Kierownictwo


Kierownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławkowie jest:


mgr Ilona Leś

Kontakt:

Tel.: (0-32) 260 82 28
kom. 501-037-942
e-mail: iles@mops.slawkow.pl

Strukturę organizacyjną Ośrodka stanowią:

Kierownik (symbol: K)

Główny Księgowy (symbol: GK)

Zespół Finansowo - Księgowy (symbol: ZFK)

Zespół Obsługi Administracyjnej (symbol: ZOA)

Zespół Pomocy Środowiskowej wraz z Podzespołem Usług Opiekuńczych (symbol: ZPŚ)

Zespół Świadczeń (symbol: ZŚ)

Stanowisko Inspektora Ochrony Danych (symbol: IOD)

Stanowisko Administratora Systemów Informatycznych (symbol: ASI)


  

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławkowie:

 1. Kierownik kieruje Ośrodkiem.

 2. Kierownik odpowiada za całokształt działalności Ośrodka, w tym za gospodarkę finansami Ośrodka.

 3. Kierownik na mocy art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych może powierzyć Ggłównemu Księgowemu, obowiązki w zakresie gospodarki finansowej Ośrodka. Powierzenie obowiązków następuje w formie pisemnego upoważnienia.

 4. Kierownik organizuje system kontroli zarządczej zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz ponosi odpowiedzialność za jego sprawne funkcjonowanie.

 5. Kierownik wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do pracowników zatrudnionych
  w Ośrodku.

 6. Kierownik zarządza Ośrodkiem, a w szczególności: organizuje pracę Ośrodka, decyduje w sprawach doboru kadry Ośrodka, tworzy warunki do wykonywania pracy, zarządza ryzykiem przy realizacji celów w ramach kontroli zarządczej.

 7. Kierownik uprawniony jest do wydawania zarządzeń, regulaminów, instrukcji, poleceń służbowych w celu sprawnego zarządzania Ośrodkiem.

 8. Kierownik prowadzi postępowanie administracyjne oraz wydaje decyzje administracyjne w zakresie udzielonych upoważnień.

 9. Kierownik przyjmuje skargi i wnioski.

 10. Kierownik składa coroczne sprawozdania z działalności Ośrodka.

 11. Kierownik przedstawia Radzie Miejskiej Sławkowa potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

 12. W czasie nieobecności Kierownika jego obowiązki przejmuje osoba upoważniona przez Kierownika.

 

Głównym Księgowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławkowie jest Pani:
mgr Jystyna Kuc

 1. Główny Księgowy podlega bezpośrednio Kierownikowi Ośrodka.
 2. Główny Księgowy realizuje swoje zadania przy pomocy Zespołu Finansowo – Księgowego (ZFK).
 3. Główny Księgowy ma za zadanie planowanie, delegowanie oraz nadzór w zakresie posiadanych przez pracowników ZFK zakresów czynności lub określonych w przedmiocie umów cywilnoprawnych.
 4. Do zadań Głównego Księgowego należy w szczególności:
 •  prowadzenie rachunkowości Ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • nadzór nad prawidłowością prowadzenia dokumentacji księgowej,
 • analiza wykorzystywania środków będących w dyspozycji Ośrodka,
 • nadzór nad realizacją planu finansowego, zaangażowaniem wydatków, zagrożeń przekroczenia lub niewykonania planu, zarówno w całości, jak i w poszczególnych pozycjach,
 • akceptowanie dokumentów finansowo-księgowych i sprawozdań budżetowych oraz finansowych z działalności Ośrodka przedkładanych do zatwierdzenia Kierownikowi,
 • dokonywanie wstępnej kontroli: zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 • nadzór nad przygotowaniem deklaracji VAT,
 • nadzór nad obsługą finansową projektów finansowanych ze środków zewnętrznych,
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, w tym zakładowego planu kont, obiegu dokumentów księgowych, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji, czuwanie nad aktualizacją przepisów wewnętrznych z tego obszaru,
 • nadzór nad prawidłowym opracowaniem projektu rocznego planu finansowego,
 •  nadzór nad terminowym odprowadzaniem dochodów budżetowych, z zakresu administracji rządowej,
 • nadzór nad sporządzonymi deklaracjami ZUS od pracowników zatrudnionych w Ośrodku,
 •  nadzór nad prowadzeniem dokumentacji płacowej,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Głównego Księgowego lub Kierownika Ośrodka.

5. Główny Księgowy w zakresie powierzonych obowiązków ma prawo do egzekwowania  od pracowników udzielania w formie ustnej lub pisemnej niezbędnych informacji  i wyjaśnień, jak również udostępnienia do wglądu dokumentów i wyliczeń będących źródłem tych informacji i wyjaśnień.

6. W czasie nieobecności Głównego Księgowego obowiązki dla niego zastrzeżone przejmuje osoba upoważniona przez Kierownika Ośrodka

Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Strózik
email: kstrozik@mops.slawkow.pl tel.:322608228 fax: 322608228
, w dniu:  20‑01‑2013 20:51:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ewa Niewiara
email: eniewiara@mops.slawkow.pl tel.:322608228 fax: 322608228
, w dniu:  20‑01‑2013 20:51:00
Data ostatniej aktualizacji:
24‑07‑2020 09:46:56
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie