Pracownicy


ZESPÓŁ FINANSOWO – KSIĘGOWY

 1. Zespół Finansowo-Księgowy podlega bezpośrednio Głównemu Księgowemu.
 2. Do zadań Zespołu Finansowo – Księgowego należy prowadzenie spraw związanych z planowaniem i realizacją budżetu oraz obsługą finansowo-księgową Ośrodka, a w szczególności:
 • prowadzenie kontroli pod względem formalnym i rachunkowym oraz zgodności z planem finansowym dokumentacji finansowo-księgowej,
 • prowadzenie rachunkowości Ośrodka za pomocą m. in. programów komputerowych zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową, zakładowym planem kont i zatwierdzonym planem finansowym,
 • sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym przyjmowanych do realizacji dokumentów finansowo-księgowych
 • prowadzenie obsługi księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • prowadzenie obsługi księgowej środków zewnętrznych,
 • prowadzenie obsługi kasowej Ośrodka,
 • prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
 • terminowe regulowanie zobowiązań,
 • terminowe sporządzanie przelewów wychodzących z Ośrodka,
 • przygotowywanie deklaracji VAT,
 • prowadzenie spraw związanych z rachubą wynagrodzeń,
 • przygotowanie deklaracji ZUS dla osób zatrudnionych w Ośrodku,
 • prowadzenie bieżącej analizy finansowej zadań realizowanych przez Ośrodek,
 • inwentaryzacja aktywów i pasywów,
 • prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych – syntetyka,
 • planowanie wydatków budżetowych w ramach realizowanych zadań,
 • bieżące monitorowanie zwrotu należności (odpłatności) oraz innych zobowiązań poniesionych wydatków na świadczenia przyznawane przez Ośrodek.

3. Do zadań Zespołu Finansowo – Księgowego należy sporządzanie:

 • sprawozdawczości budżetowej, bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian na funduszu jednostki oraz sprawozdań z wykonania budżetu,
 • planów wydatków i dochodów w oparciu o materiały komórek merytorycznych,
 • wniosków w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na wniosek komórek merytorycznych,
 • projektów zarządzeń w zakresie funkcjonowania Zespołu, w szczególności finansowo – księgowych.

4. Zespół Finansowo – Księgowy ma obowiązek terminowo odprowadzać dochody budżetowe, z zakresu administracji rządowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Zespół Finansowo – Księgowy powinien na bieżąco monitorować zwrot należności (odpłatności) oraz inne zobowiązania z tytułu poniesionych wydatków na świadczenia przyznawane przez Ośrodek.

6. Pracownicy Zespołu Finansowo – Księgowego przygotowują do archiwizacji dokumentację prowadzoną przez ZFK.

7. Zespół wykonuje inne zadania zlecone przez Głównego Księgowego lub Kierownika Ośrodka.

 

ZESPÓŁ OBSŁUGI ADMINISTRACYJNEJ

 1. Zespół podlega Kierownikowi Ośrodka.
 2. Do zadań Zespołu należy:

 A. w zakresie obsługi kadrowej Ośrodka:

 • administrowanie kadrami Ośrodka, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • prowadzenie akt osobowych i wszelkiej dokumentacji z zakresu prawa pracy i spraw pracowniczych,
 • prowadzenie ewidencji: czasu pracy pracowników, legitymacji pracowników socjalnych, kluczy wejściowych do budynku MOPS,
 • przygotowanie i przekazywanie dokumentów zgłoszeniowych do ZUS za pośrednictwem systemu Płatnik, 
 • przygotowywaniem deklaracji ZUS od beneficjentów Ośrodka, tj.: pobierających: zasiłek stały, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, uczestników Centrum Integracji Społecznej oraz  sporządzanie rocznych informacji dla w/w beneficjentów, 
 • prowadzenie spraw związanych z naborem pracowników,
 • przygotowanie zakresów czynności pracowników,
 • kierowanie pracowników na badania  kontrolne, wstępne, okresowe,
 • kontrolowanie przestrzegania czasu pracy oraz porządku i dyscypliny pracy,
 • prowadzenie bieżącej współpracy z Zespołem Finansowo – Księgowym w zakresie kadrowo płacowych,
 • przygotowanie sprawozdań dotyczących zatrudnienia,
 • prognozowanie i bilansowanie potrzeb kadrowych Ośrodka,
 • przygotowanie umów zleceń i umów o dzieło we współpracy z Kierownikiem Ośrodka,
 • sporządzanie i aktualizacja poleceń księgowania (PK) w zakresie sporządzanych umów i zatrudnionych pracowników,
 • obsługa programu komputerowego Kadry i Płace,
 • prowadzenie polityki szkoleniowej Ośrodka, w tym zgłaszanie pracowników na szkolenia po uprzednio uzyskanej zgodzie Kierownika MOPS,
 • prowadzenie spraw dotyczących  podnoszenia kwalifikacji pracowników,
 • prowadzenie spraw dotyczących  staży oraz praktyk zawodowych,
 • przygotowanie dokumentacji  dotyczącej odbycia służby przygotowawczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławkowie,
 • przygotowywanie danych z zakresu prawa pracy Zespołu Obsługi Administracyjnej wykorzystywanych przy sprawozdawczości prowadzonej przez inne komórki merytoryczne,
 • przygotowanie planów urlopów do 30 listopada każdego roku i przestrzeganie terminów wykonania urlopów planowanych,
 • rozliczanie telefonów komórkowych służbowych będących w posiadaniu pracowników MOPS,

B. w  zakresie obsługi kancelaryjno – administracyjnej:

 • prowadzenie obsługi kancelaryjnej Ośrodka, w tym obsługa poczty przychodzącej i wychodzącej,
 • obsługa sekretariatu, w tym kierowanie interesantów do właściwych komórek organizacyjnych oraz udzielanie informacji o ich kompetencjach,
 • obsługa poczty elektronicznej Ośrodka,
 • wydawanie pracownikom Ośrodka biletów uprawniających do przejazdu środkami komunikacji  miejskiej oraz prowadzenie ewidencji wydanych biletów,
 • prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem, w tym w szczególności dokonywanie zakupów na potrzeby wewnętrznych komórek merytorycznych, zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych i wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w Ośrodku, zbieranie zapotrzebowania od wewnętrznych komórek organizacyjnych, przygotowanie zamówień zbiorczych, składanie zamówień u dostawców, przyjmowanie i rozdzielanie dostaw, sprawdzanie zgodności faktur z umowami   i zamówieniem, opisywanie i zatwierdzanie faktur pod względem merytorycznym,
 • zgłaszanie drobnych napraw i prac konserwatorskich w Ośrodku, 
 • koordynowanie pracy składnicy akt,
 • zapewnienie właściwego obiegu korespondencji, poprzez nadzór nad prawidłowym stosowaniem instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i instrukcji archiwalnej przez pracowników Ośrodka, a w szczególności nad dozorem klas  z wykazu akt  do  załatwienia sprawy, właściwym zakładaniem spraw i prowadzeniem akt spraw,
 • prowadzenie prac związanych z przygotowywaniem do archiwizacji dokumentów Ośrodka (prowadzenie ewidencji archiwalnej, przyjmowanie i przechowywanie akt poszczególnych komórek organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, udostępnienie dokumentacji przechowywanej w składnicy akt Ośrodka, udzielanie konsultacji pracownikom Ośrodka w zakresie prawidłowego wykonywania czynności kancelaryjno – archiwalnej, przekazywanie dokumentacji niearchiwalnej, przekazywanie materiałów archiwalnych do właściwego archiwum państwowego, prowadzenie korespondencji z właściwym archiwum państwowym),
 • prowadzenie spraw dotyczących pieczątek używanych w Ośrodku, w tym prowadzenie ewidencji pieczątek,
 • przygotowywanie projektów umów i porozumień w zakresie spraw realizowanych przez Ośrodek, we współpracy z komórkami merytorycznymi, które przygotują projekt w części dotyczącej przedmiotu umowy lub porozumienia,
 • przygotowywanie projektów uchwał, instrukcji, regulaminów i zarządzeń związanych z funkcjonowaniem Ośrodka we współpracy z komórkami merytorycznymi,
 • przygotowywanie projektów upoważnień i pełnomocnictw dotyczących zadań realizowanych przez Ośrodek, we współpracy z komórkami merytorycznymi,
 • prowadzenie rejestru wszystkich porozumień i umów cywilnoprawnych zawieranych przez Ośrodek oraz rejestru zarządzeń Kierownika MOPS z wyjątkiem zarządzeń w sprawie dokonywania zmian w planie finansowym.
 • przedkładania  umów do zaopiniowania do Radcy Prawnego,
 • prowadzenie rejestru wiadomości poddanych do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń MOPS w Sławkowie,
 • monitorowanie przepisów prawnych mających zastosowanie w pracy Zespołu Obsługi Administracyjnej i prowadzenie polityki informacyjnej w tym zakresie,

 C. w zakresie mienia Ośrodka:

 • ubezpieczanie mienia Ośrodka we współpracy z Zespołem Finansowo – Księgowym oraz  z informatykiem, Głównym Księgowym i Kierownikiem Ośrodka,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Ośrodka w uzgodnieniu z Głównym Księgowym i Kierownikiem Ośrodka.

D. W zakresie prowadzenie spraw dotyczących zamówień publicznych w Ośrodku:

 • przygotowywanie i prowadzenie postępowań dotyczących udzielania zamówień publicznych zgodnie z przepisami prawa,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 • przygotowanie projektów umów dotyczących realizacji zamówienia publicznego od strony formalno – prawnej, we współpracy z komórkami merytorycznymi, które przygotowują projekt umowy w części dotyczącej przedmiotu zamówienia,
 • opracowywanie i zgłaszanie do publikacji ogłoszeń o zamówieniach publicznych,
 • prowadzenie obsługi wykonawców w zakresie udzielania wyjaśnień w sprawie specyfikacji we współpracy z komórkami merytorycznymi,
 • uczestniczenie w pracach komisji przetargowych,
 • prowadzenie rejestru zamówień publicznych.
 • opracowywanie i przekazywanie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych rocznego sprawozdania  o udzielonych zamówieniach,
 • przygotowywanie projektów zarządzeń, instrukcji, regulaminów z zakresu zamówień publicznych,
 • wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów dotyczących zamówień publicznych,

 E. w zakresie realizacji zadania „pomoc materialna o charakterze socjalnym”:

 • przyjmowanie wniosków,
 • dokonywanie oceny formalnej wniosków dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym z uwzględnieniem zapisów regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Sławków,
 • obliczanie wysokości pomocy materialnej o charakterze socjalnym przy zastosowaniu zapisów Regulaminu i przedstawianie propozycji Kierownikowi MOPS,
 • przygotowanie projektu decyzji administracyjnych dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
 • sporządzanie i sprawdzanie pod względem merytorycznym list wypłat realizowanych świadczeń w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
 • prowadzenie rejestru wpływających wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
 • współpraca ze szkołą w zakresie składnia wniosków dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
 • planowanie potrzeb finansowych na realizację pomocy materialnie o charakterze socjalnym,
 • znajomość przepisów dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 

F. Realizacja zadania „Karta Dużej Rodziny”.

G. Realizacja zadania „Sławkowska Rodzina na Piątkę”.

3. Zespół Obsługi Administracyjnej odpowiada za terminowe zaplanowanie wydatków budżetowych w ramach realizowanych zadań.

4. Zespół Obsługi Administracyjnej wykonuje inne zadania zlecone przez Kierownika Ośrodka.ZESPÓŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ

 1. Zespołem kieruje Koordynator zatrudniony na stanowisku Starszego specjalisty pracy socjalnej – koordynatora, z wyjątkiem Podzespołu Usług Opiekuńczych, którym kieruje pracownik Zespołu Pomocy Środowiskowej.
 2. Do zadań Koordynatora należy:
 • koordynowanie pracą Zespołu Pomocy Środowiskowej, w tym koordynowanie realizacją zadań oraz instruowanie pracowników socjalnych i asystentów rodziny w zakresie związanym z wykonywaniem przydzielonych im zadań,
 • analiza i weryfikacja wywiadów środowiskowych przeprowadzonych w ramach zadań zleconych i własnych gminy, sprawdzanie kompletności dokumentacji przygotowanej przez pracowników terenowych,
 • ustalanie potrzeb oraz współudział w kształtowaniu polityki społecznej środowiska lokalnego,
 • ocena realizacji i skuteczności udzielonej pomocy, nadzór pracy w terenie,
 • kontrola wewnętrzna w podległym zespole pracowników socjalnych i asystentów rodziny,
 • koordynowanie pracy podległych pracowników socjalnych i asystentów rodziny z innymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka,
 • nadzór nad sprawozdaniami z zakresu realizacji zadań z pomocy społecznej,
 • nadzór nad prawidłowością i terminowością sporządzonych w ramach zespołu sprawozdań  i analiz,
 • współdziałanie z instytucjami i organizacjami w podejmowaniu przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej,
 • inicjowanie nowych form i metod wsparcia dla klientów pomocy społecznej,
 • monitorowanie projektów i zadań realizowanych przez pracowników socjalnych i asystentów rodziny Ośrodka,
 • współpraca z ośrodkami wsparcia w zakresie świadczonych przez nich usług dla klientów tut. MOPS,
 • doskonalenie metod pracy środowiskowej,
 • pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,
 • współdziałanie i współpraca z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,
 • inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin,
 • współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia w mieście,
 • opracowywanie prognoz, analiz, informacji oraz sprawozdań merytorycznych z zakresu prowadzonych spraw jak również sprawozdań z realizacji budżetu,
 • planowanie potrzeb w zakresie świadczeń realizowanych przez Zespół, współudział w opracowywaniu planów finansowych Ośrodka poprzez sporządzanie i przedkładanie do Zespołu Finansowo-Księgowego materiałów planistycznych do budżetu,
 • znajomość Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Sławkowa, wnioskowanie o dokonywanie niezbędnych korekt w strategii, wynikających z aktualnych potrzeb w zakresie problemów społecznych,
 • realizacja założeń Programów przyjętych przez Miasto Sławków,
 • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych przyznających, odmownych  z pomocy społecznej,  projektów zaświadczeń z pomocy społecznej, projektów informacji przeznaczonych dla środków komunikacji publicznej w zakresie zadań zespołu jak również koordynacja prac związanych z rozpatrywaniem odwołań od decyzji administracyjnych w zakresie pomocy społecznej,
 • nadzór nad zawieraniem i  realizacją kontraktów socjalnych,
 • dokonywanie podziału miasta na rejony dla zapewnienia prawidłowej obsługi mieszkańców przez pracowników socjalnych,
 • udzielanie klientom pełnej informacji o przysługujących im prawach i świadczeniach w zakresie pomocy społecznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • zgłaszanie do ZOA konieczności przeprowadzania procedury przetargowej na podstawie obowiązujących przepisów prawa, sporządzanie pisemnego zapotrzebowania zespołu w urządzenia techniczne będące składnikami majątku obrotowego i inne materiały biurowe,
 • współpraca z ZOA w zakresie przedkładania projektów umów, porozumień, uchwał, instrukcji, regulaminów i zarządzeń w zakresie merytorycznym obejmującym zakres pracy zespołu pomocy środowiskowej,
 • współpraca z koordynatorem usług opiekuńczych w zakresie realizowanych usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych  w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • zgłaszanie potrzeb w zakresie szkoleń zawodowych swoich i podległych pracowników,
 • realizowanie zadań związanych z kontrolą zarządczą,
 • przestrzeganie zasad etycznych oraz propagowanie zasady wśród  pracowników socjalnych, przeciwdziałanie mobbingowi, zgłaszanie wszelkie przejawów mobbingu Kierownikowi Ośrodka,
 • przetwarzanie danych osobowych świadczeniobiorców w programie informatycznym „TT-POMOC”, w celu przyznawania świadczeń z pomocy społecznej, użytkowanie programu zgodnie z przeznaczeniem oraz nadzór nad sporządzaniem i przekazywaniem obowiązujących sprawozdań do Urzędu Wojewódzkiego za pomocą aplikacji CAS.
 • realizacja prac społecznie użytecznych:

- opracowywanie rocznego planu potrzeb w zakresie organizacji prac społecznie użytecznych oraz innych dokumentów mających wpływ na realizację tego zadania,

- współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Będzinie oraz z jednostkami organizacyjnymi z terenu Miasta Sławkowa w zakresie realizacji prac społecznie użytecznych,

- prowadzenie obsługi administracjo-kancelaryjnej w zakresie realizacji prac społecznie użytecznych (sporządzanie list wypłat, wniosku o refundację, prowadzenie teczek osobowych uczestników prac społecznie użytecznych, sporządzanie zaświadczeń o wysokości osiągniętego przychodu z prac społecznie użytecznych).

 • nadzór nad prawidłowym stosowaniem instrukcji kancelaryjnej i rzeczowym wykazem akt obowiązującym w zakładzie pracy przez pracowników socjalnych, przygotowywanie akt wytwarzanych przez zespół do archiwizacji, współpraca w w/w zakresie z pracownikiem ZOA odpowiedzialnym za archiwizację dokumentów.
 • sprawowanie kontroli w zakresie poprawności merytorycznej procesu postępowania  w sprawach prowadzonych przez Zespół Pomocy Środowiskowej.
 • uczestnictwo w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego, monitorowanie prac nad efektywnym wprowadzaniem wdrażanego modelu interwencji w przemocy domowej.
 • naliczanie odpłatności za pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej,
 • rzechowywanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • wykonywanie innych prac zleconych przez Kierownika Ośrodka.

3. Do zadań Zespołu Pomocy Środowiskowej należy: 

 • świadczenie pracy socjalnej w środowisku, w tym przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania klientów niezbędnych do wydania decyzji administracyjnych oraz na potrzeby innych instytucji administracji publicznej,
 • kompletowanie i przygotowanie niezbędnej dokumentacji mającej wpływ na formę  i rodzaj udzielonej pomocy oraz  do przygotowania decyzji administracyjnej,
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi instytucjami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i specjalistami w zakresie pomocy społecznej,
 • inicjowanie i opracowywanie kontraktu socjalnego oraz podejmowanie czynności związanych z realizacją zadań zawartych w kontrakcie przy aktywnym udziale osób ubiegających się  o pomoc,
 • opracowywanie planów pomocy oraz kwalifikowanie osób i rodzin do uzyskania świadczenia z pomocy społecznej w rejonie działania,
 • analiza  i ocena zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
 • udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej,
 • posługiwanie się przepisami prawa w zakresie realizacji powierzonych zadań,
 • poradnictwo dotyczące możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy,
 • udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • pobudzanie społecznej aktywności i inspirowania działań samopomocowych w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,
 • współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych,
 • inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudności oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji życiowej takich osób i rodzin,
 • współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,
 • inicjowanie i uczestniczenie w badaniach problemów społecznych (diagnoza potrzeb),
 • monitorowanie oraz ewaluacja programów i działań,
 • dążenie do podnoszenia jakości usług oraz systematyczne podwyższanie kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w różnych formach szkolenia i samokształcenia,
 • prowadzenie i ewidencjonowanie dokumentacji klientów pomocy społecznej,
 • opracowywanie materiałów w zakresie statystyki, sprawozdawczości z zadań wynikających z zakresu czynności,
 • obsługa programu komputerowego w zakresie pomocy społecznej, wprowadzanie danych i przygotowywanie projektów decyzji i postanowień, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • udzielanie pomocy socjalnej rodzinom dotkniętym zjawiskiem przemocy i opracowywanie planu pomocy,
 • praca socjalna z osobami stosującymi przemoc rodzinną w zakresie zatrzymania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • przyjmowanie zgłoszeń dotyczących przemocy i uruchamianie procedur mających na celu powstrzymanie przemocy,
 • współpraca z podmiotami działającymi na terenie województwa śląskiego w zakresie przeciwdziałania przemocy,
 • kierowanie ofiar i sprawców przemocy do specjalistów działających w MOPS,
 • zbieranie materiałów dowodowych w celu uruchomienia procedury „Niebieska Karta”,
 • prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej, przeciwdziałającej przemocy w rodzinie,
 • gromadzenie informacji na temat instytucji udzielających pomocy rodzinom, w których występuje zjawisko przemocy domowej,
 • analiza wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu składanych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pod kątem związku między nadużywaniem alkoholu  a stosowaniem przemocy,
 • występowanie z zawiadomieniami do organów ścigania o podejrzeniu popełnienia czynów określonych w art. 2 § 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • uczestnictwo w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego, monitorowanie prac nad efektywnym wprowadzaniem wdrażanego modelu interwencji w przemocy domowej,
 • uczestniczenie w opracowywaniu  projektu oraz udział w realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście Sławków oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Sławkowa,
 • podejmowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów oraz wykluczeniem społecznym,
 • inicjowanie i koordynowanie akcji pomocowych adresowanych do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością,
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, polegających na wspieraniu rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych poprzez planowanie działania mającego na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji, również w sytuacji czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną,
 • dokonywanie analizy sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie,
 • praca socjalna z rodziną m. in. mająca na celu: podejmowanie działań służących wzmocnieniu roli i funkcji rodziny, rozwijanie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodziny, pomocy w integracji rodziny, przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny, dążeniu  do reintegracji rodziny,
 • w przypadku uzyskania informacji o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych przeprowadzenie wywiadu środowiskowego na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej pod kątem analizy sytuacji rodziny, środowiska rodzinnego i przyczyn kryzysu w rodzinie oraz pod katem przydzielenia rodzinie asystenta rodziny,
 • współpraca pracowników socjalnych z asystentem rodziny, jednostkami administracji rządowej  i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,
 • uczestniczenie, we współpracy z rodziną i jej członkami oraz asystentem rodziny w opracowaniu i realizacji planu pracy z rodziną,
 • sporządzanie sprawozdań z realizacji planu pracy z rodziną,
 • wykonywanie zadań Asystenta rodziny, w szczególności:

- diagnoza i analiza sytuacji rodzinnej pod kątem zaistniałych problemów  i deficytów – badanie przyczyn kryzysu,

- opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny  i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,

- opracowanie we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,

- udzielanie pomocy rodzinie w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi,

- wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych w celu przywrócenia zdolności do wypełniania tych funkcji,

- skuteczne przeciwdziałanie zjawiskom przemocy domowej oraz minimalizowanie jej skutków,

- współpraca z Zespołem,

 - wspieranie aktywności społecznej rodzin i propagowanie pozytywnych wzorców funkcjonowania społecznego,

 - motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,

- udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,

- podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci  i rodzin,

- prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,

- monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,

- sporządzanie, na wniosek Sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,

 - udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,

- wspieranie aktywności społecznej rodzin,

 - motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

 - udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,

- koordynowanie, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 04 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” poprzez opracowanie katalogu możliwego do uzyskania wsparcia – poradnictwa,

 - prowadzenie dokumentacji z zakresu powyższej koordynacji zgodnie z założeniami ustawy „Za życiem” - sporządzania planu pracy z rodziną.

 - prowadzenie dokumentacji z wizyt w środowisku oraz notatek z wejścia do rodziny  i podejmowanych działaniach,

 • przechowywanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • przygotowywania dokumentów do archiwizacji,
 • inne prace zlecone przez kierownika.

 4. W ramach Zespołu Pomocy Środowiskowej zostaje wyodrębniona komórka merytoryczna do realizacji zadań z zakresu usług opiekuńczych, tzn. podzespół usług opiekuńczych, w którego skład wchodzą pracownicy zatrudnieni na stanowisku opiekun domowy.

5. Podzespół usług opiekuńczych podlega bezpośrednia pod pracownika Zespołu Pomocy Środowiskowej zatrudnionego na stanowisku Starszego inspektora.

6. Do zadań podzespołu usług opiekuńczych należy realizacja usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zwanych dalej usługami opiekuńczymi, w szczególności:

 • sprawowanie nadzoru merytorycznego nad organizacją pracy opiekunów w ośrodku pomocy społecznej, w tym dokonywanie rozdziału zadań między pracownikami,
 • współpraca w zakresie realizacji usług opiekuńczych z koordynatorem Zespołu Pomocy Środowiskowej  i pracownikami socjalnymi,
 • prowadzenie i nadzór nad dokumentacją działalności usług opiekuńczych, tj. rejestr osób objętych usługami opiekuńczymi przez tutejszy MOPS,
 • ustalenie harmonogramu pracy dla opiekunów usług,
 • rozliczanie co miesięcznych kart pracy opiekunów usług opiekuńczych,
 • przygotowanie projektów decyzji w sprawie usług opiekuńczych,
 • kontrola przyznanych godzin opiekuńczych z rzeczywistym czasem pracy u klienta usług opiekuńczych,
 • nadzór, we współpracy z Zespołem Finansowo – Księgowym, nad wpłatami odpłatności za usługi opiekuńcze od świadczeniobiorcy. Prowadzenie postępowań egzekucyjnych w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie odpłatności za usługi opiekuńcze,
 • powierzenie dodatkowych zadań opiekunom usług opiekuńczych w formie poleceń służbowych,
 • sporządzanie pisemnego zapotrzebowania na zakupy dla pracowników wykonujących usługi opiekuńcze, tj.: art. biurowych, art. ochrony indywidualnej, zakupu biletów jednorazowych, napojów chłodzących  w okresie letnim, itp.,
 • sporządzanie rozliczeń usług opiekuńczych, na podstawie decyzji administracyjnych określających wysokość odpłatności za świadczoną usługę, oraz sporządzanie zestawień miesięcznych z przepracowanych godzin u poszczególnych klientów,
 • akceptacja wniosków o urlop pracowników wykonujących  usługi opiekuńcze.
 • wykonywanie usług opiekuńczych w stosunku do osób, które posiadają prawomocną decyzję na tę formę pomocy społecznej (z wykluczeniem opieki nad swoimi członkami rodzin - współmałżonek, dzieci, rodzice oraz bliskimi krewnymi- dziadkowie, rodzeństwo) poprzez:

- pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (m. in.: dokonywanie zakupów: artykułów spożywczych, środków czystości, leków i innych niezbędnych artykułów potrzebnych w gospodarstwie domowym, przygotowywanie lub zakup posiłków z uwzględnieniem diety, karmienie chorego, o ile stan zdrowia wymaga tej czynności, dokonywanie opłat),

- opiekę higieniczną (m. in.: mycie, kąpiel, czesanie i ubieranie chorego, pranie bielizny osobistej i pościelowej, zmiana bielizny osobistej, pościelowej, utrzymywanie w czystości otoczenia chorego, przesłanie łóżka),

- pielęgnacja chorego zalecona przez lekarza (m. in., układanie chorego w łóżku z zastosowaniem udogodnień, zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, kontakt z lekarzem rodzinnym i pielęgniarką środowiskową),

- pomoc w podtrzymywaniu psychofizycznej kondycji osoby w tym: gimnastyka oddechowa i ruchowa (bierna, czynna), organizowanie spacerów, podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań, dostarczanie choremu prasy   i książek, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

 • zakres świadczenia usług opiekuńczych, ich częstotliwość uzależniona jest od stanu zdrowia chorego oraz od rodzaju usług określonych w decyzji administracyjnej.
 • pracownicy realizujący usługi opiekuńcze zobowiązani są do prowadzenia dokumentacji z wykonywanych usług opiekuńczych, w tym do prowadzenia rejestru wydatków i rozliczeń.

 

ZADANIA WSPÓLNE DLA ZESPOŁU OBSŁUGI ADMINISTRACYJNEJ I ZESPOŁU POMOCY ŚRODOWISKOWEJ

 • Prowadzenie kartoteki akt osób ubiegających się i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.
 • Zakładanie spraw (teczek) dotyczących zadań z zakresu pomocy społecznej zgodnie z obowiązującą w MOPS instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt.
 • Wprowadzanie danych do TT-Pomoc i przygotowywanie projektów decyzji dla świadczeń  z pomocy społecznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
 • Prowadzenie właściwych rejestrów oraz kart świadczeń dla osób/rodzin korzystających z pomocy społecznej.
 • Sporządzanie i zatwierdzanie pod względem merytorycznym list wypłat wynikających z decyzji wydawanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
 • Sporządzanie i aktualizacja poleceń księgowych (PK) w zakresie sporządzanych decyzji.
 • Przygotowanie i przekazywanie obowiązujących sprawozdań do Urzędu Wojewódzkiego za pomocą aplikacji CAS, po uprzednim sprawdzeniu ich zgodności ze stanem faktycznym przez Koordynatora Zespołu Pomocy Środowiskowej lub Kierownika MOPS.

 

ZESPÓŁ ŚWIADCZEŃ

1. Zespół Świadczeń podlega bezpośrednio Kierownikowi Ośrodka.

2. Do zadań Zespołu Świadczeń należy:

 • realizacja zadań na podstawie następujących ustaw: o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz rządowych programów tj.: „Dobry start”,
 • udzielanie informacji o prawach i obowiązkach osób ubiegających się o świadczenia realizowane przez Zespół Świadczeń,
 • przyjmowanie i kontrola wniosków pod względem poprawności, kompletności złożonych dokumentów oraz przyjmowanie oświadczeń i zaświadczeń od osób ubiegających się o świadczenia,
 • prowadzenie ewidencji dokumentacji związanej z procesem przyznawania świadczeń realizowanych przez Zespół Świadczeń zgodnie z instrukcją kancelaryjną – wersja papierowa oraz elektroniczna,
 • wprowadzanie danych osobowych wnioskodawców do systemu komputerowego, obliczanie dochodów, przygotowywanie wezwań oraz innych pism w zakresie prowadzonych postępowań,
 • obsługa programów dziedzinowych w zakresie świadczeń realizowanych przez Zespół Świadczeń,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych przewidzianych dla świadczeń realizowanych przez Zespół Świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz wynikających z rządowych programów (tj.: „Dobry start”) w tym przeprowadzania postępowań egzekucyjnych,
 • przygotowywanie projektów decyzji i postanowień kończących postępowania administracyjne wymienione w pkt. 6,
 • bieżąca analiza przepisów prawnych oraz aktualizowanie wzorców decyzji oraz pism w systemach komputerowych obsługujących wypłacane świadczenia,
 • sporządzanie list wypłat świadczeń oraz dowodów PK na podstawie decyzji i informacji  o przyznanych świadczeniach,
 • prowadzenie kartoteki spraw, osób korzystających ze świadczeń realizowanych przez Zespół Świadczeń,
 • opracowanie materiałów w zakresie statystyki, wynikających z zakresu czynności,
 • planowanie zapotrzebowania na środki finansowe związane z wypłatą realizowanych świadczeń,
 • prowadzenie ewidencja dłużników alimentacyjnych,
 • prowadzenie działań wobec dłużników alimentacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami i odbieranie od nich oświadczeń majątkowych,
 • współpraca z komornikami i innymi organami oraz instytucjami w celu uzyskania informacji niezbędnych w prowadzeniu działań wobec dłużników alimentacyjnych,
 • rozliczanie należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych, w tym od komorników i poborców skarbowych,
 • rozliczanie zaliczki alimentacyjnej,
 • prowadzenie kartotek: rozrachunki z uprawnionymi do świadczeń alimentacyjnych – konto pozabilansowe oraz ewidencji pozabilansowej – należności od dłużników alimentacyjnych,
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi instytucjami oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań,
 • organizacja i zapewnienie prawidłowego obiegu informacji wewnętrznej i zewnętrznej,
 • przechowywanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • przygotowanie dokumentacji do archiwizacji,
 • wykonywanie innych zadań powierzonych przez Kierownika

 

PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO

ŚWIETLICA „MICHAŁEK”

 1. Placówką Wsparcia Dziennego Świetlica „Michałek” kieruje Kierownik Placówki.
 2. Do zadań Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego Świetlica „Michałek” należy:
 • Kierowanie bieżącą działalnością placówki.
 • realizacja programu działalności Placówki Wsparcia Dziennego - Świetlica „Michałek” zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie w ramach projektu pn.: „Rozwój usług społecznych w Sławkowie przy wykorzystaniu infrastruktury nowego CUS”,
 • planowanie potrzeb w zakresie pracy świetlicy „Michałek”. Sporządzanie i przedkładanie do Zespołu Finansowo – Księgowego materiałów planistycznych do budżetu w zakresie działania Placówki Wsparcia Dziennego,
 • opracowywanie prognoz, analiz, informacji oraz sprawozdań merytorycznyc z zakresu prowadzonej Świetlicy jak również sprawozdań z realizacji budżetu,
 • opracowanie projektów dokumentów dotyczących funkcjonowania Świetlicy,
 • realizacja zadań związanych z kontrolą zarządczą,
 • prowadzenie postępowania proceduralnego związanego z przyjęciami dzieci/opiekunów prawnych do projektu lub rezygnacją z dalszego pobytu w Świetlicy,
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów bhp i przeciwpożarowych,
 • opracowanie planu pracy Świetlicy i czuwanie nad jego realizacją,
 • odpowiedzialność za powierzony majątek, w tym realizacja wydatków w ramach projektu pn.: „Rozwój usług społecznych w Sławkowie przy wykorzystaniu infrastruktury nowego CUS”,
 • prowadzenie dokumentacji świetlicy w zakresie m.in.: uczestników Świetlicy, dokumentacji pozostałych pracowników oraz dokumentacji osób prowadzących zajęcia, dbanie o ich prawidłowe zabezpieczenie,
 • dbanie o zachowanie tajemnicy służbowej i zawodowej w sprawach dotyczących dzieci i ich opiekunów prawnych,
 • dbanie o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami w tym zakresie,
 • diagnozowanie i monitorowanie poziomu zaspokajania potrzeb uczestników Świetlicy,
 • koordynowanie spotkań i zajęć dla dzieci i ich opiekunów,
 • organizowanie form wsparcia dla dzieci i ich opiekunów,
 • zaspokajanie potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych uczestników Świetlicy, organizowanie spotkań okolicznościowych, wycieczek, wyjazdów do kina, teatru itp.,
 • organizowanie pracy specjalistów zatrudnionych w Świetlicy w zależności  od potrzeb i działań planowanych na rzecz dzieci i ich opiekunów,
 • prowadzenie postępowania proceduralnego, przy akceptacji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, dotyczącego zatrudniania specjalistów, opiekunów Świetlicy i innych niezbędnych osób,
 • dokonywanie w ramach budżetu Świetlicy stosownych zakupów niezbędnych do prowadzenia zajęć po uzgodnieniu z Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławkowie,
 • nawiązywanie i utrzymywanie stałej współpracy z osobami prowadzącymi zajęcia oraz instytucjami i organizacjami, które mogą się włączyć w działalność Świetlicy, współpraca z pracownikami socjalnymi, asystentem rodziny,
 • zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w organizowanych zajęciach,
 • przechowywanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • nadzór nad prawidłowym stosowaniem instrukcji kancelaryjnej i rzeczowym wykazem akt obowiązującym w zakładzie pracy, przygotowanie akt wytworzonych przez Świetlicę do archiwizacji, współpraca w w/w zakresie z pracownikiem Zespołu Obsługi Administracyjnej odpowiedzialnym za archiwizację dokumentów,
 • reprezentowanie Świetlicy na zewnątrz oraz dbanie o prawidłowe jej funkcjonowanie i wizerunek,
 • wykonywanie innych prac zleconych przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławkowie.

3. Do zadań  Placówki Wsparcia Dziennego Świetlica „Michałek” należy: 

 • realizacja programu działalności placówki wsparcia dziennego - Świetlica „Michałek” zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie w ramach projektu pn.: „Rozwój usług społecznych w Sławkowie przy wykorzystaniu infrastruktury nowego CUS”,
 • prowadzenie zajęć wychowawczych i opiekuńczych dla dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym, pochodzących z rodzin ubogich, posiadających problemy wychowawcze oraz inne dysfunkcje społeczne,
 • współpraca z rodzicami i opiekunami prawnymi dzieci,
 • współpraca z instytucjami (m.in.: kuratorami, pracownikami socjalnymi, asystentem rodziny, szkołą, placówkami medycznymi i innymi placówkami wynikającymi z rozpoznanych problemów),
 • planowanie i realizacja procesu wychowawczego wychowanka świetlicy,
 • pomoc w nauce i odrabianiu zadań domowych, organizacja czasu wolnego, zabaw, zajęć sportowych i dbanie o rozwój zainteresowań wychowanków świetlicy,
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji dotyczącej dzieci i funkcjonowania świetlicy,
 • planowanie i realizacja procesu wychowawczego wychowanka świetlicy,
 • ponoszenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci w pomoszczeniach Świetlicy, podczas zabaw ruchowych na zewnątrz budynku oraz podczas wycieczek itp.,
 • współpraca z psychologiem, terapeutą i innymi specjalistami w zakresie realizowanych zajęć,
 • odpowiedzialność za powierzone mienie placówki, utrzymywanie porządku w salach świetlicy,
 • wykonywanie innych poleceń Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławkowie oraz bezpośredniego przełożonego,
 • nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu terapeutycznego z wychowankami Świetlicy „Michałek” oraz ich rodzinami i środowiskiem,
 • rozpoznawanie oraz diagnozowanie potrzeb bio-psycho-społecznych dzieci i młodzieży uczęszczających na zajęcia w Świetlicy,
 • planowanie grupowego i indywidualnego planu działań terapeutycznych w oparciu o diagnozę, zainteresowania, potrzeby i możliwości wychowanków,
 • organizowanie w ramach terapii zajęć, których celem jest poprawa stanu fizycznego, psychicznego i społecznego uczestników świetlicy przeżywających trudności w życiu szkolnym, rodzinnym i osobistym,
 • przygotowanie materiałów do zajęć oraz stanowiska pracy, w tym utrzymanie porządku w salach Świetlicy,
 • wykonywanie wraz z wychowankami Świetlicy „Michałek” zajęć o charakterze terapeutycznym, np.: zajęć plastycznych,
 • organizowanie wystaw prac wychowanków, pomoc w dekorowaniu pomieszczeń Świetlicy i w organizowaniu imprez okolicznościowych,
 • współpraca z psychologiem i innymi specjalistami  w zakresie realizowanych zajęć, w tym również z instytucjami (m.in. kuratorami, pracownikami socjalnymi, asystentem rodziny, szkołą, placówkami medycznymi i innymi placówkami wynikającymi z rozpoznanych problemów),
 • racjonalne gospodarowanie materiałem i sprzętem używanym w terapii zajęciowej.
 • korzystanie z różnych źródeł informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych,
 • dokumentowanie, monitorowanie i ocenianie procesu terapeutycznego,
 • zabezpieczenie wychowanków uczestniczących w zajęciach przed nieszczęśliwym wypadkiem, przestrzeganie przepisów BHP i p.poż.,
 • przestrzeganie tajemnicy służbowej,
 • postępowanie zgodnie z zasadami etyki,
 • przechowywanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • stosowanie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykaz akt obowiązujący w zakładzie pracy, przegotowanie akt wytworzonych przez Świetlicę do archiwizacji, współpraca w w/w zakresie z pracownikiem Zespołu Obsługi Administracyjnej odpowiedzialnym za archiwizację dokumentów,
 • wykonywanie innych poleceń bezpośredniego przełożonego lub Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławkowie.

 

DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWY KLUB „PODWÓRKOWY MICHAŁEK”

 1. Placówką Wsparcia Dziennego Dziecięco-młodzieżowym Klubem „Podwórkowy Michałek” koordynuje Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego Świetlica „Michałek”.
 2. Do zadań Placówki Wsparcia Dziennego Dziecięco-młodzieżowego Klubu „Podwórkowy Michałek” należy:
 • realizacja programu działalności placówki wsparcia dziennego w formie Dziecięco – młodzieżowego klubu „Podwórkowy Michałek” zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie w ramach projektu pn.: „Rozwój usług społecznych w Sławkowie przy wykorzystaniu infrastruktury nowego CUS”.
 • prowadzenie zajęć wychowawczych, opiekuńczych i animacyjnych dla dzieci  i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym, pochodzących z rodzin posiadających problemy wychowawcze oraz inne dysfunkcje społeczne,
 • współpraca z rodzicami i opiekunami prawnymi dzieci,
 • współpraca z instytucjami (m.in.: kuratorami, pracownikami socjalnymi, asystentem rodziny, szkołą, placówkami medycznymi i innymi placówkami wynikającymi z rozpoznanych problemów),
 • planowanie i realizacja procesu wychowawczego uczestników klubu, kształtowanie prawidłowych kontaktów z rodziną i środowiskiem,
 • pomoc w sytuacjach kryzysowych, organizacja czasu wolnego, zabaw, zajęć sportowych i dbanie o  rozwój zainteresowań uczestników klubu,
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji dotyczącej funkcjonowania klubu między innymi harmonogramów pracy klubu oraz uczestników klubu, w tym opracowywanie     i realizacja indywidualnych planów pracy z dziećmi i młodzieżą,
 • ponoszenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, podczas zajęć oraz podczas wycieczek itp.,
 • przechowywanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • stosowanie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt obowiązującego w zakładzie pracy, przygotowanie akt wytworzonych przez klub do archiwizacji, współpraca w w/w zakresie z pracownikiem Zespołu Obsługi Administracyjnej odpowiedzialnym za archiwizację dokumentów,
 • wykonywanie innych poleceń bezpośredniego przełożonego lub Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Sławkowie.

 

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

 1. Klub Integracji Społecznej podlega bezpośrednio Kierownikowi Ośrodka.
 2. Pracami Klubu Integracji koordynuje pracownik wyznaczony przez Kierownika MOPS.
 3. Do zadań Klubu Integracji Społecznej należy:
 • prowadzenie działań o charakterze terapeutycznym, edukacyjnym i doradczym zmierzających do reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • prowadzenie działalności samopomocowej w zakresie zwiększenia aktywności społecznej,
 • współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie zwiększenia aktywności społecznej,
 • współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie zadań wynikających z procesu reintegracji zawodowej i społecznej uczestników Klubu Integracji Społecznej,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością Klubu integracji Społecznej,
 • planowanie wydatków budżetowych w ramach realizowanych zadań,
 • przygotowywanie danych wykorzystywanych przy opracowaniu planów budżetowych oraz sprawozdawczość,
 • koordynacja właściwego kierunku działań strategicznych w ramach strategii rozwiązywania problemów społecznych i prowadzenie bieżących działań w tym zakresie,
 • przygotowywanie do archiwizacji prowadzonej dokumentacji,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika MOPS.
 • Działalność Klubu prowadzona jest w szczególności w oparciu o ustawę o zatrudnieniu socjalnym oraz regulamin Klubu zatwierdzony przez Kierownika MOPS.

 

STANOWISKO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

 1. Administrator Bezpieczeństwa Informacji podlega bezpośrednio Kierownikowi Ośrodka.

 2. Inspektor ochrony danych ma następujące zadania:

 • informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;

 •  monitorowanie przestrzegania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty, udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

 • współpraca z organem nadzorczym,
 • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach. 2.Inspektor ochrony danych wypełnia swoje zadania z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzani

 

ADMINISTRATOR SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

 1. Administrator Systemów Informatycznych ma za zadanie:

 • zarządzać systemami informatycznymi,

 • zapewnić dostępność, integralność i poufność danych osobowych przetwarzanych w lokalnym systemie informatycznym oraz serwerze,

 • przeciwdziałać dostępowi osób niepowołanych do systemów informatycznych,

 • prowadzić i raportować Inspektorowi Ochrony Danych przypadki naruszeń bezpieczeństwa systemów informatycznych,

 • współdziałać z Inspektorem Ochrony Danych,

 • nadzorować wykonywanie napraw, prac konserwacyjnych komputerów, terminali mobilnych i innych urządzeń mających wpływ na bezpieczeństwo danych osobowych,

 • zarządzać aplikacjami przetwarzającymi dane osobowe w systemach informatycznych,

 • definiować użytkowników, modyfikować uprawnienia,

 • nadzorować mechanizmy uwierzytelniania użytkowników oraz kontrolować dostęp do aplikacji w systemach informatycznych,

 • prowadzić dokumentację naruszeń bezpieczeństwa w lokalnych systemach informatycznych oraz w serwerach,

 • zarządzać licencjami do systemów i programów.

2. Administrator Systemów Informatycznych ponosi odpowiedzialność za poprawne działanie systemów informatycznych.

3. Administrator Systemów Informatycznych podlega bezpośrednio Kierownikowi Ośrodka.

 

 

 

Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Kondek
email: kkondek@mops.slawkow.pl tel.:322608228 fax: 322608228
, w dniu:  20‑01‑2013 21:09:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ewa Niewiara
email: eniewiara@mops.slawkow.pl tel.:322608228 fax: 322608228
, w dniu:  20‑01‑2013 21:09:00
Data ostatniej aktualizacji:
12‑09‑2023 14:35:02
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie