Kierownictwo


Kierownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławkowie jest:


mgr Anna Żołędzka

Kontakt:

Tel.: (0-32) 260 82 28
kom. 501-037-942
e-mail: azoledzka@mops.slawkow.pl

 

Z-ca Kierownika Maria Paradowska

 

Kontakt:

Tel.: (032) 260 82 28
e-mail: mparadowska@mops.slawkow.pl

  

Strukturę organizacyjną Ośrodka stanowią:

Kierownik 

Zastępca Kierownika

Główny Księgowy

Zespół Finansowo - Księgowy

Zespół Obsługi Administracyjnej

Zespół Pomocy Środowiskowej

Zespół Świadczeń

Stanowisko Administratora Bezpieczeństwa Informacji

Stanowisko Administratora Systemów Informatycznych


  

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławkowie:

 1. Kierownik kieruje Ośrodkiem.

 2. Kierownik odpowiada za całokształt działalności Ośrodka, w tym za gospodarkę finansami Ośrodka.

 3. Kierownik na mocy art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w związku z art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności
  za naruszenie dyscypliny finansów publicznych może powierzyć:

  a) zastępcy kierownika,

  b) głównemu księgowemu,

  obowiązki w zakresie gospodarki finansowej Ośrodka. Powierzenie obowiązków następuje w formie pisemnego upoważnienia.
 4. Kierownik organizuje system kontroli zarządczej zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz ponosi odpowiedzialność za jego sprawne funkcjonowanie.

 5. Kierownik wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do pracowników zatrudnionych
  w Ośrodku.

 6. Kierownik zarządza Ośrodkiem, a w szczególności: organizuje pracę Ośrodka, decyduje
  w sprawach doboru kadry Ośrodka, tworzy warunki do wykonywania pracy, zarządza ryzykiem przy realizacji celów w ramach kontroli zarządczej.

 7. Kierownik uprawniony jest do wydawania zarządzeń, regulaminów, instrukcji, poleceń służbowych w celu sprawnego zarządzania Ośrodkiem.

 8. Kierownik prowadzi postępowanie administracyjne oraz wydaje decyzje administracyjne
  w zakresie udzielonych upoważnień.

 9. Kierownik przyjmuje skargi i wnioski.

 10. Kierownik składa coroczne sprawozdania z działalności Ośrodka.

 11. Kierownik przedstawia Radzie Miejskiej Sławkowa potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

 12. W czasie nieobecności Kierownika jego obowiązki przejmuje zastępca lub inna osoba upoważniona przez Kierownika.

 

Zastępca Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławkowie:

 1. Zastępca Kierownika podlega Kierownikowi Ośrodka.

 2. Zastępca Kierownika nadzoruje działalność podlegających mu pracowników oraz komórek organizacyjnych. Podległość określa schemat organizacyjny, stanowiący załącznik
  do niniejszego regulaminu.

 3. Do zadań Zastępcy Kierownika należy w szczególności:

  1) organizowanie, koordynowanie oraz nadzór nad realizowanymi zadaniami,

  2) wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie udzielonych upoważnień,

  3) zatwierdzanie dowodów księgowych na podstawie udzielonych upoważnień,

  4) wdrażanie nowych unormowań prawnych w podległych komórkach organizacyjnych,

 4. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika Ośrodka.

 5. Zastępca Kierownika odpowiada przed Kierownikiem za realizację zadań w nadzorowanych przez niego komórkach oraz innych zadań zleconych przez Kierownika Ośrodka.

 

Głównym Księgowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławkowie jest Pani:
mgr Jystyna Kuc

1. Główny Księgowy podlega bezpośrednio Kierownikowi Ośrodka.

2. Główny Księgowy realizuje swoje zadania przy pomocy Zespołu Finansowo – Księgowego (ZFK).

3. Główny Księgowy ma za zadanie planowanie, delegowanie oraz nadzór w zakresie posiadanych przez pracowników ZFK zakresów czynności lub określonych w przedmiocie umów cywilnoprawnych.

Do zadań Głównego Księgowego należy w szczególności:

1) prowadzenie rachunkowości Ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2) nadzór nad prawidłowością prowadzenia dokumentacji księgowej,

3) analiza wykorzystywania środków będących w dyspozycji Ośrodka,

4) nadzór nad realizacją planu finansowego, zaangażowaniem wydatków, zagrożeń przekroczenia lub niewykonania planu, zarówno w całości, jak i w poszczególnych pozycjach,

5) akceptowanie dokumentów finansowo-księgowych i sprawozdań budżetowych oraz finansowych z działalności Ośrodka przedkładanych do zatwierdzenia Kierownikowi,

6) dokonywanie wstępnej kontroli: zgodności operacji gospodarczych i finansowych
z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

7) nadzór nad przygotowaniem deklaracji VAT,

8) nadzór nad obsługą finansową projektów finansowanych ze środków zewnętrznych,

9) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, w tym zakładowego planu kont, obiegu dokumentów księgowych, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji, czuwanie nad aktualizacją przepisów wewnętrznych z tego obszaru.

5. Główny Księgowy sprawuje nadzór nad prawidłowym opracowaniem projektu rocznego planu finansowego,

6. Główny Księgowy sprawuje nadzór nad terminowym odprowadzaniem dochodów budżetowych, z zakresu administracji rządowej.

7. Główny Księgowy sprawuje nadzór nad sporządzonymi deklaracjami ZUS od pracowników zatrudnionych w Ośrodku,

8. Główny Księgowy sprawuje nadzór nad prowadzeniem dokumentacji płacowej,

9. Główny Księgowy w zakresie powierzonych obowiązków ma prawo do egzekwowania od pracowników udzielania w formie ustnej lub pisemnej niezbędnych informacji i wyjaśnień, jak również udostępnienia do wglądu dokumentów i wyliczeń będących źródłem tych informacji i wyjaśnień,

10. W czasie nieobecności Głównego Księgowego obowiązki dla niego zastrzeżone przejmuje osoba upoważniona przez Kierownika Ośrodka,

11.Wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika Ośrodka.

 

Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Strózik
email: kstrozik@mops.slawkow.pl tel.:322608228 fax: 322608228
, w dniu:  20‑01‑2013 20:51:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ewa Niewiara
email: eniewiara@mops.slawkow.pl tel.:322608228 fax: 322608228
, w dniu:  20‑01‑2013 20:51:00
Data ostatniej aktualizacji:
05‑10‑2017 14:09:21
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie