+B6FpIt6wGa6yAvhyVGY9Nd2gklULoijG9MgEjHJFPtybso+nXkLa9hxvfhKhacJRNZTVIgqZHMwDh2F8/N+IDt0C4/3vwf/bCsqGjq1GMPQElQWDALMVHaW8Cv3UUMv3EC65A5idBQApXHSNdJZl1+ooqQXEMWDXrCaBskwLeiJetbwK7+rbgEwO7v/9f4sSoWjdpotx57oKixDDpGARaoNFiJCnrEZoUhaAF/bQA32mIIXIrdso5lQpNGl8z4NlWrBrdSrbJV/v2Q4Qx4g3P5n6WX2Urfz4IUTr74evrEl+Pn3c2fk6CoPDMD7+b9T+fi9yAx+jEYbyHKpS1FpmQt4Vt8oMyPc8uHUbUZQYGhyHMinbQfb0OOyaRc6+hJpuoDCVn/veLduBgSH4rgt3y3YWoa8yLEJMp2ARaoOpHJxFNGFixy449TplCGMZcsnNFKTwNMIQ+cksZiv6vB9hmRZ810UYBPLrTb1KQhSG59Xbgxf2YPzkEEzDwPCxAfieB89xYJQrKKvFeec1jrIUOH4KAGVhorlWZECNRoSqVpHXn0bXysieHpdOv/rgMJDLo9GIoKtFeFfftjgRWv/zi3sPuwCLEMOkYBFqg7OIkLBgN1bejejmjcDxU0npyqIeoKMnEFaqsnwVx0Apr2J6ZKKpnCWyDeFC8z0PURRB10r0dTOFZPTPuR/o/pVrMT2WQU2fEyEql1HTqrPz9WbR+s3vAFDZza3bcOs2GmEIz3YQRREKmRwaYQjLMFHMqfAcR2ZCQiijiM6LROOqrpUWXYpjEephWISYTsEi1AZFbZ4IucoKKThOvd4kIqIvx65ZsMya7KVxbRuWacGt23Q+oxZQ0w1pgQYoIxJuujAI4LsuKkWNynQvvrqoB7qrrEBxdBKe42D85BAC38dsRcdsRUd+MtskDuGSO0gskz4iYS0X15gZHIVdqwPAPBOFXatjemQClmHCMmvSfk7TISzKrjI5ygoPHQEef37BJln86JfduLMXFRYhhknBItQGLUTIVq4Ddr5B5arkzCV9TiKIogiWWUOlqMEya3J8jzjot2t1WKaFMAjk68xWdMQxZFlutqKTscH3FjXmJ1q7SQqKZVoIfJ8MCVoZmcHR1DlNH4kDIIVHiKmulVFSC8hPZpE9PQ7LMOX1xDFQVovwXTc5I6qTyCbfjzP6k0STK5UBW2eULEI9CosQ0ylYhNqghQh5yioayfP2+9JF5ruunNVGGc3c0ziKIrIwJ5lOpaihphty9I0QgUpRQymvYiaTkyW5MAhQUpOzpR27zpEFLQMGhtAIw6Q8FsEyLZQSG3dmcBS471HYCjn6AMgsza3bsn/JNAxMDgyjMEVz6bJDo8ieHkcxR68jSnbTIxPUE+U485pjPYfebyMMpWNuwXMsFqHehEWI6RQsQhdIHAOz5rwyEt77CLjvUTrUFxlR0ngax4BlmChkcshPZpvs140whFun3prZio7s0CiMcgW+56GsFlFSCyREagHTYxl5GbMVHaZhADOFBUtavrIGOHQEvufJ7CTw/WTCdhm5kSkUpvIyE8IHBwHMmRGECJXVIqIoQn4yK2fQldUiWcKn8sieHgcAmV2dmQF6joOyWpRlPLtmwd3wC1ptsWFzy2wIP/v1Rb2N3YBFiGFSsAi1QSsReuw5yoAOHaF5cRsfQVipSleZoBGGqBQ1ZAZHUcypcqRPMafCrdsyc9K1EipFDYHvIz+ZRSmvUtaS4DnJ3DegZUYRXHs7wkpVZiXCYl3TDVS1CgpTeeRGpjCTyQFHT9CZlk/GCN91pSPOtW2U1aIsrw1+cgKZQep50rWyvC6jXEF+MovA9+E5DoXtSCFN90i5926lvqEDh2HXLHjKKhahrwosQkynYBFqgxYi5CmrAa1ED1XbAY6eAJ56CThwGKFpkikhERzPpge0WOMgSnAi4ynlVZTyqhSw4WMDKEzlkZ/MIj+ZpfOiRiQzlMaqn8x7iHvKamCmgNmKTmdOngff81ApavBdF5nBUeRGppA9PQ7vilvJkJDg2Y509E2PZZrMCJnBUZkNDR8bQEktIDs0ivxkVhowAMj3ND0yASTnWbMTGfjbXgB27wV8D3bNSgadzs/kWIR6FBYhplOwCLWB57V8cDZW3g1Uqgh8H5ZZg2kYsGsWlZ9sO/lvMh6cOSMuiiKUVBKNYk7F8LEBGvypG/TQn8rLZXX5yaw0AzTCsOUonHDJHYDjwvc8uU/IKFdojptuSBEqDA7DUZZSw6t4e7aDwPehJ6JayqsoZKn5VNfKcjXE5MAwSmqhSaTiGLK/SWRKTr0Op15HaJqIohie40DXyjAPHF7QWIEHH7909/MSwSLEMClYhNqghQg5ylI62N+9F0jORNK7dkSZKvB9eLYDp17HbEVHWS1itqLLB7NoXBXW5+mxDAY/OYHA92GUK3Q2lBz+V4oaUKnOW5HgK2uoQTQp/bm2LW3Zrm2jqlWQGRzFTCYnpyX4yhqaTwfIrMkoV6BrZWkpB5Kzram8FKLM4ChKeRWTA8OwaxacOp09WaaF/GSWMrVGJIVZ10owDxyWZ0ILGhNYhHoTFiGmU7AIXTiNRkM+QF1lGfDYc8BMAb7nyUGlZ0PYngGaFVfTDVSKWtPhPUAZyfjJIQwfG8D0yAQNJZ3K06gdjazdwh0n1iQE194OJM2kulZCTTdg1+owDUOeBxllEqHCVB6mXFXeJydli2xGWLNNw5DXPXxsQIpKIZPD4CcnMJPJYXJgWL4nXSuhkMm1/j3EMY0Deu8jYOMjC653YBHqUViEmE7BItQGcSxFCA9sm2tKTTKexQiRmMfWCENpMhAPe7du08bToVHMVnSZcQjDgGggxfFT8iGOF/bAP3Q0OX+qQ9dKMhsRw0pzI1OoFDV4Nk3Pnh7LoDA4LOfNxevuldlQ8jZlo2wURRg/OYTBT07A1KuwTEu67cpqEZMDw6hqFUyPZVApai13F7VkdhbY8vS8bA5bd1zo3elZWIQYJgWLUHu4yr/OZRBbn016eGL5YHbrNizDxGxFl2cjM4lFu5DNy6ZRu1aHqVdRUguwDFOW3wY/OQFdo/uTPT2O8ZNDcz985xvAjx9qenDHm5+EZztJ5mNJl50QxGKOXGxiUoJdqyM/maVy4EQmsUonQnTgMDCWkQLZCEN5XaZeRU2nniHPof1IlmGSwSFpTBVbW/OTWUyPTGAmk0Mxp6JS1DBb0aVBQ/Q9VYravFXgLEI9CosQ0ylYhNrDVZY3mxJW/QQYGDpnFiQEKp0p+K6LklrATCaH7OlxGiqaiIj4nuFjA9R/E8ctZ8bF6+6lJtbEWSemEkyPZRBFkXTCTY9MwDLp7KasFlHMqcDxU/MyEVdZBjiu3AlUyObl9lenXk/MCDTZYXJguOWOpCiKW04JF5DNuwTt4e3zLe8sQr0JixDTKViE2mNOhPqSPpc+mpjw44eAoydkWU7sAhK9M6JfR5Aux5XUghQecf5ilCsA0NQE2lh65/wzlKMnEMcgC3YyCLWUV+U5kBinMz2WkT0/Nd2QvT2iJCct3lfcCiRjg0QJUGyGtWt1ZIfmHHHZoVFYBpUBPceRZ2PCsi0MGkKATb2KQjaPws43YS/9QeszIRah3oRFiOkULELt4SnfSVxx/cBMAd74JB22v/gq9Qft3gvk8uQOSxxysxVdlumE062QzdOEaduWFm1gToRKeXX+D/9ytMmW7SrLAH9u548wCBRzqnzwi4+lVy/4rgvLtGCUK2isvLvJ6Ye39stpDk3nUKBJ2dnT4/Lf02MZeb7VCEM0GuIcKYZlWhg/OYRiTpXTH2Y/PQlsfRbY+Aiw5Wlg9955e4bw1EsX8/Z1BRYhhknBItQeQoRshVYf0PmOBdMwYOpVzFZ0GOUKjdfRq/LjRrkyrxwHzPUJiW2kURQhMzgqM5d5RDG52XbsQrz5yeR76EyqqlH2JPqCPMeRfT413ZBDVoWDrawWgcefR7xhM/D488CXo00ZkBSxGEAMFLJ5mrSQIARJZD1RFMGp11HI5jE5MAxdKzdlSYHvU/aVNMTqanFeRsQi1KOwCDGdgkWoPQLlptRDsw/R+vuBt/bTmoJKlVxfs7PzJkj7rotiTsX4ySHZ7Ck2qOpaSQ4mjWMSkezpceha+ZxuMzFtu6wW5UI8MfmgmKOynGkYCINAngeZelWaJ8SU7TPDs52mcx1RwhN9TJZpIXt6XE5QGD42gMzgKMpqUe4V8l0XpmHMTYQQkVdRe/dDBMvvml+O2/FyZ29YD8AixDApWITao1mEmsNR+hGt3UT7c1qIh+95ybDPknzAi8nYZbUop12LXp+ZTE5aq1uJUaMRNVm8AcimWMswpaEgiiJ4jiOzM8+ea5A9U3jEKor0GB7RqCrOrWq6IfcTiX8PHxvA+MkhWaJLE8cAxjKINz+J4NrbF+wRYhHqYViEmE7BItQe/lXrWj48PWU18No7MptJI2zL2dPjMPWqNBrYtTomB4YxfnIIM5mcnKAgTA2WaaFS1KTFWewfaoShLMG1FKfEIQfMfV5MQxBbU8VUbdHn1MrZ57suqlpFGh3Ea4lp3On3Yhkm8pNZ2DXqUZoeyzQtvpMX895H88wQLEJfAViEmE7BItQerUQounkjMFNoWmUgMgjRJyPOTsS+HV0ry02pjTBEdmgUVa3S5CgTpTXLpDMnsY2VVn+TaKRn0RVzqmygdep1KRZibp2ulWWvUmGK1jKkEdZq4WQT2VJ6/ThAw0yF2Dr1uvx8MadKgwVlc2UUpvJNAgYA0EotS3G2ch3w2z918nb1BCxCDJOCRag9zhQhPLCtyX4dRRHsWl0aAQSNMKSROJ4nF7wBlCWJdQ5iAKggiiJpFLBMmsYtzngs05JTsgFyrgkRE0aAM5fppUts4yeHYNfqc/PtbIfEKinjiZ1CacIgkI23acRrRFEkdwylces2dK3cJEaxZbU+E2IR6k1YhJhOwSLUHuE3vjf3wNz4iBQgmb2ksoYoiuHWaS9PbmSKduzkKTMSU7GnRybkGm+7VpfnMmciRMyp0zw4MZHBNKgfSKzZrukGSmpBGg7s2tzAVHFWJH6+uG7R1yTKfGdilCuYHBiW+4N8z0Mxp84rBcYxMD0ygezQKEzDaOkEFCsvoigCtBK8K25tFqFdf+7IfeolWIQYJgWLUHuE/d+XTZ2hacI0DNknEwaBnEJdmMojOzSKQiYHyzDRCENa7ZDaXBr4PiYHhmXGMVvRaYX26XFkT4+jphsLXoewRDfCEEa5ctbzobSwWKYlN6Oe7bUFYkqCWAkhMr5CMry0qlWaypBu3UZhcBjqvo8wfGyAFvgl8+bOvK5GGAIfHGyamsAi1KOwCDGdgkWoPYQI+VeuBV7YAxw6Qm6446do9truvdS/8+OH6N+AHCQaBoF0zcUx9dkIgQKo+VMIkq6VkD09LicnnA0xfaGqVWTprqYbKOVVVLWKnNhQ06lnqZDJNZ0HpTMvz3YwPTIBXSvJTE247BphKP/bcxxkBkeRHaLeInEGJgaZlvIq7OdfgfEfP4f28HZk39qPyc8+l1PBs0OjyL61H/o9v2oWoTf2tX+TegwWIYZJwSLUHo1vbVjQ2SWnDjz2HODQeZBdq0tjQtqBJtZfp/cOibXdQjAajQj5yay0Povp2q0Qq7iFoKXPgMS/PdvBTCaH4WMDqBQ1WIYph4x6NolKZpBExTQMOai0MJWXr5UuOU4ODMtSHwAgEdaabsAyTGrCPTUE67v3yd+Nq6xIYoFVDixCvQmLENMpWITaY2ER6qPJAzkqc4lxPWW1KGeqCcQsNwDScm3qVURRLA/3RQ+OWMsgNqVOj2UwPTJBMZaRDrbpsQw820Ehk4Ndq1PfT5IBia2tpmHIZlkx4duuzdmo01mPZztwber3mR7LoJDJySyOBDVGdmgUjTDETCYnTRiixCjKk1WNxhR5b+5DcO3tZxVwFqEeZv9P/xOn/s8WDo62Y/9P/5NFqA0aN94zT3xkgyoo47DMGspqEfqpIbhlvWnSdCMMkT09Ls9qijlVmg6iiDIfMVwUgHSVAZBZkRh/I5x4pl6FW9bh7Hy9+Wc1oqbG05JawPTBI3Ce+QOQyc0tmUtGBoleJZFRiUGlIntKL94T44VEn1F6nI9RrpCDLoqBZGiqKNHVdv8Fzk0/hassg6P0z8uI8N6HF+GudZfLQoSOK9ec8/9BcHAsJiaV/80i1AZChDxlNQ0rHcug0ZgbUSP29LhbtiPe/KQ8LxHkJ7NyKnVZLULXysmKb8pyPMdBdmhUiolYzyAe+sICPX3wCBor7wbuexR4YQ+i9ffDVVZgdiJDDrRkQoJRrsiznJJagHvvVjqv+s3vgI2P0CDW5OxKlOjE9YnJB6L5VFjAxQy8wlS+qVk1XSrMDo3Sz3prP+B7sqdI18ooq0WU1SIcVUO0/v6mv08WoR6FRYijU8Ei1B5NmdCDT9Aen2Qe2uynJ+Fu2Q5PWU3uuUq1yTmma2VpNPA9D9mhUbI1j2VkBhL4PgY/OSHPXcRQUmGrLqkFIAbUP76NxtI7ZfkPAJDJwRuflJOsBZSdJQ61SrX5De3eSwYLkJCIfiQAssE2e3pc/nxxLaW8Kq9ZUFaL8v36rovsW/vhKP3wlTU0NfvQEZqr57iUiT2wDbbS1/T3ySLUo7AIcXQqWITaI1q3qen36SmrESy/C/6VazH3QO0DPjjY1KwqmlIByAN80SA6nWwzBRKb9shE0n8Uy96h6bEMHfibtFBOffr3sozWRJJxOHUqndm1OnIjU8iNTDVdz9wbiqUIhUEgh51SL0+Mmm7IZtrpkQkAlAlNj2XorMeZm2sntqUKCtk8jP/4+Rl/g33zFumlQ2RllxMsQhwcqWARao8zRahVxBs2w3fdpofzTCYn/y1364BKWunGT3EuI0phsxWdbNDJHLcoimhFxAIPa7HTR2QzAOQm1VZbUAHQgz8pmYl5b2KG3fjJoeS8KsbkwLB8P9nT43IPUtriLfqggOT8K8mGFvv3ySLUo7AIcXQqWITaI1r/87P+fh2lHxjLND3wS/k5AXDrNtQ/vg1kcvA9D5nBUVlyAyCdZVEUoaYbMgMS0xAAoDA4LI0QZyJceJZZkx8T8+sWXAvhuMAHBwFAGiSmxzJ0jpRXZQaVHRqVZb78ZBazFR0ltYDAdqSdG6ARQuJnFbJ5mKnFeecKfPLZYm/FVwYWIQ6OVLAItce5RAgbH2kqe4kSGkACMX3wiFxGV1aLcv22+Hx69loxp8oFecJu7XsetIe3N58FJYgzJTGdQVBWiwv2F0le2AP4NG9OTM7Onh5HLa829QuJrGcmk0Pg+yipBdQHhxGaphRa0bgKkKipT/9+0X+fLEI9CosQR6eCRahNfvTLs/x++4Djp+SD2vc8meVEUYzpk4Owl/4AGBiaK2mlenXE5GrB5MAwwkqVmkmT8lhhcBjB8rvoLOcM7FqdBpgmZ00Co1xpKs8BaDJMACDTwNZnYRmmtJDnRqZQPXxcitBsRZevU8ypdIakV2kV+c435D4k8d7lGvCTg2c9B0oH/vHFBd+aXoVFiIMjFSxCbXIWEfKvXCst2XEMeUgvBnuaK++mniLQAz0zOIqa3jyZQDy4hbsMYYjJgWF4joNSXoXxs1/TRIYUjUbUNNfNMi1pTBD/PlOE3LoNo1yZa6KNYjSW3gn33q3yGvOTWZRef09atn3Xle9J18py+2pJLcDZ+Tqwe2+TY068r1JenbfGe6FgEepRWIQ4OhUsQm3ys18v+LvFfY/KUpzoz4ljoDg6Ceemn8JW+oBDRxDHQG5kCuq+jxLxoKd2uuFTzF6LohjDxwZQyqtQn/49zaybnQVAQpKfzMqJ2ACAmGzdYtoBQJnRmcNQ08NPda1E33/oCIR7DQ6tBy8+twdumUp5cUwNrwBlbW6GVjqIOXXBtbcD731Epb+YriUMAliGCf2eXy3q75NFqEdhEeLoVLAItcnZROjFV+G7LtmqHQeNRoTpk4PyYL6x6idAHMMyTGQGR+Fu2S7PasIgaLI3T372OfD48/A9D4OfnIC58m54yipgYAgAZSW6VpKi59ZtOXmhrBabjAKB7887EwqDQJ5XxTHkvDfsfINE6NAR6FqJTBSHjsgMTVyjZZjUkGvRbqSyWoSz83X63rf2J2OIaH6d77rQHt6+qL9PjMzfR/RVh0WIgyMVLEJtcjYReu8j2DVLLpxT930E7+rb5j6fyoIKO98ENj4iz4zSZTnLtKgP6LV3UNMNTLx/kCY0DAzJba013ZC7isRGVYDKZLNFbV7/jn5qqOXbceu2XEfh2Q7s51+BrfQBD2yDZVqYPngEeOolWZITzbaWaVFpcMvTAADTMGTZzVH6gadealqOt1hzAotQj8IixNGpYBFqgzgGHnx8wd8tDh2RS920h7c3HcbH6+4FQGdB4yeH4F19G/DYc9KIkDYkTI9MkIEhk0Mhm09eqx+1dz9EWS3KEpepV6VwCVfc7KcngR27mjajhkGA2u6/SBs2kEzVdhxpyRYrvU29injDZrjKMmCmgOzpcaoTYpUAABCeSURBVPp30vtjGSaiKJYi5Cj90mhRKWowDxyWfUGN1fcAX46ScD63Z1F/n5iaK0leLrAIcXCkgkWoTc4iQs4zf4D28PZ520IdZansHcqeHof94BOwFSrfifKWqdM4Hd91of7xbTr7CUMMHxugsTdbn6UZcKYFo1xB4PsIgwB2jeax+Z6Hslok59yOXajphhShmm6g9u6HCJfcMc9VZ9fq0ukGJPPi7nsUtkLCWUvMEG4mKwebeo4D0zDkOU+45A7A9+C7Ls2n27I99d77EW/YLN/zuYJFqEdhEeLoVLAItclZRGihwI5diKJYus1EpoDX3kGlqMlSGECONDMZTFpWi8lZSh+cna9jJpOTPUe+66KUV6FrZbkXyNn5Or3uW/ubTA7FnIr64DB97u33W74tcZYlepFortt18JU1ZDh48VWZDXmOQ7bvZE+QrZApAzGtMy+pBbgbfnFBf58sQj0KixBHp4JFqE3OU4TiDZvRCEMUpvJ0RqSskp/D2++TicB25HTqws43YSt98N7cB/Xp39NZ0GvvyB8vRut4joNGGELXysgMjiI3MoVwyR30ugNDVPJLJhkUsnmU8ipcZQWVyBLCIJCvIxATvcXZkLjWxtI7pc1b2LKbJyH0AVufBaJYGiHSGdFiAylzxuUCixAHRypYhNpk645F/66x8RGEpon8ZBbqH99uEiBbIREq5VXZWzR9clAaGVxlhfxf88BhEhK1gKpGvT2i9FUpajT65/BxkL26H3BcDB8bQDGnYnoskzjpygiW30WfnyGbtTA36FpJjgZKL9/Dex9Jo4Gt0Fw3scZheizTZLoQ0Vh9D01f2PjIohtURThKH4tQr8IixNGpYBFqk0WKUHTzRtTe/RDF5/bA+u59LYd44q39KGTziKJINqKmP+8pq4G39iOKYul0E3boSlFDSS2gphvU9Lr7L7CV62iit0si5NZt2ogKEhx5FrV7LwDqS4oianSdHsvQSomJDNR9H0Hd9xGKz+2Bfs+vpJg0Vt5Na8fDEJOffX7eInOuYBHqYViEODoVLEJtch6Z0LkCL76KQiYHo1xB8bk984SqsfoeGqeTlN1mMjnMZHLQtTJ0rURnL3UbmcFROM/8gV7zqZdosnVi2RbrI1zbhnngMGylj2bXJUv0AJotJza0Tn72OaKbNy58zbv3wihXoP7x7Y7/bTpKPzBrLvSb/8rCIsTBkQoWoTZ56qWO3Yt485Mo5lQUdr45b811OlxlGeINm2Xz5/RYRi7Tm63oqGqVpFGUJnj7rivPeSpFDb7rIvB9cs9dezuitZsQrb8fQWKGKGRy8F0XTp2ECLOzCJbfteC14PipRbvdzidYhHoYFiGOTgWLUJt0UISCa2+H/fwr5yxrBdfeDuRorlxVq2D42ADtJKroMA2Dpig89hyi9feTy873ZP9QTTfgex4ZE+q2LNuFS+4AkIz42fALIJeHW7fp+2LQeocWm09thc6pxJlVJ4NFqIdhEeLoVLAItUkHRWgx0Vh5N8JKFb7nzc2ACwJg4yPAC3uo7JbL0wP86AngvY+AHbvkZG67Zsn+JBw/hdA0aUDpzjeosfSmn9LPWXon4LhwbRtOvQ67ZsF7c98lfa+u8q8sQr0KixBHp4JFqE12vHxJ71e8YTPcso7A9+V8ONHDYyt9NInhtXcQXHt7kp2QvVtkQmIPUX4yi2j9/XCVZUnmNT/DwQPbgJhWivueR2K3Y9e85tuLFSxCPQyLEEengkWoTS6RCLnKCmDnG0AYysGkYSIKZ/s+T1kFtzy3HjwMAlS1Coo5VTazLhx9wGvvyKGjtJfIQrz5yUv0npcDqVXhlwssQhwcqWARapPf/umS3CdfWQNvfJKyEtelzOSDgy2t3unAi6/C9zyYehWB78tJDW7dhq4WW/b2pMNVlslZcKKJFpkcfGXNRX/PLEI9DIsQR6eCRahNLrIIOcpS4McPyYbSRhiSAI1lWpoBxMccpR/Y+iyiKCIRMgzZ0zM9MkFbUA0D9cFh6Y7Da++0vAbvilsBrSTHCXmOAzeTPaeAtRssQj0MixBHp4JFqE12/fmi3h8hJk6ddhL5nkeW6Wtvb/n1eO0d4MtRIJcHQOU317ZRyqsw9SoKmRwNTU1Wf1tmDZZZo7Mlx0WrsyFboaZXOJSB+a5LGdHb7yNYfteCdvJo7SY4z/xhQXv32d93H1xlORqNRnfv70WARYiDIxUsQm1ygSLkKP005PM3v1v4Ib30Bwj27CUHWxST8y0MEa+7d8HXxQcHyaad0AhDmr5QriCOqRHVMi0UsnmEQSAnLwAA3n7/rNccb9gMhCFc207Oh+qoDw7L8UOesgrxunup+XXHLswWNbKOT2QQbfqv8/4decp3WIR6FRYhjk4Fi1CbvHH+tmVH6SeTAWgA6WxRg/38K8Bvfkfz5ZbcAVdZhmD5XQgrVTkbLooiYMvTZ33teN29CE1TrunWTw3JNQ9xDLm6Oz+ZxWxRA158laYwvLCnqbzXWHpny3If7nsUCMO5mXJxTDbwA4dpfYPnwa6RpVsMYS2pBQRDTyD+9/Mb6+Mp30GzSl4esAhxcKSCRahNLkCEsOVpBL5PO3iScTvif0XTaWBTk2gjDBHHZK2mM5vmcpl39W0I9uyl4aLJ5/wr1yLesJlKaMnEbbtWBzC3LK+QzdNW1I2PtL7G194BcvmW5z7YsavlryKKYsD3gLf20wTtt/aj9u6HqA8OA4M/AbadX0Orp3znktzCSw2LEAdHKliE2uS8RagPOPpdhLl9mC1qtLrhzX0I9uzF7EQGpl6VWYtdq5OBQK9SFvTANnhX3wZPWQ1boYGmjqrBMmstS2nxunuBMIRdq9PXYG5ZXiGbh2c7cMs6Gk0rGJqX7gV79sJWriNzxNETJDADtBo8iiISnoQwCBBWqsALe+BdcSs8ZRVdo9KP+Ic3IP7hDef1uwqUmy79/bwEsAhxcKSCRahN3vvwPH/nfcCntwKv3Aj/qjXwlTVkg969l0bjgDIKyzARBgENH00cYrSCoQRdLZIoPLANnuPQaJ5cvulsBo89B/geAt+nTaq6gSiK5HlRfjIL3/NInET28sA2iuOnAFAWVh8cJlFyaJZcpajB1Ku0Tjx19gStBPie3LQ6O5HMs8urco7dQqaHhYJFqIdhEeLoVLAItcl5i9B1iDetgH/NEjpL8T2gUkUUxWiEIdy6DcswEUURjeT5cpQE4rV3AN9DTTdogdyBwzS9wHbmzmccF8jkgGRYqe95cOp1FLJ52LU6At+XZbmZTE5mWnbNklO20/ieB//QUTrDyuTg2Q7KahH+oaPAb35HmZbYzOp7ZEjY+Ahw4DA825FrIUpqAY3V95z378m/at0luYWXGhYhDo5UsAi1yQWIkK3QgjtxiK9rJcxOZOhsZ+cbZJWuWfDGJ+FfuRa2kgwtReJ2Uwv0tfc92lI8GmEozQi6VpIC5LuuHN8zPTIBVKpwyzo8x5FbVX2PshkhiHLn0H2PIvB91NVTTYYFR+knMUUyEmjLdvjKGtrqWrNQVoskXBfQ3Moi1MOwCHF0KliE2uTA4Qv6vWPL03IRna4W0Vh5NwmNGE46PnlGL1Af8MIeRHaRGkWVVVTGG8s0reMWeI5DhoBDR6gfyDBl1iQaVgPbIdv1Bwfh2Q4C35fNsLpWRm33X+REb1+5Hjj6XeDzdYg30Uw6cW2OslSW8FzbxuxEBt4VtyLa9F9A/mUEQ09c0FZVFqEehkWIo1PBItQm//jign7v0fr7EZf/jjC3jx7WSVmrppNjrqUr7ZlVKRGgj8UbNiM0TWBgCKFpwi3rVC7b8jRNx3Yo+9G1Mty6Lct8xZyKwPeB46fgKsvgXX0b2a8ffx72g09QRvbBwaYV5L5yPeIf3oBo5Tdx5vmOsJwHvk/L9Tb8gkqOZ1zv+UTjWxu6eWcvGixCHBypYBFqgzgGZs1zzm9rFa7SB/zPzfSQ/velQKWKRiNCpahB10qyDJf++viHNyS9NiQA4ZI7UMurwNETydfNCUNw7e2AVpJTEaZHJuTMObG6O47J0YYDh5vExlZo5pxds4CjJxb1/qKbNwKOi9mKjpJagH/lWvjXLGm63vMN/OzX3b7DFwUWIQ6OVLAItUkcI/zG9y7od+8qfYg3rUC8aQXw4qvQtbK0bC/mwY+330dJLSA0TVm6c5R+MgfMzgKg8lhVq0A/RbbqSlFD9vQ4skOjAOj8KIoioFKlZtkfP0QNrFEMy7Rg6lW5Y+ic1/P486irpxB8+u4FCfO819v1567d1osJixAHRypYhDrA1h1t34dwyR2Iy38H8i8vunzlZrIoqQXKWHyPnHQV6gMSU6/duo3pg0fIyADIspz6x7eBsYz82laDCcSIH3fDL855LZ7SB7xyI/DprUm5rr3fh6P0A0XtUt3BSwqLEAdHKliEOsDIOJwLLDmlI960gnqITt6yqAc53tqPqlaBXbPg2rYUk8D3ydzgOJg+OUiruz84CIDG9jQaEUqvvydLdmnEpGyjXIFdq2N2IrNoZ5uvXA+3A78HW7kO0bpN3biTlwQWIQ6OVLAIdYZo3aYO3I8+uEofvEU+yL0rbgUyOSqnpRBnS9MHj8Be+gPYynU07QDAbEUHAJRefw+2kpwdfTkqdw3FyaigMAhQyquLyoI6HY7SR7PoLlNYhDg4UsEi1CH+8UVHzkHONzxlFfDCHmCmAMswMT0ygemDR+Bu2d7sbDt0VJoUAKCw8035OUdZCtz3KGrvfgj91BD0U0Oo7f7LBa1g6ERE6zZdloNLBSxCHBypYBHqIB04G7rQcJR+2r6qrEYrNxpee4fccUloD29f4LX6Wn7/pQpXWQ5M5bp9Jy8qLEIcHKlgEeognofGtzZ0/Z62CjywDZZpodGIUFaLMM8YWtoL4Sh9wBv7un0XLzosQhwcqWAR6jBFDf5V67p+X88MMXE7iiJMvH+wK6XDcwW27uj23bsksAhxcKSCRegiUNQuuHfoYgZe2IP8ZBb6Pb/q+rWkw1H6gKdeuqzPgdKwCHFwpIJF6CIxayJa//Ou3990eMoq1N798LznuF3McJXlX4sSXBoWIQ6OVLAIXUTiGNj1Z3jKd7p+n0X0ShnOUfrIBXeZmxBawSLEwZEKFqFLwKwJ7HgZYf/3O9LU+lUOV1kO/OiXwCeffW3Kb2dyWYjQ3/753/DF/1rJwdF2/O2f/w1GtdLtP+mvD0WNyk9bdwA/+iUaN96DsP/7CL/xvbno//7ZI/213/ge/KvWIVBugqssb1skHKUfgXIT/KvWwb9q3fld1xnX1vjWBsp2fvZrYMfLJDzJltivM5eFCDUaDQ6OjgVzGRDH9ICfygG//RMaN96zqKzLUfoQ9n+fROIfX5DNnP8mLiqXhQgxDMOck398cdZxQo1vbfhal8W6BYsQwzBfH+IY+O2f5hkS8ODjnPF0CRYhhmG+fryxT5bnovU/5+yni7AIMQzz9eRHv6Q9PV9DW3QvwSLEMMzXkwOH6RyI6SosQgzDMEzXYBFiGIZhugaLEMMwDNM1WIQYhmGYrsEixDAMw3QNFiGGYRima7AIMQzDMF2DRYhhGIbpGixCDMMwTNdgEWIYhmG6BosQwzAM0zVYhBiGYZiuwSLEMAzDdA0WIYZhGKZrsAgxDMMwXYNFiGEYhukaLEIMwzBM1/j/RGn3RGhnlvYAAAAASUVORK5CYII=

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 150 000 000,00 zł.

Z czego gmina Sławków otrzymała dotację z budżetu Państwa na kwotę 420 444,00 zł.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
314KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Wieloletni rządowy program „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

21‑10‑2021 13:10:23

 

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Głównym celem Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych o niskich dochodach. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzielaniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
Pomoc udzielana jest w szczególności z powodu ubóstwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych.


Kwota dofinansowania w 2021 roku : 100 000,00 zł.
Z czego gmina otrzyma dotację z budżetu Państwa na kwotę – 60 000,00 zł., środki własne gminy przewidziane na realizację programu – 40 000,00 zł.


Program jest realizowany w formie:
W ramach Programu w MOPS Sławków realizowane są 2 moduły:

1.  MODUŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY w formie posiłków dla dzieci w przedszkolu i szkole lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności  (w sytuacji braku możliwości realizacji świadczenia w formie posiłku dla dziecka w przedszkolu/szkole z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty związanego z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, zgodnie z wytycznymi Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w postaci świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności).


2. MODUŁ DLA OSÓB DOROSŁYCH w formie posiłku w Miejski Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławkowie  lub  świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

Adresaci programu:

MODUŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY:

Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy:
1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
2) uczniom do czasu ukończenia szkoły podstawowej i ponadpodstawowej - tj. rodzinom, których dochód nie przekracza kwoty 792,00 zł. na osobę w rodzinie.


MODUŁ DLA OSÓB DOROSŁYCH:
Ze środków przekazywanych w ramach Programu gmina udziela wsparcia w postaci posiłku w szczególności  osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy (tj. osobom samotnym , których dochód nie przekracza kwoty 1051,50 zł. /rodzinom, których dochód nie przekracza kwoty 792,00 zł. na osobę w rodzinie).


Efekty:
Zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Ilona Leś , w dniu:  21‑10‑2021 13:09:58
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Konrad Lorek
email: admin@mops.slawkow.pl tel.:322608228 fax: 322608228
, w dniu:  21‑10‑2021 13:09:58
Data ostatniej aktualizacji:
20‑02‑2024 08:44:48
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie