Fundusz alimentacyjny


ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

 

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje osobie uprawnionej do świadczeń alimentacyjnych od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. Świadczenie przysługuje do ukończenia przez osobę uprawnioną 18 roku życia, albo jeżeli uczy się
w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia,
w przypadku posiadania przez osobę uprawnioną orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności świadczenie przysługuje bezterminowo.

 

UWAGA!

Za bezskuteczną egzekucję alimentów uważa się egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych; za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnego przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,w szczególności z powodu:
 

 • braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,
 • braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.
 Miesięczny dochód rodziny netto w przeliczeniu na każdą osobę nie może przekraczać kwoty 900 zł netto (po uwzględnieniu ewentualnego dochodu utraconego/uzyskanego). Świadczenie przysługuje w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500zł.


Zgodnie z art. 10 ust. 2 świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują jeżeli osoba uprawniona:
 

 • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;
 • zawarła związek małżeński.
 

Zgodnie z art. 15 ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Wniosek powinien zawierać:
 

 • dane dotyczące członków rodziny, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL - serię i numer dowodu osobistego lub paszportu;
 • oświadczenie wnioskodawcy o przekazaniu organowi egzekucyjnemu wszelkich znanych mu informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu;
 • oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji.
 

 

UWAGA!

Osoba pobierająca świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie może w tym samym czasie otrzymywać świadczeń alimentacyjnych od dłużnika alimentacyjnego lub organu egzekucyjnego. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego wypłacone za okres, w którym osoba uprawniona otrzymała alimenty, jest świadczeniem nienależnie pobranym.


 

DOKUMENTY WYMAGANE DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO


Dokumenty podstawowe:

Zgodnie z art. 15 ust. 4 do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

1.  zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji,
2. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
3. odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
4. orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,
5. zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,
6. informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z:
- brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub,
- brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą;
 

 • W przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość.
 

Osoba składająca wniosek o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego składa oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: " Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".W zależności od stanu cywilnego wnioskodawcy:
 

 • Aktualny akt małżeństwa (w przypadku ubiegania się po raz pierwszy lub zmiany stanu cywilnego)
 • Prawomocny wyrok rozwodowy (w przypadku ubiegania się po raz pierwszy lub zmiany stanu cywilnego - kopia, oryginał do wglądu)


W zależności od sytuacji zawodowej:
 
 • Aktualne zaświadczenie z zakładu pracy wnioskodawcy oraz wszystkich pełnoletnich członków rodziny - (jeżeli pozostają w zatrudnieniu) - nie dotyczy dłużnika alimentacyjnego
 • Aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy wnioskodawcy oraz wszystkich pełnoletnich członków rodziny (jeżeli nie pozostają w zatrudnieniu i są zarejestrowani) - nie dotyczy dłużnika alimentacyjnego - w przypadku pobierania zasiłku dla bezrobotnych - zaświadczenie o wysokości zasiłku za pierwszy pełny miesiąc
 • Ostatnia decyzja ZUS w przypadku pobierania renty lub emerytury wnioskodawcy oraz wszystkich pełnoletnich członków rodziny. - kopia, oryginał do wglądu
 • Wpis lub wykreślenie działalności gospodarczej wnioskodawcy oraz wszystkich pełnoletnich członków rodziny - kopia, oryginał do wglądu (w przypadku ubiegania się o świadczenie po raz pierwszy lub rozpoczęcia/ zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej
 • Wszystkie świadectwa pracy/ Umowy zlecenie/ Umowy o dzieło wnioskodawcy oraz wszystkich pełnoletnich członków rodziny( w przypadku zmiany zatrudnienia kopie, oryginały do wglądu) - nie dotyczy dłużnika alimentacyjnego
 • PIT-y 11 z zakładów pracy/ PIT-y 40a z ZUS wnioskodawcy oraz wszystkich pełnoletnich członków rodziny ( w przypadku, gdy było więcej niż jedno źródło dochodu i zostało ono utracone - kopie, oryginały do wglądu) - nie dotyczy dłużnika alimentacyjnego.
 

W przypadku, gdy wnioskodawca posiada stałe zameldowanie w innym mieście, wymagane jest zaświadczenie z tamtejszego organu o nie pobieraniu świadczeń
z funduszu alimentacyjnego.

Wszystkie zaświadczenia mają ważność jednego miesiąca od daty wystawienia do momentu złożenia w Dziale Świadczeń za wyjątkiem zaświadczenia z Urzędu Skarbowego.

W indywidualnych przypadkach organ może żądać dodatkowych dokumentów niż wymienione powyżej.
 


UWAGA!

Do w/w dokumentów wnioskodawca dołącza prawidłowo wypełniony wniosek o przyznanie prawa do wnioskowanego świadczenia wraz ze złożonymi podpisami, wnioskodawca przed wypełnieniem wniosku winien zapoznać się z pouczeniem znajdującym się w każdym wniosku.


Podstawą do przyznania świadczenia jest złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z kompletem dokumentów, w przypadku, kiedy któraś część wniosku nie dotyczy rodziny wnioskodawcy powinien on w tej części wpisać "NIE DOTYCZY" lub wstawić kreskę.


W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania lub utraty dochodu albo innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoba uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowy, którzy złożyli wniosek o przyznanie świadczenia z funduszu, są obowiązani do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia.


Źródło:
 

 • Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz.U. z  2016 r., poz. 169 z późn. zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz.U. z 2015 r., poz.2229).
 

Wszystkie wnioski i druki znajdują się do pobrania w Dziale Świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławkowie, przy ul. Kościelna 11.

Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Kondek
email: kkondek@mops.slawkow.pl tel.:322608228 fax: 322608228
, w dniu:  20‑01‑2013 19:54:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ewa Niewiara
email: eniewiara@mops.slawkow.pl tel.:322608228 fax: 322608228
, w dniu:  20‑01‑2013 19:54:00
Data ostatniej aktualizacji:
21‑07‑2023 15:50:40
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie