Pracownicy


Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławkowie:
Pracownicy Dział Finansowo-Rozliczeniowego
Podlegają pod Głównego Księgowego i wykonują następujące obowiązki:

 1. sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 2. dekretowanie dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującym planem kont,
 3. wypłata świadczeń pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, stypendium socjalnego,
 4. terminowe dokonywanie zapłaty faktur i rachunków oraz wszelkich innych zobowiązań,
 5. prowadzenie spraw związanych z obsługą kasy MOPS poprzez wykonywanie wszelkich operacji gotówkowych polegających na przyjmowaniu wpłat i dokonywaniu wypłat na podstawie dokumentów dotyczących obrotu pieniężnego (wypłaty zasiłków oraz inne wypłaty i wpłaty) zgodnie z instrukcją kasową,
 6. terminowe sporządzanie raportów kasowych (zgodnie z instrukcją kasową),
 7. wypisywanie przekazów pocztowych do wypłacanych zasiłków,
 8. wystawianie czeków gotówkowych dla kasjera oraz prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania: książeczek czekowych i kwitariuszy przyjętych wpłat, dokonywanie przelewów z rachunku bankowego MOPS,
 9. bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 10. dokonywanie zapisów na kontach księgowych oraz przygotowanie informacji i uzgadniania danych do sporządzania sprawozdawczości,
 11. dokonywanie zapisów księgowych w zakresie środków zaangażowanych w MOPS,
 12. prowadzenie ewidencji i rozliczeń rozrachunków dotyczących należności i zobowiązań,
 13. dochodzenie należności MOPS przez podejmowanie czynności zmierzających do wyegzekwowania należności od dłużnika,
 14. prowadzenie ewidencji analitycznej środków trwałych oraz wyposażenia MOPS,
 15. prowadzenie ewidencji faktur, rachunków oraz umów zawieranych w oparciu o prawo zamówień publicznych,
 16. współpraca z bankiem, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Skarbowym oraz innymi instytucjami w zakresie wymaganym dla danego zdarzenia,
 17. prawidłowe i terminowe wykonywanie obowiązków sprawozdawczych,
 18. udział w sporządzaniu bilansów rocznych,
 19. prowadzenie grupowego ubezpieczenia pracowników MOPS,
 20. stosowanie aktualnych przepisów prawnych,
 21. ponoszenie odpowiedzialności za wykonaną pracę,
 22. wykonywanie poleceń bezpośredniego przełożonego w zakresie wykonywanej pracy.
Koordynator Działu Pomocy Środowiskowej

Sprawuje bezpośredni nadzór nad pracownikami Działu Pomocy Środowiskowej mając na celu prawidłową realizację zadań przewidzianych dla pracowników działu w zakresach czynności.


Do zadań Koordynatora Działu Pomocy Środowiskowej należy:
 1. nadzorowanie zadań określonych dla Działu Pomocy Środowiskowej,
 2. koordynowanie pracami określonymi dla Działu Pomocy Środowiskowej w zakresie posiadanych przez pracowników zakresów czynności lub określonych zakresami umów cywilno- prawnych,
 3. kontrola i ocenia podległych pracowników
 4. organizacja w Dziale Pomocy Środowiskowej pracy rozumianej jako działalność zawodową ukierunkowana na pomoc osobom i rodzinom celem wzmacniania lub odzyskiwania zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,
 5. organizacja stosownie do potrzeb spotkań z pracownikami socjalnymi w celu omówienia najbardziej problemowych spraw z zakresu pomocy społecznej,
 6. przedkładanie Kierownikowi MOPS kwartalnej informacji o rozmiarach potrzeb z zakresu objętej pracą Działu Pomocy Środowiskowej,
 7. dokonywanie na bieżąco podziału miasta na rejony opiekuńcze dla zapewnienia prawidłowej obsługi mieszkańców przez pracowników świadczących usługi opiekuńcze,
 8. udzielanie zainteresowanym osobom pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach z pomocy społecznej realizowanej w ramach działu Pomocy Środowiskowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
 9. prowadzenie nadzoru nad sposobem sprawowania przez pracowników jakości realizowanych usług opiekuńczych,
 10. dokonywanie kontroli merytorycznej wydatków w zakresie Działu Pomocy Środowiskowej,
 11. prowadzenie sprawozdawczości z pracy Działu Pomocy Środowiskowej,
 12. uczestniczy w opracowywaniu planów finansowych MOPS,
 13. zgłaszanie do Działu Organizacji Pracy konieczności przeprowadzenia procedury przetargowej na podstawie obowiązujących przepisów,
 14. realizowanie innych zadań w zakresie pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb mieszkańców, rządowych programów pomocy społecznej mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych,
 15. wydaje zaświadczenia w sprawach z pomocy społecznej podczas nieobecności Kierownika MOPS,
 16. stwierdzanie merytoryczne wykonanie zadań w zakresie Działu Pomocy Środowiskowej poprzez złożenie podpisu "zatwierdzono pod względem merytorycznym". W przypadku nieobecności koordynatora merytorycznego zatwierdzenia dokonuje Kierownik MOPS,
 17. monitorowanie pracy wolontariuszy,
 18. obsługa zadania "Wolontariat w MOPS w Sławkowie" zgodnie z zakresem czynności,
 19. wykonywanie zadań przypisanych do stanowiska Pełnomocnika do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym: współpraca z Gminną Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 20. ponoszenie odpowiedzialności za wykonywaną pracę,
 21. wykonywanie innych poleceń Kierownika MOPS i Zastępcy Kierownika MOPS.
Do zadań pracowników Działu Pomocy Środowiskowej należy:

 1. 1.W ramach pracy pracowników wykonujących zadania z zakresu usług opiekuńczych:
  • zaspakajanie codziennych potrzeb życiowych w szczególności: zakup artykułów spożywczych, leków i innych niezbędnych w gospodarstwie domowym, przygotowanie posiłków z uwzględnieniem diety, karmienie chorego o ile stan zdrowia wymaga tej czynności, utrzymywanie czystości w otoczeniu chorego, palenie w piecu, zamawianie wizyt lekarskich, realizacja recept, prowadzenie zeszytu wydatków i rozliczanie się z chorym z wydanych pieniędzy.
  • opieka higieniczno- sanitarna a w szczególności: mycie, kąpiel, czesanie i ubieranie chorego, zmiana bielizny osobistej i pościelowej, układanie chorego na łóżku zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, przesłanie łóżka, stały kontakt z lekarzem rodzinnym i pielęgniarką środowiskową oraz zastosowanie pielęgnacji zleconej przez lekarza.
  • pomoc w podtrzymywaniu psychofizycznej kondycji osoby w tym: gimnastyka ruchowa bierna i czynna, organizowanie spacerów, podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań, dostarczenie choremu prasy, książek.
 2. W ramach obsługi Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny filia w Sławkowie:
  • sprzątanie pomieszczeń biurowych,
  • utrzymywanie czystości przed budynkiem Ośrodka,
  • zakup artykułów żywnościowych,
  • podanie posiłku dzieciom,
  • prowadzenie ewidencji zakupionych artykułów żywnościowych.
 3. W zakresie pracy Psychologa: udzielanie porad i poradnictwa psychologicznego dla osób uzależnionych, współuzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz ofiar przemocy domowej dla klientów Punktu Konsultacyjnego
 4. W zakresie pracy Terapeuty: udzielanie porad i informacji osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków dla klientów Punktu Konsultacyjnego.
 5. W zakresie pracy Prawnika: udzielanie porad, informacji prawnych, pomoc w pisaniu pozwów dla klientów Punktu Konsultacyjnego.


Koordynator Działu Pomocy Rodzinie

Sprawuje bezpośredni nadzór nad pracownikami Działu Pomocy Rodzinie mając na celu prawidłową realizację zadań przewidzianych dla pracowników działu w zakresach czynności.

Do zadań Koordynatora Działu Pomocy Rodzinie należy:

 1. nadzorowanie zadań określonych dla Działu Pomocy Rodzinie,
 2. koordynowanie pracami określonymi dla Działu Pomocy Rodzinie w zakresie posiadanych przez pracowników zakresów czynności lub określonych zakresami umów cywilno prawnych,
 3. prowadzenie właściwych rejestrów oraz kart świadczeń dla rodzin MOPS,
 4. prowadzenie teczek uczestników prac społecznie użytecznych,
 5. przygotowywanie projektów zaświadczeń,
 6. opracowywanie informacji i sprawozdań z zakresu pracy Działu
 7. współudział w opracowywaniu planów finansowych Ośrodka,
 8. realizowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy lub rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych,
 9. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz innych właściwych aktów prawnych,
 10. zgłoszenie przeprowadzenia procedury przetargowej na podstawie obowiązujących przepisów ,
 11. planowanie zaopatrzenia Działu w materiały techniczne, w rzeczowe składniki majątku obrotowego i inne pozostałe,
 12. przeprowadzenie okresowej kontroli stanowisk pracy tj. pracowników socjalnych i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno prawnych,
 13. dokonywanie merytorycznej oceny dokumentów określonej dla Działu Pomocy Rodzinie poprzez złożenie podpisu 'Zatwierdzono pod względem merytorycznym". W przypadku nieobecności Koordynatora Działu Pomocy Rodzinie merytorycznej oceny dokonuje Kierownik MOPS,
 14. pełna znajomość zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013 oraz stosowanie aktualnych przepisów prawnych,
 15. dokonywanie oceny pracowników Działu Pomocy Rodzinie,
 16. ponoszenie odpowiedzialności za wykonaną pracę,
 17. współpraca z pozostałymi Działami MOPS w Sławkowie.
 18. wykonywanie poleceń bezpośredniego przełożonego związanych z wykonywaniem pracy.

Do zadań Działu Pomocy Rodzinie należy:

Zadania realizowane przez Wychowawcę na Świetlicy Środowiskowej jako wsparcie dla działalności wychowawczej szkoły, przy ul. Kościelnej 26: organizowanie i prowadzenie zajęć korekcyjnych i edukacyjnych.

Zadania wykonywane przez pracowników socjalnych:

 1. rozpoznawanie i ustalanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji osób i rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej w szczególności z powodu ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego lub sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej,
 2. sporządzanie rodzinnego wywiadu środowiskowego w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin w miejscu zamieszkania,
 3. sporządzanie wywiadu środowiskowego również na potrzeby jednostki organizacyjnej pomocy społecznej z terenu innej gminy,
 4. wykonywanie czynności związanych z realizacją kontraktu socjalnego,
 5. planowanie pomocy oraz codzienne wykonywanie działań w środowisku na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin, poza siedzibą jednostki organizacyjnej pomocy społecznej,
 6. świadczenie pracy socjalnej w środowisku,
 7. współdziałanie z innymi instytucjami i placówkami w interesie podopiecznego,
 8. ustalania indywidualnych planów pomocy na rzecz osób i rodzin oraz czuwania nad ich realizacją,
 9. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,
 10. pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy,
 11. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 12. kierowanie osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącym samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych do domu pomocy społecznej i ustalenie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej,
 13. wypełnianie formularza "Pomoc Społeczna - Niebieska Karta" stanowiącego załącznik do rodzinnego wywiadu środowiskowego w przypadku stwierdzenia przemocy w rodzinie,
 14. realizacja innych zadań w zakresie pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, rządowych programów pomocy społecznej mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych,
 15. udzielanie zainteresowanym osobom pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy,
 16. zachowanie w tajemnicy informacji uzyskanych w toku czynności zawodowych, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny, także po ustaniu zatrudnienia,
 17. ponoszenie odpowiedzialności służbowej i materialnej za wykonywane zadania,
 18. podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach i samokształcenia,
 19. przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych wynikających z innych aktów prawnych,
 20. stosowanie aktualnych przepisów prawnych,
 21. ponoszenie odpowiedzialności za wykonana pracę,
 22. wykonywanie poleceń służbowych bezpośredniego przełożonego związanych z wykonywaniem pracy.
 23. wykonywanie poleceń bezpośredniego przełożonego.


W zakresie projektu systemowego dla miasta Sławkowa pn. 'UWIERZYĆ w SIEBIE":

 1. rekrutacja - nabór do projektu systemowego dla miasta Sławkowa pn. "Uwierzyć w Siebie" , prowadzenie analizy ankiet rekrutacyjnych, wniosków i sporządzenie list uczestników projektu,
 2. znajomość zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
 3. monitoring realizacji zadań projektu systemowego dla miasta Sławkowa pn. "Uwierzyć w Siebie",
 4. współpraca z instytucjami będącymi pomocnymi przy realizacji projektu,
 5. przygotowanie wniosków aplikacyjnych w zakresie zadań określonych przez zasady przygotowania wniosków oraz prowadzenie stosownej dokumentacji,


Zadania wykonywane przez Psychologa:

udzielanie porad i wsparcia psychologicznego dla ofiar przemocy domowej oraz pomocy psychologicznej dla rodziców i dzieci w rozwiązywaniu trudnych problemów dla klientów Ośrodka Wspierania Rodziny


Zadania wykonywane przez Terapeutę: udzielanie porad i informacji dla osób uzależnionych, współuzależnionych od alkoholu i narkotyków dla klientów Ośrodka Wspierania Rodziny.


Zadania realizowane przez Prawnika: udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów dla Ośrodka Wspierania Rodziny

Zadanie wykonywane przez obsługę "Punktu wydawania posiłków":

 • wydawanie posiłków w "punkcie" zgodnie z listą "Osób uprawnionych do wydawania posiłków",
 • sprzątanie pomieszczeń po zakończeniu wydawania posiłków - utrzymywanie punktu w czystości zgodnie z Instrukcją utrzymywania czystości i higieny w pomieszczeniach "punktu"
 • przygotowanie termosów tj mycie zgodnie z obowiązującą instrukcją,
 • pobieranie próbek żywnościowych,
 • stosowania instrukcji: mycia i dezynfekcji rąk, procedur systemowych zaopatrzenia w wodę, rozmrażania mycia i dezynfekcji urządzeń chłodniczych, dowozu termosów do punktu wydania posiłków.

Dział Świadczeń

Działu Świadczeń - pracownik do spraw świadczeń rodzinnych

Do zadań pracowników należy:

 1. udzielanie informacji o przysługujących świadczeniach wszystkim osobom zainteresowanym przyznaniem świadczeń rodzinnych,
 2. przyjmowanie wniosków w. sprawie przyznawania świadczeń rodzinnych,
 3. sprawdzanie prawidłowości wypełnionego wniosku oraz załączonych do niego dokumentów,
 4. gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych wnioskodawców i członków ich rodzin, w zakresie określonym w ustawie,
 5. tworzenie bazy danych na podstawie zebranych wniosków,
 6. kwalifikowanie wniosków w zależności od rodzaju przyznawanego świadczenia,
 7. przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych z zakresu przyznawanych świadczeń rodzinnych,
 8. przygotowywanie list wypłat i przekazów dotyczących świadczeń rodzinnych,
 9. wykonywanie czynności technicznych związanych z realizacją świadczeń rodzinnych,
 10. prowadzenie właściwych rejestrów,
 11. przygotowywanie informacji i sprawozdań z wykonanej pracy,
 12. stosowanie aktualnych przepisów prawnych,
 13. ponoszenie odpowiedzialności za wykonaną pracę,
 14. wykonywanie poleceń bezpośredniego przełożonego związanych z wykonywaniem pracy.

Dział Świadczeń - pracownik do spraw świadczeń alimentacyjnych i stypendium socjalnego

Do zadań pracowników należy:

 1. udzielanie informacji o przysługujących świadczeniach wszystkim osobom zainteresowanym przyznaniem świadczeń alimentacyjnych,
 2. przyjmowanie wniosków w sprawie przyznawania świadczeń alimentacyjnych,
 3. sprawdzanie prawidłowości wypełnionego wniosku oraz załączonych do niego dokumentów,
 4. gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych wnioskodawców i członków ich rodzin, w zakresie określonym w ustawie,
 5. tworzenie bazy danych na podstawie zebranych wniosków,
 6. kwalifikowanie wniosków w zależności od rodzaju przyznawanego świadczenia,
 7. przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych z zakresu przyznawanych świadczeń alimentacyjnych,
 8. przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami alimentacyjnymi oraz odbieranie oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych - na podstawie upoważnienia Burmistrza Sławkowa ,
 9. przygotowywanie list wypłat i przekazów dotyczących świadczeń alimentacyjnych,
 10. wykonywanie czynności technicznych związanych z realizacją świadczeń alimentacyjnych,
 11. prowadzenie właściwych rejestrów,
 12. przygotowywanie informacji i sprawozdań z wykonanej pracy,
 13. stosowanie aktualnych przepisów prawnych,
 14. ponoszenie odpowiedzialności za wykonaną pracę,
 15. wykonywanie poleceń bezpośredniego przełożonego związanych z wykonywaniem pracy.


Dział Organizacji Pracy
Do zadań pracowników Działu Organizacji pracy należy:

 1. przechowywanie i ciągła aktualizacja wewnętrznych aktów normatywnych związanych z organizacją MOPS,
 2. opracowywanie projektów zarządzeń i poleceń służbowych w zakresie kadr i administracji,
 3. prowadzenie dokumentacji osobowej wchodzącej w skład akt osobowych pracowników oraz prowadzenie rejestrów pomocniczych delegacji, przyjęć do pracy i zwolnień z pracy,
 4. przygotowywanie Kierownikowi MOPS kompletnych materiałów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z pracownikami,
 5. prowadzenie całokształtu spraw związanych z dyscypliną pracy, urlopami wypoczynkowymi, rejestracja absencji chorobowej i ewentualne przeprowadzanie kontroli w tym zakresie,
 6. obsługa pracowników w zakresie wydawania świadectw pracy, opinii pracowniczych, dokonywania poświadczeń na dokumentach, podaniach, upoważnieniach itp.,
 7. przygotowywanie dokumentacji i sporządzanie wykazów osób uprawnionych m.in. do nagród jubileuszowych, odpraw emerytalno-rentowych,
 8. kierowanie pracowników zgodnie z przepisami prawa na badania lekarskie,
 9. sporządzanie okresowych sprawozdań o stanie zatrudnienia jak również innych sprawozdań statystycznych zleconych do wykonania doraźnie przez GUS i jednostki nadrzędne,
 10. kompletowanie wniosków emerytalnych i rentowych pracowników przy współpracy służb finansowo-księgowych oraz terminowe ich przedkładanie do ZUS,
 11. informowanie o przysługujących pracownikom świadczeniach emerytalno-rentowych,
 12. współdziałanie z właściwym oddziałem ZUS w sprawach zaopatrzenia emerytalnego,
 13. czuwanie nad prawidłową realizacją przepisów kodeksu pracy, aktów wykonawczych do kodeksu pracy oraz innych przepisów określających prawa i obowiązki pracowników, a także nad pełnym racjonalnym wykorzystaniem czasu pracy,
 14. prawidłowe oznaczanie powierzonych jego pieczy środków rzeczowych, przechowywanie konserwowanie i zabezpieczanie przed zniszczeniem, uszkodzeniem, zepsuciem i kradzieżą oraz zlecanie napraw sprzętu,
 15. ewidencjonowanie w księgach inwentarzowych środków trwałych, środków o charakterze wyposażenia oraz materiałów biurowych,
 16. zgłaszanie pracowników na szkolenia, kursy po wyrażeniu zgody przez Kierownika MOPS,
 17. prowadzenie dokumentacji dotyczącej uczestnictwa pracowników w szkoleniach,
 18. przygotowanie refundacji za prace społecznie użyteczne, prace interwencyjne i inne określone dla MOPS,
 19. nadzorowanie czystości i porządku w pomieszczeniach biurowych MOPS,
 20. zakup biletów autobusowych,
 21. współpraca z Archiwum Państwowym,
 22. przygotowanie dokumentów do archiwizacji,
 23. prowadzenie rejestru umów, porozumień,
 24. prowadzenie teczek umów,
 25. prowadzenie ewidencji zarządzeń Kierownika MOPS,
 26. prowadzenie ewidencji materiałów biurowych, środków czystości i innych artykułów dla MOPS w Sławkowie,
 27. prowadzenie dokumentacji dotyczącej gwarancji sprzętu i pozostałych urządzeń znajdujących się w MOPS,
 28. obsługa urządzeń biurowych: faks, ksero,
 29. zgłaszanie uszkodzeń sprzętu do naprawy z wykorzystanie uprawnień gwarancyjnych.
 30. przyjmowanie wszelkiej korespondencji przychodzącej do MOPS, również obsługa poczty elektronicznej,
 31. przygotowanie wszelkiej korespondencji wychodzącej z MOPS łącznie z oznaczeniem numeru pism wychodzących,
 32. prowadzenie rejestru ewidencji zamówień publicznych, kwalifikowanie i sprawdzanie spraw zgodnie z ustawą "Prawo zamówień publicznych" (j.t. Dz. U. 2006, nr 164, poz. 1163 z późn. zm.),
 33. prowadzenie procedury przetargowej dla MOPS na podstawie obowiązujących przepisów,
 34. dokonywanie kontroli merytorycznej wydatków dokonywanych zgodnie z zakresem czynności,
 35. planowanie i organizacja zaopatrzenia materiałowo - technicznego w środki trwałe oraz rzeczowe składniki majątku obrotowego i inne pozostałe,
 36. stosowanie aktualnych przepisów prawnych,
 37. ponoszenie odpowiedzialności za wykonaną pracę,
 38. wykonywanie poleceń bezpośredniego przełożonego związanych z wykonywaniem pracy.

Stanowisko Informatyka realizuje zadania poprzez:

 1. pełnienie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji,
 2. wykonanie czynności z zakresu serwisu informatycznego
 3. wykonanie serwisu oprogramowania,
 4. opracowanie dokumentacji ochrony danych w systemie informatycznym.
Stanowisko sprzątaczki realizuje zadania :

 1. utrzymywanie czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez MOPS tj. w siedzibie MOPS przy ul. Lisińskiej.


Stanowisko Koordynatora Projektu

Do zadań Koordynatora Projektu należy:

 1. Podjęcie działań związanych z realizacją projektu systemowego dla miasta Sławkowa pn. "UWIERZYĆ W SIEBIE" zgodnie z jego założeniami.
 2. Koordynator dokonuje merytorycznej oceny wykonania zadania dla projektu poprzez złożenie podpisu "zatwierdzono pod względem merytorycznym". W przypadku nieobecność Koordynatora merytorycznej oceny dokonuje Kierownik MOPS.


Stanowisko do spraw BHP:
Do zdań stanowiska do spraw BHP należy:

 1. dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy,
 2. opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa higieny pracy na poszczególnych miejscach pracach,
 3. ustalenie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
 4. prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy,
 5. prowadzenie innych rejestrów i dokumentacji określonego przepisami ustaw, rozporządzeń oraz zarządzeń kierownika MOPS.
 6. Merytorycznej oceny przygotowanych dokumentów dokonuje Kierownik MOPS.


Stanowisko do spraw obsługi organizacyjno - technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Rady ds. Rodziny

Do zadań w ramach obsługi organizacyjno - technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Rady ds. Rodziny należy:

 1. Przygotowanie pism wychodzących w ramach obsługi organizacyjno - technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego.
 2. Prowadzenie rejestru Niebieskich Kart.
 3. Prowadzenie teczek osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz osób wobec, których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie.
 4. Przygotowanie protokołów z posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych.
 5. Udział w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych.
 6. Przygotowanie dokumentacji dot. zwołania Grup Roboczych i poinformowania członków Zespołu Interdyscyplinarnego o wszczęciu procedury Niebieskiej Karty.
 7. Przygotowanie korespondencji dot. zamknięcia Niebieskich Kart.
 8. Obsługa organizacyjna Rady ds. Rodziny przy Radzie Miejskiej w Sławkowie.
 9. Udział w posiedzeniach Rady ds. Rodziny.
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Strózik
email: kstrozik@mops.slawkow.pl tel.:322608228 fax: 322608228
, w dniu:  20‑01‑2013 21:09:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ewa Niewiara
email: eniewiara@mops.slawkow.pl tel.:322608228 fax: 322608228
, w dniu:  20‑01‑2013 21:09:00
Data ostatniej aktualizacji:
21‑01‑2015 13:02:59
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie