Kierownictwo


Kierownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławkowie jest:


mgr Anna Żołędzka

Kontakt:

Tel.: (0-32) 260 82 28
kom. 501-037-942
e-mail: azoledzka@mops.slawkow.pl

 

Z-ca Kierownika Maria Paradowska

 

Kontakt:

Tel.: (032) 260 82 28
e-mail: mparadowska@mops.slawkow.pl

  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi działania poprzez:

 
 • Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 • Z-cę Kierownika Miejskiego Osrodka Pomocy Społecznej.
 

Dział Świadczeń w składzie:

 
 • Pracownik realizujący świadczenia rodzinne
 • Pracownik realizujący świadczenia alimentacyjne i stypendia socjalne


 

Dział Organizacji Pracy w składzie:

 
 • Pracownik do spraw kadr i ewidencji środków trwałych
 • Pracownik do spraw administracji
 • Stanowisko Informatyka
 

Dział Finansowo-Rozliczeniowy w składzie:

 
 • Główny Księgowy
 • Pracownik księgowości
 • Kasjer
 • Pracownik - specjalista do spraw rozliczeń projektu
 

Dział Pomocy Środowiskowej w składzie:

 
 • Koordynator Działu Pomocy Środowiskowej
 • Pełnomocnik Burmistrza Miasta do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Pracownicy - opiekunki domowe
 • Pracownicy - koordynatorzy wolontariatu
 • Pracownicy - obsługa Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny
 • Psycholog zatrudniony w Punkcie Konsultacyjnym
 • Terapeuta zatrudniony w punkcie konsultacyjny
 

Dział Pomocy Rodzinie w składzie:

 
 • Koordynator Działu Pomocy Rodzinie
 • Pracownicy Socjalni
 • Psycholog zatrudniony w Ośrodku Pomocy Rodzinie
 • Terapeuta zatrudniony w Ośrodku Pomocy Rodzinie
 • Stanowisku obsługi "Punktu Wydawania Posiłków"
 • Stanowisko Asystenta Rodziny
 

Koordynator Projektu.

Stanowisko do spraw BHP. 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławkowie:

 
 1. kieruje działalnością ośrodka oraz reprezentuje go na zewnątrz,
 2. wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych na podstawie przedmiotowych upoważnień,
 3. sprawuje nadzór nad majątkiem MOPS,
 4. tworzy warunki do realizowania przez MOPS zadań statutowych poprzez właściwe gospodarowanie środkami finansowymi określonymi w planie finansowym MOPS i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
 5. współdziała z m.in. instytucjami, organizacjami społecznymi, związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami, fundacjami oraz zakładami pracy w celu realizacji zadań MOPS,
 6. składa Radzie Miejskiej w Sławkowie coroczne sprawozdania z działalności MOPS oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej,
 7. realizuje inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb gminy, rządowych programów pomocy społecznej bądź innych aktów prawnych mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych, po otrzymaniu odpowiednich środków finansowych,
 8. udziela zamówień publicznych w zakresie związanym z funkcjonowaniem MOPS,
 9. dokonuje oceny pracowników tj. Koordynatorów, Zastępcy Kierownika MOPS, Głównego Księgowego. W przypadku stanowisk dzielonych tj. podporządkowania więcej niż jednemu przełożonemu, oceny dokonuje Kierownik MOPS po konsultacji z bezpośrednim przełożonym.
 10. wykonuje uprawnienia pracodawcy w stosunku do pracowników MOPS,
 11. wykonuje polecenia Burmistrza Sławkowa w zakresie wykonywanej pracy.
 12. nadzorowanie zadań realizowanych przez Dział Świadczeń i Działu Organizacji Pracy,
 13. koordynowanie pracami Działu Świadczeń i Działu Organizacji Pracy w zakresie posiadanych przez pracowników zakresów czynności,
 14. dekretowanie wniosków wpływających bezpośrednio do Działu Świadczeń,
 15. kontrolowanie i zatwierdzanie wniosków wymienione w pkt 1,
 16. nadzorowanie oraz prowadzenie postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych,
 17. nadzorowanie oraz prowadzenie postępowania w sprawach świadczeń alimentacyjnych i dłużników alimentacyjnych oraz wydaje w tych sprawach decyzje - na podstawie upoważnienia Burmistrza Sławkowa,
 18. przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami alimentacyjnymi oraz odbieranie oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych - na podstawie upoważnienia Burmistrza Sławkowa,
 19. kontrolowanie pod względem merytorycznym i finansowym przygotowywane przez podległych pracowników projekty decyzji administracyjnych,
 20. kontrolowanie pod względem finansowym dokumenty przyporządkowanych do Działu Świadczeń i Działu Organizacji Pracy,
 21. dokonywanie merytorycznej oceny dokumentów przyporządkowanych do działu Świadczeń i Działu Organizacji Pracy poprzez złożenie podpisy 'Zatwierdzono pod względem merytorycznym". W przypadku nieobecności Zastępcy Kierownika MOPS merytorycznej oceny dokonuje Kierownik MOPS,
 22. dokonywanie kontroli i oceny podległych pracowników,
 23. prowadzenie sprawozdawczości działu,
 24. udział w opracowywaniu planów finansowych MOPS,
 25. stosowanie aktualnych przepisów prawnych,
 26. ponoszenie odpowiedzialności za wykonaną pracę,
 27. sporządzanie list wypłat pracowników prac społecznie użytecznych,
 28. przygotowanie list wypłat pracowników MOPS oraz list wypłat w ramach umów cywilno- prawnych,
 29. prowadzenie pełnej dokumentacji płacowej wymaganej stosownymi aktualnymi przepisami,
 30. przygotowanie decyzji administracyjnych dla świadczeń pomocy społecznej zgodnie z obowiązującymi, aktualnymi przepisami,
 31. współpraca za ZUS Urzędem Skarbowym w zakresach wymaganych przez stosowne przepisy, wykonuje polecenia bezpośredniego przełożonego w zakresie wykonywanej pracy


 

Głównym Księgowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławkowie jest Pani:
mgr Jystyna Kuc


Podlega Kierownikowi MOPS i wykonuje obowiązki w zakresie określonym ustawą o rachunkowości oraz ustawą o finansach publicznych w tym obowiązki w zakresie wewnętrznej kontroli finansowej.

Ponadto główny księgowy:

 1. nadzoruje zadania określone dla Działu Finansowo-Rozliczeniowego,
 2. koordynuje pracami określonymi dla Działu Finansowo-Rozliczeniowego w zakresie posiadanych przez pracowników zakresów czynności.
 3. opracowuje projekty dokumentacji opisującej przyjęte przez MOPS zasady rachunkowości i zasady obiegu dokumentów finansowo-księgowych celem zatwierdzenia przez Kierownika MOPS,
 4. opracowuje projekty rocznych planów finansowych w oparciu o informacje o planowanej wysokości wydatków podane przez Zastępcę Kierownika MOPS, Koordynatorów Działu Pomocy Środowiskowej, Działu Pomocy Rodzinie, Koordynatora Projektu, Stanowiska do sprawa BHP,
 5. w razie konieczności dostosowuje projekty, o których mowa w pkt 2, do projektu uchwały budżetowej na każdy rok budżetowy w zakresie wydatków budżetowych, dokonuje zmian w zatwierdzonych planach finansowych w oparciu o uchwały Rady Miejskiej Sławkowa lub zarządzenia Burmistrza Sławkowa celem zatwierdzenia ich przez Kierownika MOPS i Burmistrza Sławkowa,
 6. prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającymi zwłaszcza na: wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji jednostki,
 7. w razie nieobecności Kierownika MOPS i Zastępcy Kierownika wykonuje uprawnienia pracodawcy w stosunku do pracowników MOPS,
 8. sporządza sprawozdania budżetowe: miesięczne, kwartalne, roczne oraz bilans za rok obrotowy,
 9. sporządza inne sprawozdania związane z realizacją zadań MOPS,
 10. przeprowadza analizę wykorzystania środków przydzielonych z budżetu miasta i innych będących w dyspozycji MOPS,
 11. ma prawo do żądania od pracowników innych komórek organizacyjnych MOPS udzielania w formie ustnej lub pisemnej niezbędnych informacji i wyjaśnień jak również udostępnienia do wglądu dokumentów i wyliczeń będących źródłem tych informacji i wyjaśnień,
 12. nadzoruje prowadzenie ewidencji umów zawieranych w oparciu o prawo zamówień publicznych,
 13. dokonuje oceny pracowników Działu Finansowo-Rozliczeniowego.
 14. stosuje aktualne przepisy prawne,
 15. ponosi odpowiedzialność za wykonaną pracę,
 16. wykonuje polecenia Kierownika MOPS i Zastępcy Kierownika MOPS w zakresie wykonywanej pracy.
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Strózik
email: kstrozik@mops.slawkow.pl tel.:322608228 fax: 322608228
, w dniu:  20‑01‑2013 20:51:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ewa Niewiara
email: eniewiara@mops.slawkow.pl tel.:322608228 fax: 322608228
, w dniu:  20‑01‑2013 20:51:00
Data ostatniej aktualizacji:
12‑06‑2017 12:53:36
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie