Świadczenia rodzinne


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławkowie, informuje że Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429) zakłada przebudowę od 1 stycznia 2024 r. dotychczasowego systemu świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów poprzez:

- wprowadzenie do systemu prawnego nowego świadczenia - świadczenia wspierającego kierowanego bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością w wieku od ukończenia 18 r. życia,

- zmiany w warunkach przyznawania funkcjonującego obecnie świadczenia pielęgnacyjnego,

- likwidację specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Poniżej link informacyjny do w/w zmian:

https://www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenie-wspierajace-i-swiadczenie-pielegnacyjne---informacje

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE


Komu przysługują świadczenia rodzinne?

Obywatelom polskim, a także cudzoziemcom, do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym. Świadczenia rodzinne przysługują również cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694), zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Świadczenia rodzinne przysługują cudzoziemcom jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.


Rodzaje świadczeń rodzinnych:

 • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dzieckaŚwiadczenia opiekuńcze:

 • świadczenie pielęgnacyjne
 • specjalny zasiłek opiekuńczy

 

Zasiłek rodzinny:


Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

 1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka;
 3. osobie uczącej się - oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony.

 

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

 

 1. dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 3. osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej utrzymanie;
 4. pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
 5. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, chyba że:
  • rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
  • ojciec dziecka jest nieznany,
  • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone
  • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.
  • członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.


Do jakiego wieku przysługuje zasiłek rodzinny?


Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

 1. 18 roku życia lub,
 2. do ukończenia 21 roku życia jeżeli uczy się w szkole (nie szkole wyższej),
 3. do 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności lub jeżeli jest osobą uczącą się w myśl ustawy.

 

Jakie dochody uprawniają do zasiłku rodzinnego?


Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód netto rodziny z roku poprzedzającego okres zasiłkowy, w przeliczeniu na osobę, nie przekracza kwoty 674,00 zł, a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne (orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności), jeżeli dochód rodziny nie przekracza 764,00 zł na osobę. W przypadku zmiany sytuacji materialnej rodziny uwzględnia się dochód utracony/uzyskany rodziny (tylko w przypadkach określonych w ustawie).

W przypadku gdy dochód rodziny lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego, o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu
w okresie, na który jest ustalany, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał
w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje.

W przypadku, gdy rodzina lub osoba ucząca się utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r.Nr 94, poz. 431, z późn. zm.2).

Wysokość zasiłku rodzinnego:

 • 95,00 zł. na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
 • 124,00 zł. na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
 • 135,00 zł. na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia (jeśli jest uprawnione do zasiłku rodzinnego powyżej 18 roku życia).

 

UWAGA!


Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy rozpoczynający się dnia 1 listopada br. przyjmowane będą od dnia 1 września br.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września br., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad br. następuje do dnia 30 listopada br.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 października do 30 listopada br., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia br.


Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

 1. urodzenia dziecka - jednorazowo w wysokości 1000 zł na każde urodzone dziecko,
 2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 400,00 zł.,
 3. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - przysługuje w wysokości 95,00 zł. miesięcznie na trzecie i kolejne dzieci w rodzinie uprawnione do zasiłku rodzinnego,
 4. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - w wysokości 90,00 zł dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, 110,00 zł na dziecko starsze. Dodatek przysługuje, jeżeli dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia), lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (powyżej 16 roku życia),
 5. rozpoczęcia roku szkolnego - jednorazowo w wysokości 100,00 zł na dziecko, dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne. Dodatek przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego, Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne,
 6. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
  • na zamieszkanie w internacie, bursie, stancji przez dziecko uczące się w szkole ponadgimnazjalnej lub szkole artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkole podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności - w wysokości 113,00 zł miesięcznie na dziecko,
  • na dojazd do szkoły - dziecku dojeżdżającemu do szkoły znajdującej się w innym mieście, jeżeli uczy się w szkole ponadgimnazjalnej, a także szkole artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej - w wysokości 69,00  zł. miesięcznie na dziecko,
 7. samotnego wychowywania dziecka - przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:
  • drugi z rodziców dziecka nie żyje;
  • ojciec dziecka jest nieznany.
  • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.

Dodatek przysługuje również "osobie uczącej się", jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją. Dodatek przysługuje w wysokości 193,00 zł. miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł. na wszystkie dzieci.

 

Zasiłek pielęgnacyjny


Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 1. niepełnosprawnemu dziecku;
 2. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 3. osobie, która ukończyła 75 lat;osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.


Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości:

 • 153,00 zł miesięcznie do października 2018 roku,
 • 184,42 zł. miesięcznie od listopada 2018 roku do października 2019 roku,
 • 215,84 zł. miesięcznie od listopada 2019 roku.


Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego nie jest uzależnione od wysokości dochodu. Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, a także jeżeli osoba uprawniona jest do dodatku pielęgnacyjnego przyznanego do emerytury lub renty z ZUS, bądź jeżeli członkom rodziny przysługują za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tych osób chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronnego, umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Świadczenie pielęgnacyjne


Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:
1) matce albo ojcu,
2) opiekunowi faktycznemu dziecka,
3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewniona w rozumieniu ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego
1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z
wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności
- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w
celu sprawowania opieki nad osoba legitymującą się orzeczeniem o znacznym
stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze
wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby
w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji
oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie
jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
1a. Osobom innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z
osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione
są łącznie następujące warunki:
1) rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są
małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
2) nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują
się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
3) nie ma osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, lub legitymują się orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności.
1b. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej
opieki powstała:
1) nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub
2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia
25. roku życia.
5. Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:
1) osoba sprawująca opiekę:
a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci
małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego
świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego
świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego
lub świadczenia przedemerytalnego,
b) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia
pielęgnacyjnego;
2) osoba wymagająca opieki:
a) pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej
spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością
kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową
opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z
wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność lecznicza, i korzysta w niej
z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku
rodzinnego, o którym mowa w art. 10, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub
świadczenia pielęgnacyjnego;
5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego,
o którym mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub
prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;
6) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granica do świadczenia
na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji
systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu
społecznym stanowią inaczej.
Świadczenie pielęgnacyjne wynosi 2458,00 zł.
Osoby, które otrzymują obecnie świadczenie pielęgnacyjne a nie spełniają warunków określonych w aktualnym brzmieniu art.17 ustawy o świadczeniach rodzinnych (dotyczy to w szczególności warunku określonego w art 17 ust. 1b w/w ustawy, zgodnie z którym świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała nie później niż do ukończenia 25 roku życia).
 

Specjalny zasiłek opiekuńczy


1. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz.
788) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności
łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby
w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności
stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i
edukacji.
2. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej
opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł.
3. W przypadku gdy łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby
wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę przekracza kwotę uprawniającą daną osobę do
specjalnego zasiłku opiekuńczego o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu
zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, specjalny
zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W
przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym specjalny zasiłek opiekuńczy
nie przysługuje.
4. Za dochód rodziny osoby wymagającej opieki uważa się dochód
następujących członków rodziny:
1) w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest małoletnia:
a) osoby wymagającej opieki,
b) rodziców osoby wymagającej opieki,
c) małżonka rodzica osoby wymagającej opieki,
d) osoby, z którą rodzic osoby wymagającej opieki wychowuje wspólne dziecko,
e) pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-d, dzieci w wieku do
ukończenia 25. roku życia
- z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką
opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, pełnoletniego dziecka
posiadającego własne dziecko, a także rodzica osoby wymagającej opieki zobowiązanego
tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sad do alimentów na jej
rzecz;
2) w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest pełnoletnia:
a) osoby wymagającej opieki,
b) małżonka osoby wymagającej opieki,
c) osoby, z która osoba wymagająca opieki wychowuje wspólne dziecko,
d) pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-c, dzieci w wieku do
ukończenia 25. roku życia
- z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką
opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego
dziecka posiadającego własne dziecko.
5. W przypadku gdy prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego ustala się na osobę znajdującą
się pod opieką opiekuna prawnego lub umieszczona w rodzinie zastępczej spokrewnionej
w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. Nr 149, poz. 887 i Nr 288, poz. 1690 oraz z 2012 r. poz. 579), uwzględnia się
dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz dochód osoby wymagającej opieki.
6. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie do października 2018 roku, od listopada 2018 roku w wysokości 620,00 zł.
7. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca
się w wysokości 1/30 specjalnego zasiłku opiekuńczego za każdy dzień. Należną kwotę zasiłku
zaokrągla się do 10 groszy w górę
8. Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:
1) osoba sprawującą opiekę:
a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka
przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno rentowego,
renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
b) podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów,
c) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,
d) legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
2) osoba wymagającą opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny
zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością
kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w
tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego
działalność lecznicza, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego,
o którym mowa w art. 10, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;
5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym
mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia
pielęgnacyjnego;
6) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie
wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Wymagane dokumenty do specjalnego zasiłku opiekuńczego:
1. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (kopia, oryginał do wglądu),
2. Dokument potwierdzający stan cywilny osoby wymagającej opieki:
- w przypadku wdowy/wdowca -aktualny akt małżeństwa, akt zgonu małżonka,
- w przypadku rozwódki/rozwodnika - aktualny akt małżeństwa z adnotacją o rozwodzie.
3. Aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy wnioskodawcy o nie zarejestrowaniu.
 

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA
Zgodnie z art. 15b ustawy o świadczeniach rodzinnych


Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka - jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 1922 zł. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje jeżeli, kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż do 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem wystawionym przez położną według rozporządzenia Ministra Zdrowia. Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.
 

UWAGA!

Zmianie uległy zasady przyznawania w/w zapomogi - od 31.03.2010 r. pozostawanie matki dziecka pod opieką medyczną może być potwierdzone zarówno zaświadczeniem lekarskim, jak i zaświadczeniem wystawionym przez położną. Oznacza to, że również opieka medyczna w trakcie ciąży, o której mowa w ww. ustawie, może być udzielona nie tylko przez lekarza ginekologa, ale również przez położną.


Źródło:

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz.U.z 2016 r., poz. 1518 z późniejszymi zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2015 r., poz. 2284 z późniejszymi zmianami),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy,  wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2015 r. poz. 1238 ).

 

ŚWIADCZENIE  RODZICIELSKIE

 

Art. 17c. 1. Świadczenie rodzicielskie przysługuje:

1) matce albo ojcu dziecka, z uwzględnieniem ust. 2;

2) opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;

3) rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;

4) osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia.

2. Świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka w przypadku:

1) skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka;

2) śmierci matki dziecka;

3) porzucenia dziecka przez matkę.

3. Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres:

1) 52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka

2) 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;

3) 67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;

4) 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;

5) 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.

4. Świadczenie rodzicielskie przysługuje od dnia:

1) porodu – w przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1;

2) objęcia dziecka opieką, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia – w przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3;

3) przysposobienia dziecka, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia – w przypadku osoby, o której mowa w ust. 1 pkt 4.

5. Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1000,00 zł miesięcznie, z uwzględnieniem ust. 6.

6. W razie urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek dla bezrobotnych w okresie, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, 357 i 1066), lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu, lub w okresie przedłużenia zasiłku dla bezrobotnych na podstawie art. 73 ust. 3 tej ustawy, świadczenie rodzicielskie przysługuje jednemu z rodziców w wysokości różnicy między kwotą świadczenia rodzicielskiego a kwotą pobieranego przez kobietę zasiłku dla bezrobotnych pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

7. Kwotę świadczenia rodzicielskiego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

8. Osobie uprawnionej do świadczenia rodzicielskiego przysługuje:

1) w tym samym czasie jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę wychowywanych dzieci;

2) jedno świadczenie rodzicielskie w związku z wychowywaniem tego samego dziecka.

9. Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli:

[1) co najmniej jeden z rodziców dziecka lub osoba, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego;]

<1) co najmniej jeden z rodziców dziecka lub osoba, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego;>

2) dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej – w przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4;

3) jeden z rodziców dziecka lub osoba, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, nie sprawują lub zaprzestali sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie tej opieki;

4) w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

5) osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia rodzicielskiego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.>


DOKUMENTY WYMAGANE DO ZASIŁKU RODZINNEGO

ORAZ JEGO DODATKÓW


Dokumenty podstawowe:

 • W zależności od stanu cywilnego wnioskodawcy:

         - Akt małżeństwa (w przypadku ubiegania się po raz pierwszy lub zmiany stanu cywilnego);

         - Prawomocny wyrok rozwodowy (w przypadku ubiegania się po raz pierwszy lub zmiany stanu cywilnego - kopia, oryginał do wglądu);

         - Prawomocny wyrok alimentacyjny (w przypadku ubiegania się po raz pierwszy - kopia, oryginał do wglądu);

         - Akt zgonu współmałżonka (w przypadku ubiegania się po raz pierwszy lub zaistniałej sytuacji);

 • W zależności od sytuacji zawodowej:

        - Aktualne zaświadczenie z zakładu pracy wnioskodawcy oraz wszystkich pełnoletnich członków rodziny;

        - W przypadku pobierania zasiłku dla bezrobotnych - zaświadczenie o wysokości zasiłku za pierwszy pełny miesiąc;

        - Ostatnia decyzja ZUS w przypadku pobierania renty lub emerytury wnioskodawcy oraz wszystkich pełnoletnich członków rodziny - kopia, oryginał do wglądu;

        - Wpis lub wykreślenie działalności gospodarczej wnioskodawcy oraz wszystkich pełnoletnich członków rodziny.- kopia, oryginał do wglądu (w przypadku ubiegania się o świadczenie po raz pierwszy lub rozpoczęcia/ zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej);

        - Wszystkie świadectwa pracy/ Umowy zlecenie/ Umowy o dzieło wnioskodawcy oraz wszystkich pełnoletnich członków rodziny;

        - PIT-y 11 z zakładów pracy/ PIT-y 40a z ZUS wnioskodawcy oraz wszystkich pełnoletnich członków rodziny;


Dodatkowe dokumenty do dodatków przy zasiłku rodzinnym:

1. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka:

 • Zaświadczenie potwierdzające pozostawienie kobiety pod opieką medyczną  nie póżniej niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

2. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

 • Aktualne zaświadczenie z zakładu pracy lub oświadczenie z adnotacją od kiedy istnieje zatrudnienie i do kiedy oraz na jaki okres został udzielony urlop wychowawczy.

3. Dodatek z tytułu samotnego wychowywywania dziecka:

 • Akt zgonu ojca dziecka lub,
 • Aktualny zupełny akt urodzenia dziecka lub,
 • Postanowienie o oddaleniu powództwa o ustalenie świadczenia alimentacyjnego.

4. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji:

 • Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka (kopia, oryginał do wglądu)

5. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego:

 • Aktualne zaświadczenie lub oświadczenie szkolne dziecka powyżej 16 roku życia z podanym planowanym terminem ukończenia nauki.

6. Dodatek z tytułu dojazdu do szkoły (nauka i zamieszkanie poza Sławkowem):

 • Aktualne zaświadczenie lub oświadczenie szkolne dziecka powyżej 16 roku życia z podanym planowanym terminem ukończenia nauki.
 • Aktualne zaświadczenie z internatu/bursy/kampusu lub potwierdzenie zameldowania w miejscowości podjęcia/kontynuowania nauki (w przypadku dodatku z tytułu zamieszkania w innej miejscowości).

W indywidualnych przypadkach organ może żądać dodatkowych dokumentów niż wymienione powyżej.

 

DOKUMENTY WYMAGANE DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI

Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

 1. Kserokopia zupełnego aktu urodzenia dziecka - tylko w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany.
 2. Zaświadczenie o pozostawaniu w czasie ciąży pod opieką lekarza lub położnej.
 3. W indywidualnych przypadkach organ może żądać dodatkowych dokumentów niż wymienione powyżej.

 

DOKUMENTY WYMAGANE DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO


I. W przypadku ubiegania się o świadczenie na dziecko:

 1. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (kopia, oryginał do wglądu).
 2. Aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy wnioskodawcy o niezarejestrowaniu jako osoba bezrobotn.


II. W przypadku ubiegania się o świadczenie na osobę pełnoletnią:

 1. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (kopia, oryginał do wglądu).
 2. Dokument potwierdzający stan cywilny osoby wymagającej opieki.
  • w przypadku wdowy/wdowca -aktualny akt małżeństwa, akt zgonu małżonka.
  • w przypadku rozwódki/rozwodnika - aktualny akt małżeństwa z adnotacją o rozwodzie.
 3. Aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy wnioskodawcy o nie zarejestrowaniu.


III. W przypadku ubiegania się o zasiłek na osobę pełnoletnią ubezwłasnowolnioną

 1. Kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności - oryginał do wglądu.
 2. Kserokopia postanowienia sądu - oryginał do wglądu.
 3. Dokument potwierdzający stan cywilny osoby wymagającej opieki.
  • w przypadku wdowy/wdowca - akt zgonu i aktualny akt małżeństwa.
  • w przypadku rozwódki/rozwodnika - aktualny akt małżeństwa z adnotacją o rozwodzie.
 4. Aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy wnioskodawcy.

W indywidualnych przypadkach organ może żądać dodatkowych dokumentów niż wymienione powyżej.

 

DOKUMENTY WYMAGANE DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO


I. W przypadku ubiegania się o zasiłek pielęgnacyjny na dziecko:

 1. Kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności - oryginał do wglądu.


II. W przypadku ubiegania się o zasiłek pielęgnacyjny osoby pełnoletniej:

 1. Kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności - oryginał do wglądu.


III. W przypadku ubiegania się o zasiłek pielęgnacyjny na osobę pełnoletnią ubezwłasnowolnioną:

 1. Kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności - oryginał do wglądu.
 2. Kserokopia postanowienia sądu o ubezwłasnowolnieniu i ustanowieniu opiekuna prawnego - oryginał do wglądu.


IV. W przypadku ubiegania się o zasiłek pielęgnacyjny za osobę pełnoletnią:

 1. Kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności - oryginał do wglądu.


W indywidualnych przypadkach organ może żądać dodatkowych dokumentów niż wymienione powyżej.

Informacja wytworzona przez:
Edyta Ludwikowska , w dniu:  20‑01‑2013 19:22:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ewa Niewiara
email: eniewiara@mops.slawkow.pl tel.:322608228 fax: 322608228
, w dniu:  20‑01‑2013 19:22:00
Data ostatniej aktualizacji:
30‑10‑2023 14:30:34
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie