Pracownicy


ZESPÓŁ FINANSOWO – KSIĘGOWY

 1. Zespół Finansowo-Księgowy podlega bezpośrednio Głównemu Księgowemu.

 2. Do zadań Zespołu Finansowo – Księgowego należy prowadzenie spraw związanych z planowaniem i realizacją budżetu oraz obsługą finansowo-księgową Ośrodka, a w szczególności:

1) prowadzenie kontroli pod względem formalnym i rachunkowym oraz zgodności z planem finansowym dokumentacji finansowo-księgowej,

2) prowadzenie rachunkowości Ośrodka za pomocą m. in. programów komputerowych zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową, zakładowym planem kont i zatwierdzonym planem finansowym,

3) sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym przyjmowanych do realizacji dokumentów finansowo-księgowych,

4) prowadzenie obsługi księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

5) prowadzenie obsługi księgowej środków zewnętrznych,

6) prowadzenie obsługi kasowej Ośrodka,

7) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,

8) terminowe regulowanie zobowiązań,

9) terminowe sporządzanie przelewów wychodzących z Ośrodka,

10) przygotowywanie deklaracji VAT,

11) prowadzenie spraw związanych z rachubą wynagrodzeń,

12) przygotowanie deklaracji ZUS dla osób zatrudnionych w Ośrodku,

13) prowadzenie bieżącej analizy finansowej zadań realizowanych przez Ośrodek,

14) inwentaryzacja aktywów i pasywów,

15) prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych – syntetyka,

16) planowanie wydatków budżetowych w ramach realizowanych zadań,

17) bieżące monitorowanie zwrotu należności (odpłatności) oraz innych zobowiązań poniesionych wydatków na świadczenia przyznawane przez Ośrodek.

 1. Do zadań Zespółu Finansowo – Księgowego należy sporządzanie:

  1) sprawozdawczości budżetowej, bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian
  na funduszu jednostki oraz sprawozdań z wykonania budżetu,

  2) planów wydatków i dochodów w oparciu o materiały komórek merytorycznych,

  3) wniosków w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na wniosek komórek merytorycznych,

  4) projektów zarządzeń w zakresie funkcjonowania Zespołu, w szczególności finansowo – księgowych,

 2. Zespół Finansowo – Księgowy ma obowiązek terminowo odprowadzać dochody budżetowe, z zakresu administracji rządowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 3. Zespół Finansowo – Księgowy powinien na bieżąco monitorować zwrot należności (odpłatności) oraz inne zobowiązania z tytułu poniesionych wydatków na świadczenia przyznawane przez Ośrodek,

 4. Pracownicy Zespołu Finansowo – Księgowego przygotowują do archiwizacji dokumentację prowadzoną przez ZFK,

 5. Zespół wykonuje inne zadania zlecone przez Kierownika Ośrodka.

   

  ZESPÓŁ OBSŁUGI ADMINISTRACYJNEJ

1. Zespół podlega Zastępcy Kierownika Ośrodka.

2. Do zadań Zespołu należy:

A. w zakresie obsługi kancelaryjno – administracyjnej:

1) prowadzenie obsługi kancelaryjnej Ośrodka, w tym obsługa poczty przychodzącej
i wychodzącej,

2) zapewnienie właściwego obiegu korespondencji,

3) obsługa poczty elektronicznej Ośrodka,

4) prowadzenie Rejestru Skarg i Wniosków,

5) obsługa Sekretariatu, w tym kierowanie interesantów do właściwych komórek organizacyjnych oraz udzielanie informacji o ich kompetencjach,

6) prowadzenie prac związanych z przygotowaniem do archiwizacji dokumentacji Ośrodka (prowadzenie ewidencji archiwalnej, przyjmowanie i przechowywanie akt z poszczególnych komórek organizacyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym Ośrodka, udzielanie konsultacji pracownikom w zakresie prawidłowego wykonywania czynności kancelaryjno-archiwalnych),

7) nadzór nad brakowaniem dokumentacji,

8) prowadzenie spraw dotyczących pieczątek używanych w Ośrodku, w tym prowadzenie ich ewidencji,

9) wydawanie pracownikom Ośrodka biletów uprawniających do przejazdu środkami komunikacji miejskiej oraz prowadzenie ich ewidencji,

10) obsługa administracyjna świadczeń z pomocy społecznej w zakresie czynności materialno – technicznych oraz naliczanie odpłatności,

11) przygotowywanie projektów umów i porozumień w zakresie spraw realizowanych przez Ośrodek we współpracy z komórkami merytorycznymi, które przygotowały projekt w części dotyczącej przedmiotu umowy/porozumienia,

12) monitorowanie przepisów prawnych mających zastosowanie w działalności prowadzonej przez Ośrodek i prowadzenie polityki informacyjnej w tym zakresie,

13) przygotowywanie i konsultowanie projektów uchwał i zarządzeń dotyczących pomocy społecznej oraz innych zadań realizowanych przez Ośrodek,

14) przygotowywanie i konsultowanie projektów instrukcji, regulaminów i zarządzeń związanych z funkcjonowaniem Ośrodka,

15) przygotowywanie i konsultowanie projektów upoważnień i pełnomocnictw dotyczących zadań realizowanych przez Ośrodek,

16) przygotowywanie do archiwizacji dokumentacji prowadzonej przez Zespół,

B. w zakresie mienia Ośrodka:

1) prowadzenie ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz niskowartościowych ujętych w ewidencji ilościowej,

2) uzgadnianie stanu inwentarza ze stanem księgowym,

3) ubezpieczanie mienia Ośrodka we współpracy z ASI i komórką finansowo-księgową Ośrodka oraz w uzgodnieniu z Głównym Księgowym i Kierownikiem Ośrodka,

4) ubezpieczanie odpowiedzialności cywilnej Ośrodka w uzgodnieniu z Głównym Księgowym
i Kierownikiem Ośrodka,

5) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem, w tym w szczególności dokonywanie zakupów na potrzeby wewnętrznych komórek organizacyjnych zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych i wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi
w Ośrodku, zbieranie zapotrzebowania od wewnętrznych komórek organizacyjnych, przygotowywanie zamówień zbiorczych, składanie zamówień u dostawców, przyjmowanie
i rozdzielanie dostaw, sprawdzanie zgodności faktur z umowami i zamówieniami,

6) zgłaszanie drobnych napraw i prac konserwatorskich w Ośrodku,

C. w zakresie zamówień publicznych:

1) sprawowanie nadzoru w obszarze związanym z zamówieniami publicznymi, w zakresie zgodności z planem finansowym,

2) rozeznawanie cen przy zamówieniach, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych,

3) przygotowywanie i prowadzenie postępowań dotyczących udzielenia zamówień publicznych zgodnie z przepisami prawa,

4) prowadzenie dokumentacji dotyczącej postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,

5) przygotowywanie projektów umów dotyczących realizacji zamówienia publicznego od strony formalno – prawnej, we współpracy z komórkami merytorycznymi, które przygotowują projekt umowy w części dotyczącej przedmiotu zamówienia,

6) opracowywanie i zgłaszanie do publikacji ogłoszeń o zamówieniach publicznych,

7) prowadzenie obsługi wykonawców w zakresie udzielania wyjaśnień w sprawie specyfikacji we współpracy z komórkami merytorycznymi,

8) uczestniczenie w pracach komisji przetargowych,

10) prowadzenie rejestru zamówień publicznych,

11) opracowywanie i przekazywanie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach,

12) wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów dotyczących zamówień publicznych,

D. w zakresie obsługi kadrowej Ośrodka:

1) administrowanie kadrami Ośrodka, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

2) przygotowywanie i przekazywanie dokumentów zgłoszeniowych do ZUS,

3) prowadzenie spraw związanych z naborem pracowników,po zgłoszeniu potrzeb
od pracowników merytorycznych,

4) kontrolowanie przestrzegania czasu pracy oraz porządku i dyscypliny pracy,

5) prowadzenie bieżącej współpracy z Zespołem Finansowo – Księgowym w zakresie spraw kadrowo-płacowych,

6) przygotowywanie sprawozdań dotyczących zatrudnienia,

7) prognozowanie i bilansowanie potrzeb kadrowych Ośrodka,

8) przygotowywanie umów zlecenia i umów o dzieło we współpracy z Kierownikiem Ośrodka,

9) prowadzenie spraw dotyczących podnoszenia kwalifikacji pracowników,

10) prowadzenie spraw dotyczących praktyk zawodowych,

11) przygotowywanie danych z zakresu prawa pracy wykorzystywanych przy sprawozdawczości prowadzonej przez inne komórki organizacyjne,

12 )sporządzanie i monitoring planu urlopu,

E. w zakresie realizacji zadania prac społecznie użytecznych:

1) monitoring w zakresie terminów składania rocznego planu potrzeb w zakresie organizacji prac społecznie użytecznych oraz innych informacji mających wpływ na realizację tego zadania,

2) przekazanie do jednostek z terenu miasta Sławkowa informacji o możliwości pozyskania pracownika w ramach prac społecznie użytecznych i konieczności złożenia odpowiedniego wniosku do Urzędu Miasta w Sławkowie (dostarczenie jednostkom wzoru wniosku),

3) współpraca z pracownikami socjalnymi w przygotowaniu listy uczestników prac społecznie użytecznych na dany rok kalendarzowy,

4) przygotowanie i przekazanie do Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie rocznego planu potrzeb w zakresie organizacji prac społecznie użytecznych,

5) informowanie osoby odpowiedzialnej za szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy o konieczności przeszkolenia uczestników prac społecznie użytecznych,

6) przekazanie jednostkom informacji o skierowaniu osoby bezrobotnej do odbywania prac społecznie użytecznych wraz z obowiązującym wzorem listy obecności,

7) informowanie jednostek o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację prac społecznie użytecznych, m. in. o rezygnacji osoby bezrobotnej z prac i skierowaniu nowego uczestnika,

8) stała współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Będzinie i jednostkami z terenu miasta Sławkowa w zakresie realizacji prac społecznie użytecznych,

9) sprawdzanie dokumentacji na podstawie, której sporządzane są listy wypłat za prace społecznie użyteczne,

10) przygotowanie list wypłat za prace społecznie użyteczne,

11) sporządzanie imiennych zaświadczeń o wysokości osiągniętego przychodu w miesiącu z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,

12) przygotowanie wniosku o refundację kwoty świadczeń pieniężnych wypłaconych osobom uprawnionym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

13) prowadzenie teczek osobowych uczestników prac społecznie użytecznych i ewidencji pism wychodzących,

F. Obsługa organizacyjna Zespołu Interdyscyplinarnego.

G. W zakresie realizacji zadania Wolontariatu:

1) diagnozowanie potrzeb pod kątem zapotrzebowania na usługi wolontarystyczne oraz rozpoznawanie indywidualnych oczekiwań odbiorców tych usług,

2) wyszukiwanie kandydatów na wolontariuszy oraz przeprowadzanie z nimi wstępnych rozmów,

3) ustalanie zasad współpracy oraz wprowadzanie wolontariuszy w środowisko,

4) monitorowanie pracy wolontariuszy,

5) prowadzenie obowiązującej dokumentacji,

6) opracowywanie i koordynacja programu wolontarystycznego,

7) motywowanie i wspieranie pracowników socjalnych w zakresie działań na rzecz rozwoju wolontariatu,

8) przeprowadzanie wywiadów z kandydatami na wolontariuszy oraz odbiorcami ich usług,

9) tworzenie bazy danych wolontariuszy oraz odbiorców usług,

10) prowadzenie cyklicznych spotkań i szkoleń dla wolontariuszy oraz stałych dyżurów, 11)monitorowanie programu wolontarystycznego i ewidencji programu,

12) promocja wolontariatu w środowisku,

13) inicjowanie i włączenie się w działania innych jednostek i organów pożytku publicznego
w zakresie wolontariatu.

H. Obsługa administracyjna KARTY DUŻEJ RODZINY – KDR.

I. Obsługa administracyjna Programu "SŁAWKOWSKA RODZINA NA PIĄTKĘ".

 1. Zespół Obslugi Administracyjnej odpowiada za terminowe zaplanowanie wydatków budżetowych w ramach realizowanych zadań.

 2. Zespół Obsługi Administracyjnej wykonuje inne zadania zlecone przez Kierownika Ośrodka.

J. Pomoc materialna o charakterze socjalnym:

 1. Przyjmowanie wniosków dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
 2. Dokonywanie oceny formalnej wniosków dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym z uwzględnieniem zapisów regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Sławków, dalej zwany Regulaminem oraz ustway z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 3. Obliczanie wysokości pomocy materialnej o charakterze socjalnym przy zastosowaniu zapisów Regulaminu i przedstawienie propozycji Kierownikowi MOPS.
 4. Przygotowanie projektu decyzji administracyjnych dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
 5. Sprawdzanie pod względem merytorycznym list wypłat realizowanych świadczeń.
 6. Prowadzenie rejestru wpływających wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
 7. Współpraca ze szkołą w zakresie składania wniosków dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
 8. Planowanie potrzeb finansowych na realizację zadania.
 9. Znajomość przepisów dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
 10. Przygotowanie do archiwizacji dokumentów związanych z realizacją zadania.
ZESPÓŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ

1. Zespołem kieruje Koordynator,

2. Do zadań Koordynatora należy:

1) koordynowanie, planowanie, delegowanie oraz nadzór nad pracami określonymi dla Zespołu Pomocy Środowiskowej w zakresie posiadanych przez pracowników zakresów czynności lub określonych w przedmiocie umów cywilnoprawnych,

2) planowe rozdysponowywanie środków finansowych na zadania realizowane przez Zespół Pomocy Środowiskowej,

3) nadzór nad realizacją zawieranych kontraktów socjalnych,

4) koordynacja prac związanych z rozpatrywaniem odwołań od decyzji administracyjnych
w sprawach pomocy społecznej,

5) prowadzenie monitoringu analizy i oceny zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,

6) prowadzenie bieżącej analizy ilościowej i wartościowej świadczeń realizowanych przez Zespół Pomocy Środowiskowej,

7) inicjowanie i koordynowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową,

8) koordynacja i nadzór nad sposobem sprawowania przez pracowników jakości realizowanych usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

9) realizowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy lub rządowych programów pomocy społecznej,

10) pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych
w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,

11) znajomość Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Sławkowa oraz koordynacja działań strategicznych,

12) wnioskowanie o dokonanie niezbędnych korekt w zapisach Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Sławkowa,

13) realizacja założeń programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

14) przygotowywanie danych wykorzystywanych przy opracowywaniu planów budżetowych,

15) opracowanie informacji i sprawozdań z zakresu pracy Zespołu Pomocy Środowiskowej,

16) dokonywanie merytorycznej oceny dokumentów określonych dla Zespołu Pomocy Środowiskowej poprzez złożenie podpisu „Zatwierdzono pod względem merytorycznym”,

17) współpraca z Zespołem Obsługi Administracyjnej w zakresie interpretacji wydatków strukturalnych,

18) dokonywanie podziału miasta na rejony celem zapewnienia prawidłowej obsługi mieszkańców przez pracowników Zespołu Pomocy Środowiskowej,

19) doskonalenie metod pracy środowiskowej.

 1. Do zadań Zespołu Pomocy Środowiskowej należy:

1) rozpoznawanie środowisk wymagających wsparcia i podejmowanie działań pomocowych w stosunku do tych środowisk, w tym osobom starszym i niepełnosprawnym,

2) prowadzenie pracy socjalnej,

3) zawieranie kontraktów socjalnych,

4) prowadzenie monitoringu, analizy i oceny zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,

5) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach z zakresu pomocy społecznej,

6) prowadzenie kartoteki akt osób ubiegających się i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,

7) rozpatrywanie wniosków o przyznanie pomocy i prowadzenie postępowania administracyjnego,

8) prowadzenie dokumentacji wymaganej w postępowaniu administracyjnym w sprawach
z zakresu pomocy społecznej,

9) inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową, pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych
w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych, prowadzenie monitoringu miejsc potencjalnego pobytu osób bezdomnych oraz podejmowanie działań pomocowych, w tym interwencyjnych w stosunku do osób bezdomnych,

10) opracowywanie i realizacja projektów socjalnych,

11) udzielanie konsultacji w sprawach dotyczących problematyki bezdomności oraz praw cudzoziemców i uchodźców – uprawnionych do korzystania z pomocy społecznej,

12) organizowanie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz sprawowanie kontroli nad ich realizacją, a także kompletowanie dokumentów związanych z ich przyznawaniem,

13) kierowanie do ośrodków wsparcia przeznaczonych dla osób starszych
i niepełnosprawnych oraz kompletowanie dokumentów związanych z ich przyznawaniem,

14) kierowanie do domów pomocy społecznej oraz kompletowanie dokumentów związanych z ich przyznawaniem,

15) kierowanie osób do placówek przeznaczonych dla osób bezdomnych oraz kompletowanie dokumentów związanych z ich przyznawaniem,

16) udzielanie rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych pomocy w opiece i wychowaniu dziecka,

17) realizacja zadań związanych z koordynacją wsparcia rodzin – zgodnie z ustawą
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

18) wspieranie rodziny poprzez pracę z rodziną w formie działań asystenta rodziny,

19) wspieranie rodziny poprzez objęcie pomocą w formie rodziny wspierającej,

20) udzielanie poradnictwa dla klientów Ośrodka,

21) prowadzenie postępowań dotyczących zwrotu należności gminy w zakresie zadań realizowanych przez Zespół Pomocy Środowiskowej,

22) opracowywanie i współdziałanie w zakresie tworzenia programów/projektów na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych oraz dotkniętych lub zagrożonych problemem bezdomności,

23) inicjowanie i koordynowanie akcji pomocowych adresowanych do osób bezdomnych
i zagrożonych bezdomnością,

24) tworzenie i realizacja indywidualnych programów integracji dla cudzoziemców
i uchodźców – uprawnionych do korzystania z pomocy społecznej,

25) realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – praca z osobami
z problemem przemocy,

26) znajomość i realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Sławkowa,

27) prowadzenie współpracy z organami administracji publicznej i samorządowej, instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie działania Zespołu,

28) przygotowywanie do archiwizacji dokumentacji prowadzonej przez Zespół,

29) wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika Ośrodka.

 

ZESPÓŁ ŚWIADCZEŃ

1. Zespół Świadczeń podlega bezpośrednio Kierownikowi Ośrodka.

2. Do zadań Zespołu Świadczeń należy:

1) udzielanie informacji w zakresie świadczeń realizowanych przez Zespół,

2) realizacja zadań udzielania pomocy na podstawie ustaw: o świadczeniach rodzinnych, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

a) przyjmowanie i kontrola wniosków pod względem poprawności oraz kompletności złożonych dokumentów dotyczących świadczeń realizowanych przez Zespół

b) wprowadzanie danych do systemu komputerowego,

c) prowadzenie postępowań administracyjnych,

d) przygotowanie projektu decyzji i postanowień kończących postępowanie administracyjne,

e) sporządzanie list wypłat oraz dowodów PK na podstawie wydanych decyzji,

f) prowadzenie bieżącej kartoteki spraw osób korzystających ze świadczeń realizowanych przez Zespół.

3) prowadzenie działań wobec dłużników alimentacyjnych zgodnie z przepisami,

4) realizacja zadań związanych z przyznawaniem jednorazowego świadczenia, o którym mowa w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

5) planowanie wydatków budżetowych w ramach realizowanych zadań,

6) prowadzenie okresowych analiz wypłat świadczeń realizowanych przez Zespół,

7) prowadzenie sprawozdawczości w zakresie realizowanych zadań,

8) przygotowywanie danych wykorzystywanych przy opracowywaniu planów budżetowych oraz sprawozdawczości Ośrodka,

9) monitorowanie przepisów prawnych mających zastosowanie w działalności prowadzonej przez Zespół,

10) przygotowywanie do archiwizacji dokumentacji prowadzonej przez Zespół,

11) wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika Ośrodka.

 

STANOWISKO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

 1. Administrator Bezpieczeństwa Informacji podlega bezpośrednio Kierownikowi Ośrodka.

 2. Inspektor ochrony danych ma następujące zadania:

  1. a) informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;

   b) monitorowanie przestrzegania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty,

   c) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

   d) współpraca z organem nadzorczym,

   e) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach. 2.Inspektor ochrony danych wypełnia swoje zadania z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania.

   ADMINISTRATOR SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

   1. Administrator Systemów Informatycznych podlega bezpośrednio Kierownikowi Ośrodka.

   2. Administrator Systemów Informatycznych ponosi odpowiedzialność za poprawne działanie systemów informatycznych.

   3. Administrator Systemów Informatycznych ma za zadanie:

    1)zarządzać systemami informatycznymi,

    2)zapewnić dostępność, integralność i poufność danych osobowych przetwarzanych
    w lokalnym systemie informatycznym oraz serwerze,

    3)przeciwdziałać dostępowi osób niepowołanych do systemów informatycznych,

    4)prowadzić i raportować Inspektorowi Ochrony Danych przypadki naruszeń bezpieczeństwa systemów informatycznych,

    5)współdziałać z Inspektorem Ochrony Danych,

    6)nadzorować wykonywanie napraw, prac konserwacyjnych komputerów, terminali mobilnych i innych urządzeń mających wpływ na bezpieczeństwo danych osobowych,

    7)zarządzać aplikacjami przetwarzającymi dane osobowe w systemach informatycznych,

    8)definiować użytkowników, modyfikować uprawnienia,

    9)nadzorować mechanizmy uwierzytelniania użytkowników oraz kontrolować dostęp
    do aplikacji w systemach informatycznych,

    10)prowadzić dokumentację naruszeń bezpieczeństwa w lokalnych systemach informatycznych oraz w serwerach,

    11)zarządzać licencjami do systemów i programów.

 

 

 

Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Strózik
email: kstrozik@mops.slawkow.pl tel.:322608228 fax: 322608228
, w dniu:  20‑01‑2013 21:09:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ewa Niewiara
email: eniewiara@mops.slawkow.pl tel.:322608228 fax: 322608228
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
03‑07‑2019 09:57:44
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive